قانون اساسي جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير

مقدمه

ملت الجزاير ملتي آزاد و مصمم بر آزاد ماندن است.

تاريخ اين ملت تسلسل طولاني مبارزاتي است كه همواره الجزاير را سرزمين آزادي و آزادگي نموده است.

الجزاير، در ازمنه مهم دير آشناي سير تاريخي مديترانه، مي تواند در استمرار حيات خويش، از دوران پادشاهي «نوميدي» ها و فتوحات اسلامي تا جنگل هاي استعماري، توأماً مبشرين آزادي، اتحاد، رشد و توسعه و معماران حكومت دمكراتيك و موفق دوران عظمت و آرامش را بازشناسد.

روز اول نوامبر سال 1954 يكي از نقاط درخشان تاريخ الجزاير است. اين روز، به مثابه روز پايان مقاومت درازمدت ملت الجزاير در مقابل تهاجمات تهديدگر فرهنگ، ارزش ها و عناصر بنيادين تشكيل دهندة هويت اين ملت، يعني اسلام، عربيت و امازيغ، مبارزات كنوني را در گذشتة درخشان ملت الجزاير جاي مي دهد.

ملت الجزاير ابتدا در جنبش ملي و سپس در جبهه آزاديبخش ملي گردآمد و خون خود را در راه تضمين آزادي و هويت فرهنگي بازيافته خود فدا نمود و به نهادهاي مردمي رسمي دست يافت.

جبهه آزاديبخش ملي، به بهاي قرباني كردن بهترين فرزندان خود نبرد مردمي را به عدم وابستگي مفتخر و نهايتاً دولتي جديد، مستقل و تمام عيار را پايه گذاري نمود.

اعتقاد به انتخابات عمومي امكان دستيابي به موفقيت هاي قطعي را، از رهگذر بازيافت غناي ملي و بناي دولتي كاملاً خدمتگزار، كه اختيارات خود را در عدم وابستگي كامل و به دور از فشارهاي خارجي اعمال نمايد، براي ملت فراهم مي آورد.

اين قانون اساسي براي ملتي كه هميشه در راه آزادي و دمكراسي مبارزه كرده است ترجمان دستيابي به نهادهايي است كه براساس شركت مردم در اداره امور عمومي پايه گذاري شده و عدالت اجتماعي، برابري و آزادي را براي آحاد ملت محقق مي سازد.

ملت با تصويب اين قانون اساسي به مثابه ماحصل نبوغ خود، انعكاس آمال و آرزوهاي خويش، ثمره تصميم خود و نتيجه جهش عظيم اجتماعي، پرشكوه تر از پيش ارجحيت قانون را پذيرفته است.

قانون اساسي به عنوان عالي ترين مرجع، قانون بنيادين محسوب مي شود و حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي را تضمين، از اصل انتخاب آزادانه ملت حمايت نظارت بر عملكرد مسؤولين عاليرتبه را در جامعه اي كه مشروعيت و شكوفايي انسان در تمامي ابعادش حاكم است اعمال مي نمايد.

ملت با اتكا بر قدرت ارزشهاي معنوي ريشه دار و آداب و سنن مبتني بر همبستگي و عدالت، و با اعتماد به توانايي خود، پيشرفت فرهنگي اجتماعي و اقتصادي جهان امروز و فردا را در سرلوحه امور خود قرار داده است.

تلألو انقلاب اول نوامبر و احترام ناشي از تعهد نسبت به كليه اهداف مشروع در جهان، موجبات غرور و سربلندي الجزاير، به عنوان كشور اسلامي، بخشي از سرزمين مغرب بزرگ، كشور عرب زبان، مديترانه اي و آفريقايي را فراهم مي آورد.

غرور و سربلندي ملت، قربانيان، احساس مسؤوليت و پايبندي آباء و اجدادي آنان به آزادي و عدالت اجتماعي بهترين ضامن احترام به اصول اين قانون اساسي است كه ملت تصويب نموده و به نسلهاي آتي، وارثين بحق پيشتازان و معماران جامعه آزاد، انتقال داده است.فصل اول

اصول كلي حاكم بر جامعه الجزايرمبحث نخست

الجزايراصل اول

الجزاير داراي حكومت جمهوري دمكراتيك خلق و كشوري يكپارچه و تفكيك ناپذير است.اصل دوم

دين رسمي حكومت اسلام است.اصل سوم

زبان ملي و رسمي اين كشور زبان عربي است.اصل چهارم

پايتخت جمهوري شهر الجزيره است.اصل پنجم

نماد ملي، مهر حكومت و سرود ملي به موجب قانون تعيين مي شود.مبحث دوم

ملتاصل ششم

ملت سرمنشأ هر قدرتي است.

حاكميت ملي منحصراً از آن مردم است.اصل هفتم

ملت داراي قدرت تشكيلاتي است.

ملت از طريق نهادهايي كه تأسيس مي كند، حاكميت خود را اعمال مي نمايد. ملت از طريق همه پرسي و توسط نمايندگان منتخب خويش حاكميت خود را اعمال مي نمايد.

رئيس جمهور مي تواند مستقيماً به آراء مردم مراجعه نمايد.اصل هشتم

ملت نهادهايي را با اهداف زير تأسيس مي نمايد:

ـ حفظ و تقويت استقلال ملي؛

ـ حفظ و تقويت هويت و وحدت ملي؛

ـ حمايت از آزاديهاي بنيادين شهروندان و شكوفايي اجتماعي و فرهنگي ملت؛

ـ حذف استثمار انسان از انسان؛

ـ حمايت از اقتصاد ملي در مقابل كليه اشكال سوء استفاده هاي مالي يا اختلاس، احتكار يا مصادره غيرقانوني.اصل نهم

نهادها مانع از هرگونه اقدامي در موارد ذيل مي شوند:

ـ سرمايه داري، اعطاي خودمختاري و تبارگماري؛

ـ ايجاد روابط استثماري و پيوندهاي وابستگي؛

ـ رفتارهاي خلاف اخلاق اسلامي و ارزشهاي انقلاب نوامبر.اصل دهم

ملت نمايندگان خود را آزادانه بر مي گزيند.

نمايندگي ملت فقط در موارد معين در قانون اساسي و قانون انتخابات محدود مي شود.

مبحث سوم

حكومتاصل يازدهم

مشروعيت و علت وجودي حكومت از اراده ملت ناشي مي شود.

شعار حكومت عبارت است از: «از ملت و براي ملت»،

حكومت منحصراً در خدمت ملت است.اصل دوازدهم

حاكميت دولت در زمين، هوا و آب هاي كشور اعمال مي شود.

