چگونگی ثبت ولادت خارج از کشور


1. مواد 12 , 15 , 16 , 17 ,‌ 18 و 19 قانون ثبت احوال و ماده 976 قانون مدني در خصوص ثبت ولادت
   2. اشخاصي كه مي توانند با مراجعه به نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و يا ادارات ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه نوزاد اقدام نمايند
   3. مدارك مورد نياز
   4. مراحل انجام كار
   5. ‏توصيه هاي ضروري
   6. تعاريف و مفاهيم 

1 - مواد 12 , 15 , 16 , 17 ,‌ 18 و 19 قانون ثبت احوال و ماده 976 قانون مدني در خصوص ثبت ولادت

برابر بند 2 ماده 976 قانون مدني اطفالي كه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا خارجه متولد شده باشند ايراني محسوب ميشوند .

-  برابر ماده 12 قانون ثبت احوال ولادت اطفال ايرانيان مقيم خارج از كشور بايد به مأمور كنسولي ايران در محل اقامت و اگر نباشد بنزديكترين مأمور كنسولي و يا به سازمان ثبت احوال كشور اعلام شود

- برابر ماده 19,‌ ماما يا پزشكي كه در حين ولادت حضور و در زايمان دخالت داشته مكلف به صدور گواهي ولادت و ارسال يك نسخه آن به ثبت احوال محل در مهلت اعلام مي‌باشد.

- تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال- مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاريخ ولادت طفل است روز ولادت و تعطيل رسمي بعد از آخرين روز مهلت بحساب نمي آيد و در صورتيكه ولادت در اثنا سفر زميني يا هوايي يا دريائي رخ دهد مهلت اعلام آن از تاريخ رسيدن به مقصد محسوب مي شود
   1. پدر
   2. جد پدري با ارائه شناسنامه
   3. مادر در صورتي كه ازدواج او قانونا"  توسط دفاتر ازدواج در داخل كشور و يا نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشوربه ثبت رسيده باشد
   4. در صورتيكه ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسيده باشد حضور والدين جهت اعلام ولادت و امضاي سند سجلي الزامي است
   5. سرپرست قانوني ( وصي يا قيم يا امين ) براي افراد صغير و محجور با ارائه مدارك مستند كه سمت او احراز شده باش 
3 - مدارك مورد نياز جهت ثبت ولادت

   1. اصل شناسنامه هاي پدر و مادر
   2. اصل گواهي ولادت خارجي كه به تأييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل تولد نوزاد رسيده باشد توضيح اينكه پس از صدور شناسنامه اصل گواهي ولادت خارجي مسترد خواهد شد   و تصوير برابر اصل آن در محل تنظيم سند نگهداري مي شود.
   3. در صورت تنظيم سند و صدور شناسنامه در ايران ارائه فيش بانكي به مبلغ10000 ريال نزد كليه شعب بانك ملي ايران بنام سازمان ثبت احوال كشور  و چنانچه تنظيم سند و صدور شناسنامه در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران انجام گيرد طبق تعرفه هاي  نمايندگي اقدام خواهد شد

4- مراحل انجام كار

5 - توصيه هاي ضروري

   1. اعلام ولادت بايد در ظرف مهلت مقرر ( 15 روز ) صورت پذيرد
   2. بمنظور پيشگيري از بروز هرگونه مشكلي همانگونه كه ذكر شد رعايت نكات مربوط به نامگذاري الزامي است بنابراين قبل از درياقت شناسنامه ايراني از دريافت مدارك خارجي براي اطفال خود با اسامي مغاير قانون جدا" خودداري فرمائيد
   3. چنانچه قصد داريد براي دريافت شناسنامه فرزند خود در ايران اقدام نماييد حتما" قبل از ورود به ايران با مراجعه به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ثبت واقعه ازدواج در شناسنامه خود و همسرتان مبادرت و همچنين گواهي ولادت صادره را به تأييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل اقامت خود برسانيد
   4. صدور شناسنامه جهت اطفالي كه در خارج از كشور متولد مي شوند در صورتي امكان پذير است كه پدر طفل ايراني باشد
   5. صدور شناسنامه مستلزم تنظيم سند سجلي است با توجه به اهميت موضوع لازم است قبل از امضاء سند سجلي از صحت مندرجات آن اطمينان حاصل حاصل كنيد
   6. صدور شناسنامه مجدد محدوديت قانوني دارد لذا در حفظ و نگهداري آن دقت لازم را معمول نماييد
   7. دست بردن در مندرجات شناسنامه بهر صورت اكيدا" ممنوع و با متخلف برابر قانون رفتار خواهد
   8. درج هرگونه مهر ، نشانه ، و نوشتار در شناسنامه اكيدا" ممنوع است (به استثناء مراجع ذكر شده در تبصره 4 ماده 36 قانون ثبت احوال كشور)
   9. در صورتي كه ازدواج والدين به ثبت نرسيده باشد و مادر طفل نيز شناسنامه ايراني نداشته باشد شناسنامه فرزند منحصرا" با مشخصات كامل پدر و نام كوچك مادر صادر خواهد شد 

تعاريف و مفاهيم

سند سجلي  : سند سجلي سندي است كه ولادت هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن شناسنامه صادر ميگردد          

شناسنامه : شناسنامه مدرك هويت و تابعيت هر فرد ايراني است
‏2 - هر يك از اشخاص مي توانند با مراجعه به نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و يا ادارات ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه نوازد اقدام نمايند