مصونيّت يا مسؤوليّت پارلماني؟


چكيده:
يكي از موضوعاتي كه در قوانين اساسي بيشتر كشورها پذيرفته شده، «مصونيت» اعضاي قوه مقننه از آثار تعقيب جزايي است. قانون اساسي مشروطيت ايران نيز در اصل دوازدهم، آن را متعرض شده است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اگر چه واژه مصونيت ذكر نشده، ولي عده‏اي از حقوقدانان و نيز جمعي از فعالان سياسي، اصل هشتاد و ششم آن را ناظر بر اين موضوع دانسته و گروهي نيز منكر آن شده‏اند. اين نوشتار با اشاره‏اي مختصر به مفهوم مصونيت، فلسفه مصونيت و انواع آن، اصل هشتاد و ششم قانون اساسي را به بحث مي‏گذارد و ديدگاههاي موجود را بررسي مي‏نمايد.
مسأله «مصونيت» يا «مسؤوليت» اعضاي قوّه مقنّنه، يكي از پرتنش‏ترين مباحث در فضاي سياسي ايران در ماههاي پاياني سال جاري محسوب مي‏گردد. ماجرا با احضار بعضي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از سوي محاكم قضايي آغاز گرديد و با صدور حكم محكوميت حبس و تأييد آن از سوي مرجع تجديد نظر به اوج خود رسيد.
در مورد «مصونيت» يا «مسؤوليت» نمايندگان مجلس از دو جهت اختلاف نظر مشاهده مي‏شود: اولين جهت اين است كه آيا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در قبال اظهارات و اعمال خويش از مصونيت برخوردارند يا اين كه آنان نيز مانند ديگر افراد جامعه هستند و در برابر گفتار يا رفتار خويش مسؤول هستند؟ جهت دوم اين است كه، بر فرض پذيرش مصونيت پارلماني، آيا اين مصونيت شامل اظهارات نمايندگان در خارج از صحن مجلس نيز مي‏شود يا خير؟ در مورد اين سؤالات ديدگاههاي گوناگوني مطرح شده است. اگر از اظهار نظرهاي غير علمي و غير حقوقي كه ممكن است با اهداف سياسي مطرح شود و با افراط و تفريط صورت گيرد بگذريم، حقوقدانان نيز در مورد مسأله مزبور يكسان نمي‏انديشند. آراي حقوقدانان و نيز نظريه تفسيري شوراي نگهبان كه اخيرا صادر شده است جاي بحث و گفتگو دارد. نوشتار حاضر، مصونيت يا مسؤوليت پارلماني را از منظر حقوقي در چند مبحث، بررسي مي‏نمايد.
مبحث اول: مفهوم مصونيت پارلماني و فلسفه آن
الف) مفهوم مصونيت پارلماني
صيانت در لغت به معناي حفاظت، نگهداري و در امان بودن است. از ديدگاه حقوقي «مصونيت پارلماني عبارت از مجموعه قواعد و قوانيني است كه نماينده پارلمان را از آثار تعقيب جزايي مصون و مأمون داشته و او را در انجام وظيفه نمايندگي ملت حمايت مي‏نمايد.»
برخي نيز گفته‏اند:
«مصونيت نمايندگان پارلمان يا مجلس از تعقيب كيفري، پيش از سلب مصونيت به وسيله مجلس.»
تعريفهاي ديگري نيز وجود دارد كه به جهت رعايت اختصار از ذكر آنها خودداري مي‏شود. در قوانين موضوعه، انواع ديگري از مصونيت پيش بيني شده است؛ نظير مصونيت قضايي و مصونيت ديپلماسي. بنابراين، مصونيت، به پارلمان اختصاص ندارد و در موارد ديگري نيز وجود دارد، گر چه از حيث مدت، شرايط وميزان آن بين موارد ياد شده تفاوت مشاهده ميشود.