دولت همچنين حق حاكميت خود ناشي از حقوق بين المللي را در هر يك از مناطق مختلف دريايي مربوط به خود اعمال مي نمايد.اصل سيزدهم

به هيچ وجه نمي توان هيچ بخشي از خاك كشور را ترك يا واگذار نمود.اصل چهاردهم

حكومت بر اصول سازماندهي دمكراتيك و عدالت اجتماعي پايه گذاري شده است. مجلس منتخب چارچوبي را تشكيل مي دهد كه در آن اراده ملت بيان و نظارت تام بر عملكرد مسؤولين عاليرتبه اعمال مي گردد.اصل پانزدهم

تقسيمات كشوري حكومت عبارتند از: بخش و ولايت

بخش تقسيم كشوري پايه محسوب مي شود.اصل شانزدهم

مجلس منتخب اساس تمركززدايي و شركت مردم در اداره امور دولتي را تشكيل مي دهد.اصل هفدهم

داراييهاي عمومي جزء اموال ملي است. داراييهاي مزبور منابع زيرزميني، معادن و معادن سنگ، منابع طبيعي انرژي، ثروتهاي معدني، طبيعي و زنده مناطق مختلف دريايي ملي، آبها و جنگلها را شامل مي شود.

اصل هجدهم

حيطة ملي به موجب قانون تعيين مي شود.

حيطه مزبور دربرگيرنده حيطه دولتي و خصوصي حكومت، ولايت و بخش است.

اداره حيطه ملي طبق قانون صورت مي پذيرد.اصل نوزدهم

سازماندهي تجارت خارجي در حيطة صلاحيت دولت است.

قانون شرايط انجام تجارت خارجي و نظارت بر آن را تعيين مي كند.اصل بيستم

مصادره اموال فقط در چارچوب قانون امكان پذير است.

مصادرة اموال موجب جبران پيشاپيش درست و عادلانه خسارت مي شود.اصل بيست و يكم

سمت هايي كه در نهادهاي حكومت هستند نمي توانند منبع كسب ثروت يا وسيله انتفاع شخصي محسوب شوند.اصل بيست و دوم

سوء استفاده از قدرت مجازات قانوني دارد.اصل بيست و سوم

قانون بيطرفي دستگاه اداري را تضمين مي كند.اصل بيست و چهارم

حكومت مسؤول امنيت اشخاص و اموال است و حمايت از اتباع را در خارج از كشور تضمين مي كند.اصل بيست و پنجم

توان دفاعي ملت حول محور ارتش ملي خلق تقويت مي شود و توسعه مي يابد. ارتش ملي خلق مسؤوليت دائمي حفظ استقلال ملي و دفاع از حاكميت ملي را عهده دار است.

ارتش ملي خلق مسؤول دفاع از يكپارچگي و تماميت ارضي كشور و حفاظت از خاك، فضا و مناطق مختلف دريايي است.

اصل بيست و ششم

الجزاير از توسل به جنگ به منظور خدشه دار كردن حاكميت مشروع و آزادي ساير ملل اجتناب و تلاش خود را در راه حل صلح آميز اختلافات بين المللي مصروف مي كند.اصل بيست و هفتم

الجزاير همبستگي خود را با كلية مللي كه در راه آزادي سياسي و اقتصادي و در راه احقاق حق تصميم گيري براي خود و عليه كليه اشكال تبعيض نژادي مبارزه مي كنند اعلام مي دارد.اصل بيست و هشتم

الجزاير در جهت تقويت همكاري بين المللي و توسعه روابط دوستانه بين حكومتها بر پايه برابري، منافع متقابل و عدم دخالت در امور داخلي تلاش مي كند و به اصول و اهداف منشور ملل متحد متعهد است.مبحث چهارم

حقوق و آزاديهااصل بيست و نهم

كلية اتباع بدون هيچ گونه تبعيضي به لحاظ تولد، نژاد، جنسيت، اعتقاد يا در هر شرايط يا موقعيت شخصي يا اجتماعي ديگر در مقابل قانون با هم برابرند.اصل سي ام

تابعيت الجزاير به موجب قانون تعريف مي شود.

شرايط اخذ، حفظ، سلب و عدم اعتبار تابعيت الجزاير به موجب قانون تعيين مي شود.اصل سي و يكم

اهداف عملكرد نهادها عبارت است از: ايجاد برابري در حقوق و وظايف كلية اتباع، اعم از مرد يا زن، ضمن حذف موانعي كه بر سر راه رشد و ترقي اشخاص و حضور مؤثر همگان در حيات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وجود دارد.اصل سي و دوم

آزاديهاي بنيادين و حقوق بشر و اتباع تضمين شده است.

حقوق و آزاديهاي مزبور ميراث ملي مردان و زنان الجزايري است كه بايد، به منظور حفظ تماميت و مصونيت آن را از نسلي به نسل ديگر انتقال دهند.

اصل سي و سوم

دفاع انفرادي يا جمعي از حقوق بنيادين بشر و آزاديهاي فردي و جمعي تضمين شده است.اصل سي و چهارم

حكومت مصونيت شخص انسان را تضمين مي كند.

هر نوع خشونت، اعم از جسمي يا روحي، يا خدشه به شخصيت افراد ممنوع است.اصل سي و پنجم

هرگونه تخطي از حقوق و آزاديها و همچنين وارد ساختن صدمات جسمي و روحي به افراد مجازات قانوني در پي دارد.اصل سي و ششم

آزادي دين و عقيده خدشه ناپذير است.اصل سي و هفتم

آزادي تجارت و صنعت تضمين و در چارچوب قانون اعمال مي گردد.اصل سي و هشتم

آزادي آفرينشهاي فكري، هنري و علمي براي اتباع تضمين شده است.

قانون از حقوق مؤلف حمايت مي كند.

ضبط و توقيف موقت كليه نشريات، دستگاه صدابرداري يا هر وسيله ارتباطي يا اطلاع رساني توسط شخص ثالث تا رفع اختلاف موجود فقط به موجب حكم قضايي امكان پذير است.اصل سي و نهم

زندگي شخصي و حيثيت اتباع مصون و مورد حمايت قانون است.

مصونيت از افشاي كلية اشكال مكاتبات و ارتباط شخصي تضمين شده است.اصل چهلم

دولت مصونيت منازل مسكوني را از تعرض تضمين مي كند.

بازرسي از منازل فقط به موجب قانون و با رعايت آن صورت مي پذيرد.

بازرسي از منازل فقط به موجب حكم مكتوب مقام ذي صلاح قضايي انجام مي گيرد.اصل چهل و يكم

آزادي بيان، تشكيل گروه و گردهمايي براي اتباع تضمين شده است.اصل چهل و دوم

حق تشكيل احزاب سياسي به رسميت شناخته شده و تضمين مي شود.

معذالك اعمال اين حق به منظور خدشه دار ساختن آزاديهاي بنيادين، ارزشها و عناصر اساسي هويت ملي، وحدت ملي، امنيت و يكپارچگي ارضي ملي، استقلال كشور و حاكميت مردم و همچنين ويژگي دمكراتيك و جمهوريت حكومت امكان پذير نيست. احترام به مقررات قانون اساسي حاضر ايجاب مي كند كه احزاب سياسي براساس مذهب، زبان، نژاد، جنسيت، صنف يا منطقه تشكيل نشوند.

احزاب سياسي نمي توانند در تبليغات حزبي به عناصر مذكور در بند پيشين متوسل شوند.

