جرائم اطفال و نوجوانان و راهكارهايي در جهت كاهش آن


اطفال به لحاظ خصوصیات ویژه ای که دارند مانند صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی،سزاوار عنایت خاص و حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقص قوانین و مقررات حاکم نیز،مستحق توجه و حمایت بیشتر هستند و می باید سیاست جنایی افتراقی و متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد.
بحث بزهکاری و رسیدگی به جرایم اطفال و نیز نگهداری آنها،معمولا" ازمباحث مهم و قابل بررسی در جرم شناسی و سایر علوم مرتبط با انسانها می باشد.نظریات و دیدگاههای مختلف حکایت از اهمیت موضوع دارد، نقطه مشترک این دیدگاهها توجه ویژه به اطفال و نوجوانان می باشد و اصولا" با توجه به شرایط سنی آنان قوانین و مقررات خاصی وضع شده است.
لزوم شناسایی شخصیت اطفال و علل بزهکاری آنها به منظور اتخاذ روش های اصلاحی،تربیتی و درمانی و پیشگیری از تکرارجرم و امکان تغییر روشها با تکوین شخصیت اطفال و نوجوانان، مهمترین انگیزه تفکیک آیین دادرسی اطفال و نوجوانان از آیین دادرسی بزرگسالان و تاسیس دادگاههای خاص اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال است.
هدف از تاسیس دادگاههای اطفال تسریع در رسیدگی وکمک به اطفال بزهکار در جهت اصلاح وتربیت وبازسازی آنان می باشد.قاضی دادگاه اطفال نیزباید دارای وسعت نظر وتبحّری خاص باشد تا بتواند مسایل رااز جنبه های مختلف بررسی نماید،زیرا هرگاه طفل در اولین برخورد تصور مطلوبی از دستگاه عدالت در ذهنش نقش نبندد،اصلاح بعدی وبازسازی وی تقریباً غیر ممکن خواهد بود واز همان ابتدای برخورد نامطلوب،رفتار خصمانه در پیش خواهد گرفت که اصلاح وتربیت وی را دچار وقفه خواهد نمود.واین سرخوردگی گرایش اورا به سوی انحرافات وبزهکاری تشدید وافزون خواهد ساخت.
همانطور که نمی توان هیچ یک از امراض رابه طور قاطع وکلی از بیخ وبن ریشه کن نمود،همان طور هم ریشه کن ساختن قطعی بزهکاری اطفال ونوجوانان کاری است بس مشکل وحتی غیر ممکن.امّا می توان با استفاده از روشهایی نوین به نحو محسوسی،ارتکاب جرائم اطفال ونوجوانان را تقلیل داده واز گسترش روز افزون آن جلوگیری نمود. یکی از اساسی ترین اهداف در دادگاه اطفال،رسیدگی سریع وبا دقّت به پرونده هاست ، زیرا محیط دادگستری و بزهکارانی که در آن محاکمه می شوندواعمال ورفتار آنها در روحیۀاطفال ونوجوانان تأثیرخوبی ندارد وبه لحاظ الگوپذیری اطفال ونوجوانان،دیدن مناظرمحاکمه بزهکاران واظهارات آنان در قشرنوجوانان واطفال تأثیر نامطلوبی خواهد داشت وبرای آیندۀ آنان خطرناک خواهد بود،لذا لازم است دادگاه اطفال خارج از محیط دادگستری بوده وصرفاً نیز به جرائم اطفال رسیدگی کند.مسأله مهم دیگرکه بایدمورد توجه قرار گيرد اينست كه بايد سعي شود به اطفال ونوجوانان به عنوان متهم ومجرم نگريسته نشود،بلكه آنان به عنوان خاطي واشتباه كننده محسوب شوند وتلاش كنيم كه آنان را به اشتباهاتشان متوجه سازيم.از نظر رواني بايداطفال ونوجوانان مورد توجه قرار گيرند زيرا تشخيص روحيات مرتكبان جرائم ودانستن وضعيت خانوادگي وعوامل مؤثر در ارتكاب بزه مي تواند در درمان ويا برنامه ريزي براي پيشگيري از وقوع جرم مؤثر باشد،لذا بايد علاوه بر قاضي دادگاه،حداقل يك مشاور قضايي ويك مشاور روانشناسي كه ترجيحاً از زنان متخصص در اين موضوع باشند ،استفاده شود.
اگر با ديدي منطقي به جرائم اطفال بنگريم،عدم سازمان يافتگي وپيچيدگي جرم آنان مشهود است.هرچند اغلب آنان بزهكار ومرتكب جرم هستند،امّا در برخي مواقع،موضوع جرم ويا وسيله اي براي ارتكاب جرم قرار مي گيرند.آيا در آن صورت مستحق رسيدگي ملايمتري نخواهند بود؟!بايد موقعيت ها ومكان هاي وقوع جرم را در بزهكاري اطفال ونوجوانان دخيل دانست،موقعيت هايي كه از سرخوردگي هاي اجتماعي،اقتصادي ويا عاطفي حاصل شده است.اطفال گاهي اوقات براي تجربه كردن واينكه از ارتكاب جرم چه احساسي در آنها ايجاد مي شود،دست به اعمال مجرمانه مي زنند كه وجود روانشناس نقش مهمي در بررسي علّت وانگيزه وقوع جرم وراههاي مقابله با آن ايفاء مي كند.مددكار اجتماعي مي تواند با تلاش خود،نوجوانان بزهكار را براي برقراري ارتباط مجدد با جامعه ياري كند.مسأله مورد توجه ديگر اينست كه اطفال معمولاً اطلاعي از قوانين ندارندونمي توانند از حقوق خود دفاع كنند، لذا چنانچه با همكاري كانون وكلاءومشاورين حقوقي قوه قضائيه،بتوان طرح جامعي تدوين نمود كه لزوما در كنار يك طفل بزهكار،يك وكيل هم وجود داشته باشد،اين امرهم باعث مي شود كه وكلاءدر رسيدگي به قضات كمك بنمايند وهم از حقوق اطفال دفاع نمايند.راهكار مهمي كه مي توان براي رفع مشكلات موجود در جامعه در مورد كودكان ونوجوانان ارائه كرد،فعال شدن واحدهاي پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه است.يعني نتيجه بررسي واقدامات دادگاههاي اطفال مي تواند در اختيار اين واحدها قرار گيرد تا با انجام كار كارشناسي در مورد آنان واخذ نتايج صحيح،راهكارهايي براي پيشگيري از وقوع جرم اطفال ونوجوانان پيشنهاد كرد ووسايل انجام آن را نيز فراهم نمود. دقيق ترين نتايج را مي توان با تهيه آمارهاي مختلف از سنين وقوع جرم،علل وزمينه هاي آن،زمانهاي تشديد جرائم،علل تكرار جرم،بررسي ميزان تأثير خانواده ها در ارتكاب جرم وبررسي ميزان تأثير جوانب مختلف مادي ومعنوي كسب كرد.