ب) فلسفه مصونيت
از لحاظ تاريخي، شايد دو كشور انگلستان و فرانسه پيش از ساير كشورها مصونيت پارلماني را در قوانين خود وارد كرده‏اند. در سيستم تفكيك قوا، براي پارلمان و قوه مقننه تكاليف و وظايفي پيش‏بيني شده است كه از اهميت بالايي برخوردار مي‏باشد؛ مانند قانونگذاري و نظارت بر اجراي صحيح قوانين موضوعه؛ تحقيق و تفحّص در امور دولت و سازمانها و نهادهاي دولتي؛ رسيدگي به شكايات مردم از تعدّيات قواي سه گانه كشور؛ استيضاح وزرا و حتي شخص رئيس قوه مجريه؛ اظهار نظر راجع به مسائل داخلي و خارجي و...بديهي است كه عمل به اين تكاليف اقتضا مي‏كند كه حقوقي نيز براي نمايندگان پيش بيني شود تا آنان بتوانند با آزادي كامل و به دور از هر گونه پروا و نگراني به وظايف خويش عمل نمايند. بايد تدابيري اتخاذ شود تا هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نتواند بر نماينده مجلس اعمال فشار كند و يا براي او مانعي، ايجاد نمايد؛ همانطور كه براي يك مقام قضايي نيز همين سخن گفته شده و براي او نيز مصونيت قضايي در نظر گرفته شده است.
در دوران گذشته نمايندگان مورد تعرض قرار مي‏گرفتند يا تهديد مي‏شدند و يا اتهاماتي واهي را متوجه آنها مي‏ساختند تا آنان مورد تعقيب يا توقيف قرار گرفته و از انجام وظايف نمايندگي بازمانند. بعضي از اساتيد حقوق گفته‏اند: مصونيت، عنواني است كه حقوقدانان فرانسوي در اوايل انقلاب فرانسه مطرح كرده‏اند، بدان جهت كه آن زمان كسي حاضر نبود نمايندگي در قوه مقننه را بپذيرد و اين قانون به همين علّت وضع شده است. بديهي است كه اگر آراء و اظهارات نماينده براي او تبعاتي داشته باشد، او ترجيح مي‏دهد حرف نزند و نسبت به مسايل كشور بي‏تفاوت باشد؛ براي پيشگيري از اين امور «مصونيت پارلماني» مطرح شد. گر چه ظاهرا شخص نماينده مجلس از عنوان مصونيت پارلماني استفاده مي‏كند، ولي علت اصلي برقراري اين قاعده، منافع شخصي نمايندگان نبوده است، بلكه منظور اصلي از آن، جلوگيري از فلج شدن مجالس مقنّنه و تأمين منافع عمومي جامعه و صيانتِ آزادي و رژيم پارلماني از تعديات احتمالي قواي ديگر مي‏باشد.
مصونيت پارلماني (بر فرض وجود) استثنايي بر اصل كلي تساوي افراد در برابر قوانين محسوب مي‏گردد. اين استثناء از اين رو پذيرفته مي‏شود كه مصلحت موجود در مصونيت نمايندگان بر مصلحت تساوي افراد در برابر قانون مهمتر به شمار مي‏آيد؛ همانطور كه در مورد مصونيت قضايي نيز چنين است.
مبحث دوم: انواع مصونيت پارلماني و مقايسه عدم مسؤوليت با مصونيت
حقوقدانان مصونيت پارلماني را به دو نوع، تقسيم كرده‏اند كه به اختصار، آن دو را مورد بررسي قرار داده و با يكديگر مقايسه خواهيم كرد:
الف) انواع مصونيت پارلماني
1- عدم مسؤوليت پارلماني
مقصود از عدم مسؤوليت پارلماني اين است كه هرگاه نماينده مجلس به مناسبت انجام وظايف نمايندگي اظهاراتي نمايد و يا اعمال و افعالي انجام دهد كه از ناحيه اشخاص عادي جرم باشد، نماينده مجلس را به استناد اظهارات و اعمال و افعال مزبور نمي‏توان تحت تعقيب جزايي قرار داد؛ به عنوان مثال هرگاه كسي به ديگري يك عمل مجرمانه را نسبت دهد و مدّعي شود كه فلان مقام دولتي رشوه گرفته يا سند جعل كرده است و نتواند ادعاي خود را ثابت نمايد قابل تعقيب جزايي مي‏باشد ولي اگر نماينده‏اي در راستاي انجام وظايف نمايندگي اعمال ياد شده را به يك مقام دولتي نسبت دهد، نمي‏توان وي را تحت تعقيب جزايي قرار داد. اين امتياز هرچند عجيب به نظر مي‏رسد، ولي به دليل ضرورت آن، در عمل، بيشتر قوانين اساسي كشورها آن را پذيرفته‏اند.