هر نوع فرمانبرداري احزاب سياسي، به هر شكلي كه باشد، از منافع يا احزاب بيگانه ممنوع است.

هيچ حزب سياسي نمي تواند به خشونت يا اجبار، به هر شكل و با هر ماهيتي كه باشد، متوسل شود.

ساير تعهدات و وظايف به موجب قانون تعيين مي شود.اصل چهل و سوم

حق تشكيل جمعيتها تضمين مي شود.

دولت شكوفايي حركتهاي جمعي را تشويق مي كند.

قانون شرايط و چگونگي جمعيتها را تعيين مي نمايد.اصل چهل و چهارم

كليه اتباع برخوردار از حقوق مدني و سياسي، از حق انتخاب آزادانه محل اقامت و تردد در سطح كشور برخوردارند.

حق ورود و خروج از كشور نيز براي ايشان تضمين شده است.اصل چهل و پنجم

كليه اشخاص تا اثبات جرم ايشان در مرجع قضايي قانوني به همراه كلية تضمينات مندرج در قانون، بي گناه شناخته مي شوند.اصل چهل و ششم

هيچ كس متهم شناخته نمي شود مگر به موجب قانوني كه پيش از ارتكاب جرم توشيح شده باشد.اصل چهل و هفتم

فقط در موارد معين و به انحاء مقرر در قانون مي توان كسي را تعقيب، جلب يا بازداشت نمود.اصل چهل و هشتم

در موارد تحقيقات كيفري، بازداشت موقت تحت نظارت قضايي است و نمي تواند بيش از چهل و هشت ساعت به طول انجامد.

فردي كه موقتاً بازداشت گرديده است بايد بلافاصله خانواده خود را ملاقات كند.

تمديد استثنايي مدت بازداشت موقت فقط در شرايط مقرر در قانون امكان پذير است.

پس از انقضاي مدت بازداشت موقت، در صورت درخواست فرد بازداشت شده، وي بايد مورد معاينه پزشكي قرار گيرد و در تمامي مواردي بايد از اين حق خود مطلع شود.اصل چهل و نهم

دولت اشتباهات قضايي را جبران مي نمايد.

قانون شرايط و چگونگي جبران خسارت را تعيين مي كند.اصل پنجاهم

كلية اتباع واجد شرايط قانوني از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن برخوردارند.اصل پنجاه و يكم

دستيابي به كلية سمتها و مشاغل دولتي، جز در شرايط معين در قانون، براي كلية اتباع تضمين شده است.اصل پنجاه و دوم

مالكيت خصوصي تضمين شده است.

حق ارث تضمين شده است.

اموال و ابنية وقفي به رسميت شناخته مي شود؛ قانون از اهداف موارد مذكور حمايت مي كند.اصل پنجاه و سوم

حق بهره مندي از آموزش و پرورش تضمين شده است. آموزش و پرورش در شرايط معين در قانون رايگان مي باشد.

آموزش و پرورش ابتدايي اجباري است.

دولت نظام آموزش و پرورش را سازماندهي مي كند.

دولت بر دستيابي يكسان به آموزش و پرورش و آموزش هاي حرفه اي نظارت دارد.اصل پنجاه و چهارم

كليه اتباع از حق برخورداري از حمايت بهداشتي برخوردارند.

دولت پيشگيري و مبارزه عليه بيماريهاي مسري و بومي را عهده دار است.

اصل پنجاه و پنجم

كليه اتباع از حق كار برخوردارند.

قانون حق برخورداري از حمايت، امنيت و بهداشت كار را تضمين مي كنند.

حق استراحت تضمين شده است؛ شرايط اعمال آن به موجب قانون تعيين مي شود.اصل پنجاه و ششم

حق تشكيل اتحاديه براي كليه اتباع به رسميت شناخته شده است.اصل پنجاه و هفتم

حق اعتصاب به رسميت شناخته شده است. حق مزبور در چارچوب قانون اعمال مي گردد.

قانون مي تواند اعمال اين حق را در موارد دفاع ملي و امنيت يا در مورد كلية خدمات يا فعاليت هاي عمومي كه براي جامعه منافع حياتي دارند ممنوع يا تحديد نمايد.اصل پنجاه و هشتم

نهاد خانواده از حمايت دولت و جامعه برخوردار است.اصل پنجاه و نهم

شرايط زندگي اتباعي كه هم اكنون نمي توانند يا ديگر نمي تواند يا هرگز نخواهند توانست كار كنند تضمين شده است.مبحث پنجم

وظايفاصل شصتم

جهل به قانون رافع تكليف نيست.

كليه اشخاص موظف به رعايت قانون اساسي و هماهنگي خود با قوانين جمهوري هستند.اصل شصت و يكم

كليه اتباع موظف به حمايت و حراست از استقلال كشور، حاكميت و يكپارچگي سرزمين ملي و همچنين دارايي هاي دولت هستند.

خيانت، جاسوسي، ارتباط با دشمن و همچنين كليه جرايمي كه ارتكاب آنها امنيت حكومت را خدشه دار مي سازد مجازات شديد قانوني را به دنبال دارد.

اصل شصت و دوم

كليه اتباع بايد تعهدات خود را در برابر ملت صادقانه انجام دهند.

تعهد اتباع نسبت به كشور و الزام شركت در دفاع از آن وظايف مقدس و دائمي به شمار مي روند.

حكومت احترام به نمادهاي انقلاب، يادمان شهدا و حيثيت ذوالحقوق ايشان و مجاهدين را تضمين مي كند.اصل شصت و سوم

مجموعة آزاديهاي هر تبعه با احترام به حقوق به رسميت شناخته شده در قانون اساسي براي سايرين، به ويژه با احترام به حق حيثيت، مودت و حمايت از خانواده، جوانان و اطفال اعمال مي شود.اصل شصت و چهارم

اتباع در پرداخت ماليات با هم مساوي هستند.

هر كس بايد بنا به توان مالياتي خود در سرمايه گذاري هزينه هاي دولتي شركت جويد.

هر مالياتي فقط به موجب قانون وضع مي گردد.

هيچ گونه ماليات، سهميه، عوارض يا حقي به هيچ عنوان به صورت عطف به ماسبق وضع نمي گردد.اصل شصت و پنجم

قانون وظايف والدين در امر تعليم و تربيت فرزندان و حمايت از آنها و همچنين وظايف فرزندان در امر كمك به والدين و دستگيري از ايشان را تعيين مي كند.اصل شصت و ششم

كليه اتباع موظف به حفظ اموال عمومي و منافع ملت و احترام به مالكيت سايرين هستند.اصل شصت و هفتم

جان و مال كلية بيگانگاني كه به طور قانوني در كشور مقيم هستند در حمايت قانون قرار دارد.اصل شصت و هشتم

هيچ كس جز به موجب و با اجراي قانون استرداد مجرمين مسترد نمي شود.اصل شصت و نهم

پناهندگان سياسي برخوردار از حق اقامت به هيچ وجه تحويل يا مسترد نمي شوند.فصل دوم

سازماندهي قوامبحث نخست

قوة مجريه

اصل هفتادم

رئيس جمهور، رئيس حكومت و نشان وحدت ملت است.

