رفتار حرفه اي وكلا در آيينه دادسرا ودادگاههاي انتظامي


شأن و منزلت قانون ، به است كه ارتباط عميقي با حقوق خصوصي و عمومي مردم دارد و بدين لحاظ است كه حقوقدانان مناسبات وسيعي با مردم جامعه دارند . همان طوري كه در حيطه هنر هيچ اثر هنري بدون نگرش و اعتنا به مردم نميتواند ماندگار و ارزشمند باشد ، موفقيت و عدم موفقيت حرفهاي حقوقدانان نيز ناظر به ميزان اهميتي است كه براي مردم قائل مي شوند . زيرا دانش حقوقي بدون اعتناء به مردم ، اساساً نميتواند كاربرد مثبتي داشته باشد . سالها پيش ( 1331 ) با تلاش و مساعي بي دريغ گذشتگان ما كه اعتقاد به استقلال وكيل در دفاع شجاعانه از مردم داشتند ، لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري تصويب و بدين ترتيب اين نهاد غيردولتي ( NGO ) تاسيس گرديد . لهذا جلب اعتماد مردم نسبت به جامعه وكلاي دادگستري ، وظيفة مهمي براي كانونهاي وكلاي دادگستري ايران محسوب ميگردد و بدين لحاظ مديريت و مسئولين تمامي اركان كانونهاي وكلاي دادگستري نميتوانند در روند فعاليت و مديريت خود فارغ از اين مهم باشند . زيرا ارج و منزلت وكلاي دادگستري متاثر از اعتماد و ارزشي است كه مردم براي آنها قائل ميگردند . از همين روست كه در آئين نامه لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري براي مردم اين امكان فراهم گرديده است كه با اتكا به موازين و مقررات قانوني موجود ، شكايات خود را عليه وكلاي خاطي ، مطرح كنند تا موجبات رسيدگي در دادسراي انتظامي كانون وكلا فراهم گردد . وقفه چندساله انتخاب هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و عدم استفاده از تمامي ظرفيتهاي مديريتي كانون در اين سالها و افزايش تعداد وكلا و كارآموزان در سالهاي اخير و مجموعه عوامل بيروني ، علل محسوسي از جهت افزايش شكايتهاي مطروحه و بالا بودن آمار پرونده هاي تخلفات انتظامي وكلا و كارآموزان محسوب ميگردد . لهذا مسوولين و اعضاي دادسراي كانون وكلاي مركز در بستر شرايط موجود ، مقتضي دانستند با تحليل از شرايط مشخص حاضر ، به دنبال راهكارهاي مناسب و غيرانتزاعي باشند كه در مجموع ، عملكرد آنها از جهت مصالح كانون ، كنش مثبت داشته باشد . و در راستاي تحقق اين نيات ، همواره جلسات ماهانه اعضاي دادسرا تشكيل تا با تعامل و تبادل نظر ، موثرترين راهكارها ارائه گردد . از مهمترين نتايج حاصل از اين جلسات رسيدن به اين واقعيت بود كه مجازات تنها چاره معضل تخلفات انتظامي نيست بلكه ابعاد آموزشي و فرهنگي موضوع نيز بايد مورد توجه قرار گيرد ، كارنامه يكساله دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز ، حاصل تعامل و تشريك مساعي مجموعه اعضاي دادسراي كانون و ناظر به نگرش و عملكردها ي ذيل ميباشد .
1 ) رسيدگي شكايتهاي مطروحه به گونهاي انجام پذيرد ( با دقت ودر وقت مناسب ) ، كه اعتماد عمومي مردم همواره نسبت به وكيل دادگستري و كانون وكلاي دادگستري محفوظ بماند .
2 ) هوشياري به اين واقعيت كه استقبال كانون در پذيرش شكايتهاي مردم ، موجب سوء استفاده برخي اشخاص فرصتطلب كه صرفاً در مقام تصفيه حسابهاي شخصي مبادرت به طرح شكايت عليه وكلاي دادگستري ميكن ن د ( خصوصاً اشخاص طرف دعواي موكل ) نگردد و در اين راستا هتك حرمت و عدم امنيت شغلي وكلاي دادگستري به وجود نيايد .
3 ) در رسيدگي به شكايتهاي مطروحه اين نتيجه حاصل گرديد كه بروز برخي تخلفات ، صرفاً ناشي از عدم آگاهي به مقررات انتظامي ميباشد ، لهذا ضرورت آموزش مقررات به كارآموزان وكالت احساس و در اين خصوص تاكنون كلاسهاي آموزشي متعددي ايجاد ، به نحوي كه براي نخستين بار در كانون مركز ، كارآموزاني كه در دوره آتي موفق به اخذ پروانه وكالت ميگردند از آموزشهاي لازم مقررات انتظامي برخوردار ميباشند و اميدوار هستيم كه آمار تخلفات انتظامي به لحاظ معروض كاهش يابد .
4 ) هماهنگي با كميسيون محترم انتشارات و جلب رضايت آن كميسيون ، جهت تخصيص بخشي از مجله كانون ، به منظور درج مقالاتي كه ميتواند به عنوان بخشي از فعاليتهاي فرهنگي و آموزشي دادسرا محسوب گردد .
5 ) مصاحبه با پيشكسوتان و درج آن در مجله كانون و عينيت دادن معيارهاي ارزشي و اخلاقي آنها در خصوص حرفه وكالت دادگستري به منظور شناسايي الگوهاي مناسب ، براي همكاران جوان .
6 ) برگزاري سخنرانيهاي ماهانه با موضوع اخلاق حرفهاي وكلاي دادگستري و پرسش و پاسخ در خصوص معضلات و مشكلات اعضاي دادسرا در رابطه با پرونده هاي تحت رسيدگي .
7 ) تدوين اخلاق حرفه اي وكلاي دادگستري كه حسب مصوبه 7/8/1381 هيات مديره محترم كانون به دادسرا محول گرديد و دادسرا نيز در حال حاضر با مساعي و كوشش جمعي از اعضا ي خود در صدد تامين مورد فوق ميباشد .
اعضاي دادسراي انتظامي ، در كارنامه يكساله خود ، با نگرشي كه شرح آن گذشت ، اوقات خود را با خلوص و صداقت ، صرف امور دادسراي انتظامي كردند و اعتقاد دارند : كار آنها بدون عيب و نقص نميباشد ، زيرا تنها در بستر انفعال ، نقص و انتقاد وجود ندارد و در كمال ميل ، آماده پذيرش انتقادهاي همكاران خود ميباشند . و در پايان تاكيد مي كند : مردم همواره ناظر و قضاوت كننده اعمال وكلاي دادگستري ميباشند و تنها با جلب اعتماد و احترام آنها ميتوانيم در برابر طوفانهايي كه هرچند بار درخت تنومند اين تشكيلات را تهديد ميكند ، مصون و استوار باقي بمانيم ، همان طوري كه نيم قرن استوار باقي مانده ايم .