در مورد عدم مسؤوليت، اين نكته بايد مورد توجه قرار گيرد كه مقصود از عدم مسؤوليت نماينده، مصونيت او در قبال اظهاراتي است كه قانون، آن را جرم دانسته است؛ زيرا در مورد گفتارها و رفتارهاي غير مجرمانه هيچ كس چه نماينده و چه افراد عادي قابل تعقيب نبوده و مسؤوليتي ندارند.
از سوي ديگر، عدم مسؤوليت نماينده در موارد فوق اختصاص به دوره نمايندگي ندارد، بلكه دايمي بوده و پس از انقضاء دوره نمايندگي نيز از تعقيب يا توقيف مصون است.
بعضي از نويسندگان حقوقي گفته‏اند: نمايندگان از آزادي بيان برخوردارند. سپس براي آزادي بيان نمايندگان دو اثر ذكر نموده‏اند: يكي اين كه هيچ مقامي نمي‏تواند نماينده را از حضور در مجلس و ابراز آزادانه عقايدش بازدارد. ديگر اين كه نماينده در برابر هر مداخله‏اي حتي اقدام قضايي از سوي دادگاهها به خاطر آنچه كه در جلسات علني يا سرّي يا كميسيونهاي مجلس ابراز مي‏دارد مصونيت كامل داشته و نمي‏توان او را به اتهام توهين و افترا يا افشاء اسرار دولتي تحت تعقيب قرار داد.
2- مصونيت پارلماني به معناي اخص
منظور از مصونيت پارلماني در مفهوم اخص اين است كه نمايندگان مجلس در تمام دوره نمايندگي به علت ارتكاب جرايمي كه در مورد غير انجام وظيفه نمايندگي مرتكب مي‏شوند تحت تعقيب جزايي و در معرض تهديد و توقيف قرار نمي‏گيرند، مگر با اجازه قبلي از مجلسي كه عضو آن مي‏باشند.
مصونيت پارلماني در مفهوم اخص، مربوط به جرايمي است كه خارج از حيطه وظايف نمايندگي است؛ مثلاً نماينده‏اي در هنگام رانندگي مرتكب قتل شده باشد، يا نماينده‏اي اسلحه غير مجاز حمل نمايد و...بديهي است كه جرايم فوق ربطي به ايفاي وظايف نمايندگي ندارند.
از سوي ديگر، مصونيت پارلماني هرگز نماينده را از مجازات جرمي كه مرتكب شده معاف نمي‏دارد، بلكه اثر مصونيت فقط به دوره نمايندگي محدود است و پس از انقضاي مدت نمايندگي مي‏توان او را به دليل جرمي كه قبلاً مرتكب شده تحت تعقيب يا توقيف قرار داد. حتي در طول دوره نمايندگي نيز اگر مجلس از نماينده مجرم سلب مصونيت كند قابل تعقيب يا توقيف خواهد بود.
ب) مقايسه عدم مسؤوليت با مصونيت
دو نوع مصونيتي كه بدان اشاره شد از جهاتي به هم شباهت دارند. اولاً: فلسفه اعطاي چنين امتيازي به نماينده، در هر دو مورد، يكي است و آن پيشگيري از اعمال فشارهاي خارجي، رفع موانع حضور نماينده در مجلس، آزادي نماينده در جهت ايفاي وظايف نمايندگي و مانند آن مي‏باشد.
ثانيا: عدم مسؤوليت و نيز مصونيت پارلماني به نظم عمومي مربوط است و اين دو با توجه به شخصيت حقوقي و سمت نمايندگي وضع شده است و در حقيقت غرض از آن دو، تأمين استقلال و آزادي خود مجلس مي‏باشد. از اين رو، خود نماينده نيز نمي‏تواند از مصونيت صرف نظر نمايد.
با وجود مشابهتهاي مذكور، دو نوع مصونيتي كه بدان اشاره شده با يكديگر تفاوتهايي دارند. اولين تفاوت به نوع جرايم مشمول مصونيت مربوط است. عدم مسؤوليت، با جرايمي پيوند دارد كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي رُخ داده است، در حالي كه مصونيت به جرايمي بستگي دارد كه هيچ ارتباطي به مقام نمايندگي نداشته و ملازمه‏اي بين آن دو وجود ندارد.