وي ضامن قانون اساسي است.

وي حكومت را در داخل و خارج از كشور جامعيت مي بخشد.

وي مستقيماً به ملت رجوع مي كند.اصل هفتاد و يكم

رئيس جمهور با رأي همگاني، مستقيم و محرمانه انتخاب مي شود.

انتخاب براساس اكثريت مطلق آراء مأخوذه انجام مي شود.

انحاء ديگر انتخابات رياست جمهوري به موجب قانون تعيين مي شود.اصل هفتاد و دوم

رئيس جمهور در محدودة تعيين شده به موجب قانون اساسي مقام عالي اداري است.اصل هفتاد و سوم

نامزد انتخابات رياست جمهوري براي كسب صلاحيت انتخاب شدن بايد واجد شرايط ذيل باشد:

ـ داراي مليت الجزايري صرف باشد؛

ـ مسلمان باشد؛

ـ در روز انتخابات داراي چهل (40) سال تمام باشد؛

ـ از حقوق تامة مدني و سياسي برخوردار باشد؛

ـ همسر وي داراي مليت الجزايري باشد؛

ـ شركت در انقلاب اول (1) نوامبر سال 1954 براي نامزدهاي متولد پيش از ژوئية سال 1942؛

ـ عدم شرت والدين نامزدهاي متولد پس از ژوئية سال 1942 در اقدامات خصمانه عليه انقلاب اول (1) نوامبر سال 1954؛

ـ تهية اظهارنامة علني ماترك منقول و غيرمنقول در داخل و خارج الجزاير.

ساير شرايط به موجب قانون تعيين مي گردد.

اصل هفتاد و چهارم

طول دورة رياست جمهوري پنج سال است.

رئيس جمهور فقط يكبار مي تواند مجدداً به اين سمت برگزيده شود.اصل هفتاد و پنجم

رئيس جمهور يك هفته پس از انتخابات رياست جمهوري در مقابل مردم و در حضور شخصيت هاي رده بالاي مملكتي مراسم تحليف را به جا مي آورد.اصل هفتاد و ششم

رئيس جمهور به ترتيب ذيل سوگند ياد مي كند:

«با ايمان به ايثارگريهاي بي دريغ و با بزرگداشت شهدايمان و نيز آرمان هاي انقلاب نوامبر، به خداي متعال سوگند ياد مي كنم كه به مذهب اسلام احترام بگذارم و از آن تمجيد به عمل آورم، از قانون اساسي دفاع نمايم، در جهت استمرار دولت بي وقفه بكوشم، شرايط لازم را براي روند عادي كار مؤسسات و نهادهاي اساسي فراهم آورم، روند دمكراتيك را تقويت نمايم، انتخاب آزدانة مردم و همچنين نهادها و قوانين جمهوري را محترم شمارم، تماميت قلمرو ملي، وحدت مردم و ملت را پاس دارم، از حقوق اساسي و آزادي هاي بشر و اتباع پشتيباني كنم، با پشتكار در جهت رشد و توسعه و موفقيت ملت كار كنم و با تمام توان خود را در راستاي تحقق آرمانهاي والاي عدالت، آزادي و صلح در جهان كوشا باشم».اصل هفتاد و هفتم

رئيس جمهور علاوه بر اختياراتي كه نص صريح قانون اساسي به وي اعطا مي نمايد، از اختيارات و امتيازات زير نيز برخوردار است:

1ـ فرماندهي كل قواي مسلح جمهوري؛

2ـ مسؤوليت دفاع ملي؛

3ـ تدوين و هدايت سياست خارجي ملت؛

4ـ رياست هيأت وزيران؛

5ـ انتصاب و عزل رئيس دولت؛

6ـ امضاي تصويبنامه هاي رياست جمهوري؛

7ـ حق عفو، تخفيف يا تغيير مجازات؛

8ـ دعوت مردم به همه پرسي در مورد كلية مسائل داراي اهميت ملي؛

9ـ انعقاد و تنفيذ قراردادهاي بين المللي؛

10. اعطاي نشان ها، امتيازات و عناوين افتخاري حكومت.اصل هفتاد و هشتم

رئيس جمهور در موارد ذيل اقدام به انتصاب مي نمايد:

1ـ سمتها و مأموريتهاي پيش بيني شده در قانون اساسي؛

2ـ سمتهاي كشوري و لشكري حكومت؛

3ـ مناصب تعيين شده از سوي هيأت وزيران؛

4ـ رئيس هيأت وزيران؛

5ـ وزير مشاور دولت؛

6ـ رئيس بانك الجزاير؛

7ـ صاحبمنصبان قضايي؛

8ـ مسؤول سازمانهاي امنيتي؛

9ـ فرمانداران.

رئيس جمهور سفرا و فرستادگان ويژه را منصوب مي كند و فرا مي خواند.

وي همچنين استوارنامه ها و نامه هاي فراخوان نمايندگان سياسي بيگانه را دريافت مي نمايد.اصل هفتاد و نهم

رئيس دولت اعضاي دولت منتخب خود را به رئيس جمهور معرفي و وي ايشان را منصوب مي كند.

رئيس دولت برنامه خود را براي ارايه به هيأت وزيران تدوين مي نمايد.اصل هشتادوم

رئيس دولت برنامه هاي خود را براي تصويب به مجلس ملي خلق تقديم مي نمايد. مجلس ملي خلق بدين منظور مباحث كلي را آغاز مي كند.

رئيس دولت مي تواند برنامه خود را با نتايج مباحث منطبق كند.

رئيس دولت در خصوص برنامه هاي خود پيامي به شوراي ملت ارسال مي نمايد.

شوراي ملت نيز مي تواند در اين خصوص قطعنامه اي صادر كند.اصل هشتاد و يكم

رئيس دولت در صورت عدم تصويب برنامه خود در مجلس ملي خلق، استعفاي دولت خود را تقديم رئيس جمهور مي نمايد. رئيس جمهور به همين منوال فرد ديگري را به رياست دولت برمي گزيند.اصل هشتاد و دوم

چنان چه مجلس ملي خلق مجدداً برنامه دولت را تصويب نكند به طور قانوني منحل مي شود. دولت وقت به منظور اداره امور تا انتخابات جديد مجلس ملي خلق كه بايد حداكثر ظرف سه (3) ماه برگزار گردد ابقا مي شود.اصل هشتاد و سوم

رئيس دولت برنامه مصوب مجلس ملي خلق را اجرا و هماهنگ مي سازد.اصل هشتاد و چهارم

دولت ساليانه بيانيه سياست كلي خود را تقديم مجلس ملي خلق مي نمايد. بيانية سياست كلي موجب بحثهايي در خصوص عملكرد دولت مي شود. مباحث مزبور با صدور قطعنامه پايان مي پذيرد.

اين مباحث همچنين مي تواند طبق مفاد اصول صدوبيست وهفت و صدوسي وپنج، صدوسي وشش و صدوسي وهفتم به استيضاح منجر شود.