تفاوت ديگر در مدت مصونيت است. عدم مسؤوليت پارلماني، دايمي است و حتي پس از زوال وصف نمايندگي هم استمرار دارد، در حالي كه مصونيت پارلماني موقتي بوده و با پايان دوره نمايندگي از بين مي‏رود. مطالب ديگري نيز در اين مقايسه قابل طرح است كه براي پيشگيري از اطاله اين نوشتار از ذكر آن خودداري مي‏شود.
مبحث سوم:مصونيت در قانون اساسي ايران
مصونيت پارلماني در قوانين اساسي بيشتر كشورها پذيرفته شده است، گر چه در مورد شرايط و حدود آن تفاوتهايي مشاهده مي‏شود. ورود در اين مباحث بر حجم صفحات اين مقاله مي‏افزايد. از اين رو آنچه در اين قسمت بررسي مي‏شود مصونيت در قانون اساسي مشروطيت ايران و نيز قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
الف) مصونيت در قانون اساسي مشروطه
قانون اساسي مشروطه، مصونيت پارلماني به مفهوم اخص را پذيرفته و بر آن صحه گذاشته است. در اصل دوازدهم اين قانون آمده است:
«به هيچ عنوان و به هيچ دست آويز كسي بدون اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملّي حق ندارد متعرض اعضاي آن بشود؛ اگر احيانا يكي از اعضاء علنا مرتكب جنحه و جنايتي شود و در حين ارتكاب جنايت دستگير گردد باز بايد اجراي سياست در باره او با استحضار مجلس باشد».
اگر قسمت اول اصل فوق را ناظر به مصونيت نماينده در مورد جرايم غير مشهود بدانيم، در اين صورت هرگونه تعرض و تعقيب قضايي نماينده بايد با تصويب مجلس باشد. به استناد ذيل اصل دوازدهم فوق الذكر، در مورد جرايم مشهود مي‏توان نماينده را توقيف كرد، منتها اجراي سياست در مورد او بايد به اطلاع مجلس رسانده شود.
قانون اساسي مشروطه، عدم مسؤوليت پارلماني را متعرض نشده است، ولي آيين نامه داخلي مجلس شوراي ملي اين نقيصه را جبران كرده است. در ماده 189 آيين نامه فوق آمده است:
«هيچ يك از نمايندگان براي اظهاراتي كه در جلسات مجلس شوراي ملي يا كميسيونها مي‏نمايند و يا رأيي كه مي‏دهند قابل تعقيب نخواهند بود».
نويسندگان حقوقي متن فوق را ناظر به عدم مسؤوليت پارلماني دانسته‏اند. بنابراين، مي‏توان نتيجه گرفت كه براي نمايندگان مجلس شوراي ملي تا پيش از انقلاب و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصونيت پارلماني به هر دو قسم وجود داشته است. البته قانون اساسي مشروطه با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي نسخ و لغو شده است.
ب) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
كاربردي‏ترين قسمت بحث، بررسي اين مسأله است كه آيا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصونيت پارلماني پيش بيني شده است يا خير، و در فرض نخست، شرايط يا حدود آن چيست؟
ترديدي نيست كه مصونيت پارلماني به مفهوم اخص براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد. با اين كه در پيش نويس قانون اساسي اين مسأله پيش بيني شده بود، ولي به دليل مخالفت جمع زيادي از اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به تصويب نرسيده است. در قسمتي از اصل هفتاد و يكم پيشنهادي آمده بود:
«اگر نماينده‏اي مرتكب جنحه يا جنايتي مشهود شود مورد تعقيب قرار مي‏گيرد ولي جريان دستگيري او بايد فورا به آگاهي مجلس برسد و تحقيق و دادرسي با حضور نماينده مبعوث مجلس انجام پذيرد. در صورتي كه نماينده‏اي به ارتكاب جرم غير مشهود متهم شود، توقيف و بازداشت او قبل از محكوميت در دادگاه مشروط به اجازه مجلس است ولي محاكمه او در دادگاه صالح به صورتي كه مزاحم ايفاي وظايف نمايندگي او در اثناي دادرسي نباشد اجراي حكم قطعي دادگاه در باره او نيازي به اجازه مجلس ندارد.»
همانطور كه بعضي از نويسندگان حقوقي اشاره كرده‏اند، عبارت مزبور نشان‏دهنده نوعي خفيف از مصونيت پارلماني است. به دليل مخالفت بعضي از اعضاي حاضر در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي مبني بر مغايرت آن با شرع، متن فوق به تصويب نرسيد.
اما در مورد عدم مسؤوليت پارلماني در قانون اساسي جمهوري اسلامي، مطلب جاي تأمل مي‏باشد. در اين خصوص دو اصل قابل توجه است. اصل هشتاد و چهارم مي‏گويد:
«هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسايل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.»
اصل هشتاد و ششم نيز مي‏گويد:
«نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملاً آزادند و نمي‏توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‏اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‏اند تعقيب يا توقيف كرد.»
اصل هشتاد و شش را بايد به نوعي ضمانت اجراي اصل هشتاد و چهار محسوب نمود. ترديدي نيست كه از اين اصل مصونيت پارلماني به مفهوم اخص فهميده نمي‏شود؛ زيرا همانطور كه پيش از اين اشاره شد، مصونيت پارلماني در معناي اخص شامل جرايمي است كه در غير مقام نمايندگي رخ داده باشد، در حالي كه در اصل هشتاد و شش قيد «در مقام ايفاي وظايف نمايندگي» دو بار ذكر شده است. بنابراين، سخن كساني كه مي‏گويند نمايندگان مصونيت دارند، اگر مقصودشان مصونيت به مفهوم اخص باشد، بدون شك نادرست است.
امّا آيا عدم مسؤوليت پارلماني از اصل هشتاد و ششم استنباط مي‏شود يا خير؟ به ديگر سخن، آيا مقصود از «آزادي» نماينده، عدم مسؤوليت او در قبال گفتار مجرمانه‏اي است كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي از او صادر شده و يا اين كه منظور نظرات و آراء غير مجرمانه است؟ در مورد اين مسأله اختلاف نظر وجود دارد. عده‏اي معتقدند كه ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج است و آزادي نماينده نافي مسؤوليت او در قبال اعمال مجرمانه نيست، حتي اگر جرم در مقام ايفاي وظيفه نمايندگي واقع شده باشد. مهمترين دلايل اين عده به شرح زير است:
1- مصونيت، ريشه اسلامي ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهي يكسان و برابرند و هر فردي كه در مظان گناه يا جرم قرار گيرد قابل تعقيب است و اگر شكايتي عليه او انجام گيرد دستگاه قضايي بايد او را تعقيب كند.
2- اصولي از قانون اساسي به تساوي افراد در برابر قانون صراحت دارد؛ اصل 19 در اين باره مي‏گويد:
«مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود...».
اصل 20 نيز مي‏گويد:
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند...».
قانون اساسي حتي رهبر را در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي دانسته است.
در مقابل نظر نخست، عده‏اي از نويسندگان حقوقي بر اين عقيده‏اند كه اصل 86 براي نمايندگان «عدم مسؤوليت» پيش بيني كرده است كه بر اساس آن نماينده در مورد اظهاراتي كه در مقام ايفاي وظيفه نمايندگي ايراد كرده غير قابل تعقيب يا توقيف است، حتي اگر احتمالاً جرمي هم رخ داده باشد. در بيانيه‏اي كه كانون وكلاي دادگستري مركز در اين رابطه منتشر كرده، بر همين نظريه تأكيد شده است. با وجود اين، در بين حقوقدانان نيز نظر مخالف وجود دارد. عده‏اي از آنان مي‏گويند: نمايندگان مجلس نيز همانند ديگر مردم هستند و مصونيت ندارند و ممكن است در معرض اتهام قرار گرفته و از سوي دادگاه به اتهامشان رسيدگي شود. و نيز گفته‏اند: ايفاي وظيفه نمايندگي در اظهار نظر و رأي نبايد بهانه‏اي براي تضييع حقوق مردم و وارد كردن لطمه به حيثيت و شؤون مادّي و معنوي افراد (نظير فحّاشي، هتك حرمت و تهمت و...) و يا ترغيب مردم به بي‏نظمي و آشوب (نظير اعتصاب و راهپيمايي...) باشد. بديهي است كه در مورد فوق نمايندگان نيز مانند ساير شهروندان قابل تعقيب خواهند بود.