رئيس دولت مي تواند از مجلس ملي خلق درخواست رأي اعتماد كند. چنان چه رأي اعتماد تصويب نشود، رئيس دولت استعفاي دولت خود را تقديم مي نمايد.

در اين صورت رئيس جمهور پيش از پذيرش استعفا مي تواند مفاد اصل صدوبيست وپنجم را به اجرا در آورد.

دولت همچنين مي تواند بيانيه سياست كلي خود را به شوراي ملت تقديم نمايد.اصل هشتاد و پنجم

رئيس دولت، علاوه بر اختياراتي كه نص صريح قانون اساسي به وي اعطا مي كند، اختيارات زير را نيز اعمال مي نمايد:

1ـ توزيع اختيارات بين اعضاي دولت ضمن رعايت مفاد قانون اساسي؛

2ـ رياست هيأت دولت؛

3ـ نظارت بر اجراي قوانين و مقررات؛

4ـ امضاي تصويبنامه هاي اجرايي دولت؛

5ـ انتصاب به مشاغل حكومتي، بدون خدشه دار ساختن مفاد اصول هفتاوهفت وهفتادوهشتم؛

6ـ نظارت بر حسن كاركرد دستگاه اداري.اصل هشتاد و ششم

رئيس دولت مي تواند استعفاي دولت خود را تقديم رئيس جمهور كند.اصل هشتاد و هفتم

رئيس جمهور در هيچ موردي نمي تواند اختيارات مربوط به انتصاب رئيس دولت، اعضاي دولت و همچنين رؤسا و اعضاي نهادهاي اساسي را كه شيوه انتخاب آن ها در قانون اساسي پيش بيني نشده است تفويض نمايد.

همچنين وي نمي تواند اختيارات مربوط به توسل به همه پرسي، انحلال مجلس ملي خلق، تصميم به انتخابات زودرس مجلس، اجراي مقررات پيش بيني شده در اصول هفتادوهفت، هفتادوهشت، نودويك تا نودوپنج، نودوهفت، صدوبيست و چهار، صدوبيست و شش، صدوبيست وهفت و صدوبيست وهشتم قانون اساسي را تفويض نمايد.اصل هشتاد و هشتم

هرگاه رئيس جمهور به علت بيماري صعب العلاج و طويل المدت به طور كامل نتواند وظايف خود را انجام دهد، شوراي قانون اساسي به طور قانوني تشكيل جلسه مي دهد و پس از بررسي حقيقت معذوريت از كليه طرق مناسب به اتفاق آراء اعلام وضعيت معذوريت را به مجلسين پيشنهاد مي كند.

مجلسين در اجلاس مشترك با اكثريت دو سوم آراي اعضاء وضعيت معذوريت رئيس جمهور را اعلام و رئيس شوراي ملت را براي مدت حداكثر چهل و پنج (45) روز مأمور تصدي سمت وي مي نمايد، وي اختيارات رئيس جمهور را با رعايت مفاد اصل نودم قانون اساسي اعمال مي كند.

در صورت تداوم معذوريت تا انقضاي مهلت چهل و پنج (45) روز، طبق شيوه معين در بندهاي پيشين و طبق مفاد بندهاي بعدي اين اصل، نسبت به اعلام عدم تصدي سمت رياست جمهوري ناشي از استعفاي قانوني اقدام مي شود.

در صورت استعفا يا فوت رئيس جمهور، شوراي قانون اساسي تشكيل جلسه مي دهد و عدم تصدي قطعي سمت رياست جمهوري را با صدور سند رسمي تأييد مي نمايد.

شوراي قانون اساسي در اسرع وقت سند اعلام عدم تصدي قطعي را به مجلسين ارسال مي كند و مجلسين به طور قانوني تشكيل جلسه مي دهد.

رئيس شوراي ملت حداكثر به مدت شصت (60) روز مسؤوليت رياست حكومت را عهده دار مي شود؛ در طي مدت مزبور انتخابات رياست جمهوري انجام مي پذيرد.

رئيس حكومت تعيين شده نمي تواند نامزد سمت رياست جمهوري گردد.

در مورد همزماني استعفا يا فوت رئيس جمهور و عدم تصدي سمت رئيس شوراي ملت، به هر علت، شوراي قانون اساسي قانوناً تشكيل جلسه مي دهد و عدم تصدي قطعي سمت رياست جمهوري و معذوريت رئيس شوراي ملت را با صدور سند رسمي تأييد مي نمايد. در اين صورت رئيس شوراي قانون اساسي، در شرايط مندرج در بندهاي پيشين اين اصل و اصل نودم قانون اساسي مسؤوليت رياست حكومت را عهده دار مي شود.

وي نمي تواند نامزد سمت رياست جمهوري گردد.اصل هشتاد و نهم

هرگاه يكي از نامزدهاي دور دوم انتخابات رياست جمهوري فوت يا كناره گيري نمايد يا به هر علتي دچار معذوريت شود، رئيس جمهور وقت يا كسي كه عهده دار مسؤوليت رئيس حكومت شده است تا اعلام انتخاب رئيس جمهور در سمت خود ابقا مي شود.

در اين صورت، شوراي قانون اساسي مهلت برگزاري انتخابات را براي مدت حداكثر شصت (60) روز تمديد مي كند. قانون بنيادي شرايط و چگونگي اجراي مقررات موجود را تعيين مي كند.اصل نودم

دولتي كه در دوران معذوريت، فوت يا استعفاي رئيس جمهور انجام وظيفه مي كند، تا آغاز به كار رئيس جمهور جديد نمي تواند استعفا دهد يا مورد تغييرات اساسي واقع شود.

در صورتي كه رئيس دولت وقت نامزد سمت رياست جمهوري قانوناً مستعفي تلقي مي گردد و رئيس حكومت وظايف وي را به يكي ديگر از اعضاي دولت واگذار مي كند.

مفاد بندهاي 7 و 8 اصل هفتادوهفت و همچنين اصول هفتادونه، صدوبيست و چهار، صدوبيست و نه، صد و سي و شش، صدو سي و هفت، صدوهفتادوچهار، صدوهفتادوشش و صدوهفتادو هفتم قانون اساسي در طول مهلت هاي چهل و پنج (45) روزه و شصت (60) روزه پيش بيني شده در اصول هشتاد و هشت و هشتادونهم مجرا نيستند.

در طول مهلتهاي مزبور مفاد اصول نودويك، نودوسه، نودوچهار، نودوپنج و نودوهفتم قانون اساسي فقط در صورت تصويب مجلسين در جلسه مشترك و پس از مشورت قبلي با شوراي قانون اساسي و شوراي عالي امنيت مجرا هستند.اصل نود و يكم

در مواردي اضطراري، رئيس جمهور ضمن فراخواني شوراي عالي امنيت به تشكيل جلسه و ضمن مشورت با رئيس مجلس ملي خلق، رئيس شوراي ملت، رئيس دولت و رئيس شوراي قانون اساسي حكم اعلام وضعيت اضطراري يا، براي مدتي معين، حكومت نظامي را صادر و كليه تدابير لازم را براي بازگشت به وضعيت عادي اتخاذ مي نمايد.