نگارنده معتقد است كه اصل هشتاد و ششم نوعي «عدم مسؤوليت نسبي» را براي نمايندگان پيش بيني كرده است. توضيح اين كه در اصل مذكور به سه نكته مهم اشاره شده است:
1- آزادي نمايندگان در اظهار نظر و رأي دادن.
2- مقيّد شدن آزادي مزبور به آنچه كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي گفته شود.
3- غير قابل تعقيب يا توقيف بودن نماينده مجلس.
بديهي است كه كسي را مي‏توان تعقيب يا توقيف كرد كه متهم به ارتكاب جرم باشد، در غير اين صورت هيچ كس قابل تعقيب يا توقيف نيست، چه نماينده مجلس باشد يا شهروند عادي. از مجموع نكات سه گانه ذكر شده استفاده مي‏شود كه هر گاه نماينده‏اي پس از بررسيهايي كه به عمل آورده و بر اساس شواهد و قرائن گمان كند كه يك مسؤول دولتي تخلّفي مرتكب شده است (مثلاً رشوه گرفته، يا سندي جعل كرده، و يا سند محرمانه‏اي را منتشر كرده است، و يا در حق مردم ظلمي را مرتكب شده، يا بيت المال و اموال عمومي را حيف و ميل كرده است و مانند آن) و تخلّف او را بيان كند، در اين گونه موارد مقام قضايي رأسا يا به درخواست شاكي خصوصي يا مدعي العموم نمي‏تواند او را احضار كند و از او بخواهد كه ادعايش را ثابت كند و اگر نتوانست ثابت كند، حكم به مجازات صادر نمايد؛ زيرا آنچه كه گفته، بر اساس وظيفه نمايندگي بوده است. از سوي ديگر، هرگاه نماينده‏اي در مقام اظهار نظر فحّاشي كند، بدون هيچ اساس و مدرك و يا قرينه‏اي به كسي تهمت بزند، مردم را به شورش و قانون‏شكني دعوت نمايد، اين گونه اعمال قابل تعقيب است. زيرا اين اعمال با ايفاي وظيفه نمايندگي هيچ ملازمه‏اي ندارد. و مقصود ما از «عدم مسؤوليت نسبي» همين است.
از آنچه گذشت، معلوم مي‏شود كه با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هيچ يك از نظريات سه گانه زير صحيح نمي‏باشد:
1- نمايندگان مجلس از مصونيت پارلماني به معناي اخص (مصونيت از تعرض) و نيز عدم مسؤوليت پارلماني برخوردارند.
2- نمايندگان مجلس با افراد عادي هيچ فرقي نداشته و در قبال اعمال و آراء و نظرات خود مسؤوليت كامل دارند.
3- نمايندگان مجلس گرچه از مصونيت پارلماني به معناي اخص برخوردار نيستند، ولي از عدم مسؤوليت كامل برخوردارند.
آنچه از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران استفاده مي‏شود، «عدم مسؤوليت نسبي» نمايندگان است. به اين معنا كه مي‏توانند عملكرد دستگاهها و مسؤولان دولتي را نقد كنند و تخلفات را بازگو نمايند. اين گونه نظرات وقتي بدون سوء نيت و بر اساس شواهد و قراين باشد قابل تعقيب نيست، حتي اگر در واقع صحيح نباشد. امّا انتقاد و بيان تخلفات نمي‏تواند بهانه‏اي براي بدگويي، فحاشي و مانند آن شود.
اما در مورد اشكال مغايرت مصونيت نمايندگان با موازين شرع كه از سوي عده‏اي مطرح شده است بايد گفت: اولاً مغايرت مصونيت پارلماني با شريعت مقدس اسلام محرز نيست، به همين دليل بعضي از اعضاي فقيه مجلس خبرگان در موافقت آن صحبت كرده و گفته‏اند:
«مصونيت يك آزادي معقول و مشروع است.»