مدت وضعيت اضطراري يا حكومت نظامي فقط با تصويب مجلسين در جلسه مشترك تمديد مي شود.

اصل نود و دوم

سازماندهي وضعيت اضطراري و حكومت نظامي به موجب قانون بنيادي تعيين مي شود.اصل نود و سوم

چنان چه خطري قريب الوقوع نهادها، استقلال يا تماميت ارضي كشور را تهديد نمايد، رئيس جمهور وضعيت فوق العاده را اعلام مي كند.

چنين تدبيري پس از مشورت با رئيس مجلس ملي خلق، رئيس شوراي ملت و شوراي قانون اساسي و استماع نظر شوراي عالي امنيت و هيأت وزيران اتخاذ مي گردد.

وضعيت فوق العاده امكان اتخاذ تدابير استنايي را كه حفظ استقلال ملت و نهادهاي جمهوري ايجاب مي كند، براي رئيس جمهور فراهم مي نمايد.

مجلسين به طور قانوني تشكيل جلسه مي دهد.

وضعيت فوق العاده به شكل و به نحوه اعلام آن، پايان مي پذيرد.اصل نود و چهارم

رئيس جمهور پس از استماع نظر شوراي عالي امنيت، مشورت با رئيس مجلس ملي خلق و رئيس شوراي ملت حكم بسيج عمومي را در هيأت وزيران صادر مي كند.اصل نود و پنجم

رئيس جمهور ضمن فراخواني هيأت وزيران براي تشكيل جلسه و ضمن استماع نظر شوراي عالي امنيت و پس از مشورت با رئيس مجلس ملي و رئيس شوراي ملت، در صورت تهاجم واقعي يا قريب الوقوع، طبق مقررات مربوطة منشور ملل متحد، اعلان جنگ مي دهد.

در چنين وضعيتي مجلسين به طور قانوني تشكيل جلسه مي دهد.

رئيس جمهور با صدور پيامي ملت را از وضعيت موجود مطلع مي نمايد.اصل نود و ششم

در طول وضعيت جنگي قانون اساسي به حالت تعليق در مي آيد و رئيس جمهور شخصاً عهده دار كلية اختيارات مي شود.

هرگاه دوره رياست جمهوري رو به اتمام باشد دورة مزبور به طور قانوني تا پايان جنگ تمديد مي شود.

در صورت استعفا يا فوت يا هر نوع معذوريت ديگر رئيس جمهور، رئيس شوراي ملت، به عنوان رئيس حكومت، در همان شرايط رئيس جمهور كلية اختيارات ناشي از وضعيت جنگي را عهده دار مي شود.

در صورت تلاقي عدم تصدي سمت رياست جمهوري و رياست شوراي ملت، رئيس شوراي قانون اساسي در شرايط پيش بيني شده فوق مسؤوليت هاي رئيس حكومت را عهده دار مي شود.اصل نود و هفتم

رئيس جمهور توافقنامه هاي آتش بس و پيمان هاي صلح را امضا مي نمايد، و از شوراي قانون اساسي در خصوص قراردادهاي مربوطه نظرخواهي مي كند. وي قراردادهاي مزبور را فوراً به تصويب قطعي هر يك از مجالس مي رساند.مبحث دوم

قوة مقننهاصل نود و هشتم

مجلسين متشكل از مجلس ملي خلق و شوراي ملت قوه مقننه را اعمال مي نمايد.

مجلسين قانون را رأساً تدوين و تصويب مي كند.اصل نود و نهم

مجلسين بر عملكرد دولت، در شرايط تعيين شده در اصول هشتاد، هشتادوچهار، دوسي وسه و صدوسي وچهارم قانون اساسي، نظارت تام دارد.

مجلس ملي خلق نظارت پيش بيني شده در اصول صدوسي وپنج تا صدوسي وهفتم قانون اساسي را اعمال مي كند.اصل صدم

مجلسين در چارچوب اختيارات مندرج در قانون اساسي بايد به مأموريت محوله از سوي مردم وفادار باشد و هميشه به سخنانشان گوش فرا دهد.اصل صد و يكم

اعضاي مجلس ملي خلق از طريق انتخابات همگاني، مستقيم و غيرعلني انتخاب مي شوند.

اعضاي مجالس خلقي بخش ها و مجالس خلقي ولايات دو سوم اعضاي شوراي ملت را از طريق انتخابات غيرمستقيم و غيرعلني از بين خود بر مي گزينند.

رئيس جمهور يك سوم اعضاي شوراي ملت را از بين شخصيتها و واجدين صلاحيت ملي در زمينه هاي علمي، فرهنگي، حرفه اي، اقتصادي و اجتماعي منصوب مي كند.

تعداد اعضاي شوراي ملت حداكثر معادل نيمي از تعداد اعضاي مجلس ملي خلق مي باشد.

چگونگي اجراي بند 2 فوق الذكر به موجب قانون تعيين مي شود.اصل صد و دوم

دورة نمايندگي مجلس ملي خلق پنج (5) سال است.

دورة نمايندگي شوراي ملت شش (6) سال تعيين شده است.

در مورد نيمي از اعضاي شوراي ملت هر سه (3) سال يكبار مجدداً انتخابات انجام مي گيرد.

دورة نمايندگي مجلسين فقط در مواردي كه فوق العاده حاد و مانع انجام عادي انتخابات است تمديد مي شود.

مجلسين با تشكيل جلسه مشترك به پيشنهاد رئيس جمهور، پس از مشورت با شوراي قانون اساسي، با اخذ تصميم مقتضي اين امر را تأييد مي كند.اصل صد و سوم

نحوة انتخاب وكلا و نحوه انتخاب يا انتصاب اعضاي شوراي ملت، شرايط انتخاب شدن، نحوه عدم انتخاب و مغايرتها به موجب قانون بنيادي تعيين مي شود.اصل صد و چهارم

تأييد اعتبار نمايندگي وكلا و اعضاي شوراي ملت به ترتيب در حيطة صلاحيت هر يك از مجالس است.

اصل صد و پنجم

مأموريت نمايندگي وكلا و اعضاي شوراي ملت مأموريتي ملي است. مأموريت مزبور قابل تجديد و مغاير با انجام ساير مأموريتهاي نمايندگي يا مشاغل ديگر است.اصل صد و ششم

وكيل يا عضو شوراي ملت كه حائز شرايط انتخاب شدن نباشد يا ديگر نباشد اعتبار نمايندگي خود را از دست مي دهد.

فقدان اعتبار مزبور برحسب مورد ناشي از تصميم مجلس ملي خلق يا شوراي ملت با اكثريت آراء اعضاي آنهاست.اصل صد و هفتم

وكلا يا اعضاي شوراي ملت در قبال ساير همتايان خود كه مي توانند، در صورت ارتكاب عملي دون شأن مأموريت خود، از ايشان خلع يد نمايند مسؤول هستند.

آئين نامة هر يك از مجالس شرايطي را تعيين مي كند كه در آن شرايط اعتبارنامة وكلا يا اعضاي شوراي ملت ممكن است رد شود. رأي مزبور بدون خدشه دار ساختن پيگردهاي حقوق عمومي برحسب مورد به تصويب اكثريت اعضاي مجلس ملي خلق يا شوراي ملت مي رسد.

اصل صد و هشتم

شرايط پذيرش استعفاي يكي از اعضا توسط مجلسين به موجب قانون بنيادي تعيين مي شود.اصل صد و نهم

مصونيت اعضاي مجلسين براي وكلا و اعضاي شوراي ملت در طول مدت نمايندگي ايشان به رسميت شناخته مي شود.

وكلا يا اعضاي شوراي ملت به علت اظهارنظر يا سخنراني يا آراء خود در طول انجام وظيفه نمايندگي، مورد تعقيب، بازداشت يا به طور كلي هر گونه اقدام مدني يا كيفري قرار نمي گيرند.اصل صد و دهم

چنانچه وكيلي يا عضوي از شوراي ملت جرم يا جنحه اي مرتكب شود، فقط در صورت صرفنظر صريح وي از حقوق خود يا، برحسب مورد، با مجوز مجلس ملي خلق يا شوراي ملت كه با اكثريت آراء اعضاي خود سلب مصونيت از وي را تصويب نمايد، قابل پيگرد و تعقيب است.اصل صد و يازدهم

در صورت ارتكاب جنحه يا جرم مشهود مي توان وكيل يا عضو شوراي ملت را بازداشت و هيأت رئيسه مجلس ملي خلق يا شوراي ملت را برحسب مورد بلافاصله از اين امر آگاه نمود.

هيأت رئيسه طبق مفاد اصل صدودهم مي تواند خواستار تعليق پيگرد و آزادي وكيل يا عضو شوراي ملت گردد.

.

اصل صد و دوازدهم

قانون بنيادي شرايط جايگزيني وكيل يا عضو شوراي ملت را در صورت عدم تصدي كرسي نمايندگي وي تعيين مي كند.

اصل صد و سيزدهم

دستگاه قانونگذاري به طور قانوني ده روز پس از انتخابات مجلس ملي خلق، به رياست رئيس سني و معاونت دو نفر از جوانترين وكلا كار خود را آغاز مي كند.

مجلس ملي خلق نسبت به انتخاب هيأت رئيسه و تشكيل كميسيون هاي خود اقدام مي نمايد.

مقررات فوق در مورد شوراي ملت نيز قابل استفاده است.اصل صد و چهاردهم

رئيس مجلس ملي خلق براي يك دوره قانونگذاري به اين سمت برگزيده مي شود. رئيس شوراي ملت پس از هر تغيير جزئي ساختاري شورا برگزيده مي شود.

اصل صد و پانزدهم

سازماندهي و عملكرد مجلس ملي خلق و شوراي ملت و همچنين روابط كاري مجالس مجلسين و دولت به موجب قانون بنيادي تعيين مي شود. بودجه و حقوق و مزاياي وكلا و اعضاي شوراي ملت به موجب قانون تعيين مي شود.

مجلس ملي خلق و شوراي ملت آيين نامة داخلي خود را تدوين و تصويب مي نمايند.اصل صد و شانزدهم

نشستهاي مجلسين علني است.

دستور جلسه اي براي نشستهاي مزبور در نظر گرفته شده است كه در شرايطي كه به موجب قانون بنيادي تعيين مي شود منتشر مي گردد.

مجلس ملي خلق و شوراي ملت مي توانند به درخواست روساي مجالس مزبور، اكثريت اعضاي حاضر يا رئيس دولت اقدام به تشكيل جلسة غيرعلني نمايند.اصل صد و هفدهم

مجلس ملي خلق و شوراي ملت در چارچوب آيين نامة داخلي خود اقدام به تشكيل كميسيون هاي دائمي مي نمايند.اصل صد و هجدهم

مجلسين داراي دو نشست عادي ساليانه است كه هر كدام حداقل چهار (4) ماه به طول مي انجامد.

رئيس جمهور مي تواند مجلسين را به نشست فوق العاده فرا خواند.

مجلسين مي تواند به درخواست رئيس دولت توسط رئيس جمهور يا به درخواست دوسوم اعضاي مجلس ملي خلق تشكيل جلسه دهد.

نشست فوق العاده مجلسين با انجام دستور جلسه اي كه موجب نشست مزبور شده بود خاتمه مي يابد.اصل صد و نوزدهم

رئيس دولت و وكلا توأماً از حق پيشنهاد قانون برخوردارند.

طرحهاي قانوني زماني قابل طرح هستند كه از طرف بيست (20) نفر از وكلا ارايه شوند.

لوايح پس از اعلام نظر شوراي حكومتي، بدواً در هيأت وزيران مطرح مي شود و سپس رئيس دولت آن را تقديم هيأت رئيسه مجلس ملي خلق مي نمايد.اصل صد و بيستم

هر لايحه يا طرح قانوني براي تصويب بايد در مجلس ملي خلق و متعاقباً در شوراي ملت مورد رأي گيري قرار گيرد.

بحث در خصوص لوايح و طرحهاي قانوني در مجلس ملي خلق به متن تقديمي مربوط مي شود.

شوراي ملت متن مصوب مجلس ملي خلق را به بحث مي گذارد و با اكثريت سه چهارم اعضاي خود آن را تصويب مي كند. در صورت بروز اختلاف بين دو مجلس به درخواست رئيس دولت كميسيون مشتركي مركب از اعضاي هر دو مجلس به تعداد مساوي، به منظور پيشنهاد متني در خصوص مفاد مورد اختلاف، تشكيل مي شود.

متن مزبور براي تصويب از سوي دولت به هر دو مجلس تقديم مي گردد و در صورت موافقت دولت مورد اصلاح قرار مي گيرد.

مجلسين قانون بودجه را حداكثر ظرف مهلت هفتادوپنج (75) روز پس از تقديم آن طبق بند پيشين، تصويب مي كنند.

در صورت عدم تصويب در مهلت تعيين شده، رئيس جمهور از طريق صدور دستورالعمل، طرح دولت را توشيح مي نمايد.