ثانيا، اگر هم مصونيت مغاير با احكام اوليه اسلام باشد، بدون شك به صورت يك حكم ثانوي به دليل ضرورت و يا مصلحت، قابل پذيرش بوده و مشروع است. احتمالاً به همين دليل، پيشنهاد يكي از اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي (در هنگام بحث بر سر آيين نامه داخلي آن مجلس) در مورد مصونيت نمايندگان، با وجود غير شرعي خواندن چند عضو فقيه به تصويب اكثريت قاطع اعضا رسيده باشد. متن مصوّب چنين است:
«به هيچ عنوان و به هيچ دست‏آويز كسي بدون اطلاع و تصويب مجلس خبرگان در مدت نمايندگي حق تعرّض به اعضاي آن را ندارد. نمايندگان مجلس يا كارشناساني را كه طبق پيش‏بيني در آيين‏نامه از آنان براي تبادل نظر دعوت مي‏شود، به سبب اظهارات و نظرات نمي‏توان تعقيب كرد. اگر احيانا يكي از اعضاي مجلس خبرگان علنا مرتكب جنحه و جنايتي شود و در حين ارتكاب جنايت دستگير شود، تعقيب او بايد به اطلاع مجلس خبرگان برسد.»
اگر مصونيت يا عدم مسؤوليت پارلماني به عنوان يك حكم ثانوي قابل پذيرش باشد، مي‏توان آن را استثنايي بر اصل شرعي و قانوني تساوي و برابري افراد به حساب آورد و بدين وسيله اشكال نقض برابري افراد در مقابل قوانين نيز دفع مي‏شود. به بياني ديگر مي‏توان گفت: پذيرش مصونيت (عدم مسؤوليت) براي نمايندگان، استثنايي بر اصل برابري و تساوي افراد در مقابل قانون نيست؛ زيرا آرا و نظرات نمايندگان به دليل فقدان عنصر معنوي (سوء نيت) فاقد وصف مجرمانه است. به عبارت ديگر، چون نماينده مجلس در سخنان خود سوء نيت نداشته، بنابراين، اصلاً جرمي اتفاق نيفتاده است تا گفته شود به خاطر وصف نمايندگي قابل تعقيب نيست. از اين رو، مصونيت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، همانند مصونيت نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي و مصونيت قضايي و مصونيت ديپلماسي، نه مغاير با شرع است و نه نقض قانون.
در پايان، لازم است به اين نكته نيز اشاره شود كه مسأله «عدم مسؤوليت نسبي» نمايندگان مجلس محدود به صحن مجلس نمي‏شود. آنان در مورد اظهاراتي كه در بيرون مجلس ايراد كرده‏اند نيز غير قابل تعقيب يا توقيف هستند؛ مشروط بر اين كه اظهاراتشان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي مطرح شده باشد. ممكن است گفته شود: در اصل هشتاد و ششم آمده است:
«...نمي‏توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‏اند...تعقيب يا توقيف كرد.»
از قيد «در مجلس» كه در متن فوق آمده، استفاده مي‏شود كه عدم مسؤوليت نماينده محدود به صحن مجلس است و بيرون آن را شامل نمي‏شود.
ولي بايد توجه داشت كه قيد «در مجلس» موضوعيت نداشته و مفهوم ندارد. قانون اساسي در اصل هشتاد و چهارم به نمايندگان حق داده كه در مورد تمام مسايل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايند. يكي از اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به هنگام رأي‏گيري پيرامون اصل فوق، مي‏گويد: «آن در مجلس است كه حق دارد.»
نايب رئيس مجلس (مرحوم شهيد بهشتي) در پاسخ او مي‏گويد:
«خير آقا! فقط در مجلس نيست، در بيرون هم مي‏تواند نظر خودش را اظهار بكند. ما مي‏خواهيم بگوييم مجلس شوراي ملي يكي از مظاهر ملت بر جريان امور است.»
بنابراين، اگر وظيفه نمايندگي فقط به داخل صحن مجلس محدود نباشد، عدم مسؤوليت او نيز چنين خواهد بود.
نتيجه
از مجموع آنچه در اين مقاله پيرامون دو سؤالِ آغاز بحث (مقدمه) مطرح شد. نتايج زير به دست مي‏آيد:
نخست اين كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مقام ايفاي وظايف نمايندگي از عدم مسؤوليت برخوردارند، آن هم نه عدم مسؤوليت كامل، بلكه عدم مسؤوليت نسبي.
دوم اين كه، عدم مسؤوليت نسبي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به داخل صحن مجلس محدود نمي‏شود، بلكه آنان در بيرون مجلس نيز در قبال نظريات و سخناني كه در مقام ايفاي وظيفه نمايندگي ايراد مي‏كنند از عدم مسؤوليت نسبي برخوردارند.