روشهاي ديگر به موجب قانون بنيادي مندرج در اصل صدوپانزدهم قانون اساسي تعيين مي شود.اصل صد و بيست و يكم

هر طرح قانوني كه كاهش درآمد يا افزايش مخارج دولت را به دنبال داشته باشد غيرقابل پذيرش است مگر اينكه تدابيري در جهت افزايش عايدات دولت يا در جهت حداقل صرفه جويي متناسب با مخارج دولتي اخذ كرده باشد.اصل صد و بيست و دوم

مجلسين در زمينه هايي كه قانون اساسي به آن واگذار كرده است و همچنين در موارد ذيل اقدام به قانونگذاري مي كند:

ـ حقوق و وظايف بنيادين اشخاص، به خصوص آزاديهاي عمومي، حفظ آزاديهاي فردي و تعهدات اتباع؛

ـ قواعد كلي مربوط به احوال شخصيه و حقوق خانواده و بخصوص ازدواج، طلاق، ذريت، اهليت و وراثت؛

ـ شرايط اقامت اشخاص،

ـ قوانين بنيادين مربوط به مليت؛

ـ قواعد كلي مربوط به وضعيت بيگانگان؛

ـ قواعد مربوط به سازمان قضايي و ايجاد محاكم؛

ـ قواعد كلي حقوق كيفري و آيين دادرسي كيفري و بخصوص تعيين جنحه و جنايات، تعيين مجازاتهاي گوناگون مناسب، عفو عمومي، استرداد مجرمين و امور زندانها؛

ـ قواعد كلي آيين دادرسي مدني و مجاري اجرايي؛

ـ نظام الزامات مدني، تجاري و مالكيت؛

ـ تقسيمات كشوري؛

ـ تصويب طرحهاي ملي؛

ـ تصويب بودجة دولت؛

ـ وضع، موارد شمول و ميزان عوارض، سهميه ها و مالياتها و كلية حقوق مربوطه؛

ـ نظام گمركي؛

ـ مقررات مربوط به نشر اسكناس، نظام بانكها، اعتبار و بيمه ها؛

ـ قواعد كلي مربوط به آموزش و تحقيقات علمي؛

ـ قواعد كلي مربوط به بهداشت عمومي و جمعيت؛

ـ قواعد كلي مربوط به حقوق كار، تأمين اجتماعي و اعمال حقوق صنفي؛

ـ قواعد كلي مربوط به محيط زيست در چارچوب حيات و توزيع مناسب فعاليت هاي اقتصادي در خصوص منابع طبيعي و انساني؛

ـ قواعد كلي مربوط به حمايت از حيات وحش و گياهان بومي؛

ـ حمايت و حفاظت از ميراث فرهنگي و تاريخي؛

ـ نظام كلي سرپرستي جنگلها و مراتع؛

ـ نظام كلي آبها؛

ـ نظام كلي معادن و مواد سوختي؛

ـ نظام اراضي؛

ـ تضمينات اساسي ارايه شده به كاركنان و نظامنامة كلي خدمات دولتي؛

ـ قواعد كلي مربوط به دفاع ملي و استفاده از نيروهاي مسلح توسط مقامات كشوري؛

ـ قواعد مربوط به انتقال مالكيت از بخش دولتي به بخش خصوصي؛

ـ ايجاد مجتمعهاي اقامتي؛

ـ ابداع نشانها، امتيازات و عناوين افتخاري حكومتي.اصل صد و بيست و سوم

علاوه بر حيطه هاي پيش بيني شده در قانون اساسي براي قانون بنيادي، موارد ذيل نيز در حيطة قانون بنيادي قرار دارد:

ـ سازماندهي و عملكرد اركان اصلي؛

ـ نظام انتخابات؛

ـ قانون مربوط به احزاب سياسي؛

ـ قانون مربوط به اطلاع رساني؛

ـ نظامنامة صاحبمنصبان قضايي و سازمان قضايي؛

ـ قانون ساختاري در خصوص قوانين مالي؛

ـ قانون مربوط به امنيت ملي.

قانون بنيادي با اكثريت مطلق وكلا و با اكثريت سه چهارم اعضاي شوراي ملت تصويب مي شود.

پيش از توشيح قانون بنيادي بر مطابقت آن با قانون اساسي توسط شوراي قانون اساسي نظارت تام اعمال مي شود.اصل صد و بيست و چهارم

در صورت تعطيلي مجلس ملي خلق يا در حد فاصل بين نشست هاي مجلسين، رئيس جمهور مي تواند از طريق صدور دستورالعمل اقدام به وضع قانون نمايد.

رئيس جمهور متون مورد نظر خويش را براي تصويب در نشست آتي به هر يك از مجالس مجلسين ارائه مي نمايد.

دستورالعمل هاي رد شده در مجلسين فاقد اعتبار است.

در موارد اضطراري مندرج در اصل نودوسوم رئيس جمهور مي تواند با صدور دستورالعمل اقدام به وضع قانون نمايد. دستورالعملها به تصويب هيأت وزيران مي رسد.اصل صد و بيست و پنجم

جز موضوعات موجود در حيطه قانون، ساير موضوعات در حيطه اختيارات آيين نامه اي رئيس جمهور است.

اجراي قوانين در حيطة آيين نامه اي رئيس دولت است.اصل صد و بيست و ششم

رئيس جمهور قوانين را ظرف سي (30) روز پس از دريافت توشيح مي نمايد.

معذالك هرگاه شوراي قانون اساسي به درخواست يكي از مقامات عاليرتبة پيش بيني شده در اصل صدوشصت وششم پيش از توشيح قانون تشكيل جلسه دهد، مهلت مذكور تا تصميم گيري شوراي قانون اساسي در شرايط مندرج در اصل صدوشصت وهفتم به حالت تعليق در مي آيد.اصل صد و بيست و هفتم

رئيس جمهور مي تواند تا سي (30) روز پس از تصويب قانون بررسي مجدد آن را درخواست نمايد.

در اين موارد رأي اكثريت دوسوم وكلاي مجلس ملي خلق، براي تصويب قانون، لازم است.اصل صد و بيست و هشتم

رئيس جمهور مي تواند براي مجلسين پيام ارسال نمايد.

اصل صد و بيست و نهم

رئيس جمهور مي تواند، پس از مشورت با رئيس مجلس ملي خلق، رئيس شوراي ملت و رئيس دولت، در مورد انحلال مجلس ملي خلق يا انجام انتخابات زودرس تصميم گيري نمايد.

در هر دو صورت انتخابات مجلس بايد حداكثر ظرف مدت سه (3) ماه انجام پذيرد.اصل صد و سي ام

مجلس ملي خلق به درخواست رئيس جمهور يا رئيس يكي از مجالس مجلسين مي تواند بحث سياست خارجي را مطرح كند.

اين مباحث در صورت اقتضا به صدور قطعنامه تنظيمي در جلسه مشترك مجلسين مي انجامد و قطعنامه مزبور به اطلاع رئيس جمهور مي رسد.اصل صد و سي و يكم

رئيس جمهور موافقتنامه هاي آتش بس، صلح، اتحاد و همبستگي، قراردادهاي مربوط به مرزهاي كشور و همچنين قراردادهاي مربوط به احوال شخصيه و قراردادهايي را كه هزينه هاي پيش بيني نشده اي را بر بودجه دولت تحميل مي نمايد پس از تصويب قطعي هر يك از مجالس تنفيذ مي كند.اصل صد و سي و دوم

قراردادهايي كه رئيس جمهور با شرايط مذكور تنفيذ مي كند بر قانون ارجحيت دارد.اصل صد و سي و سوم

اعضاي مجلسين مي توانند دولت را براي اداء توضيحات در خصوص سؤال مربوط به مسائل روز احضار نمايند.

توضيحات اعضاي دولت در كميسيون هاي مجلسين مسموع است.اصل صد و سي و چهارم

اعضاي مجلسين مي توانند سؤالات خود را شفاهاً يا كتباً براي هر يك از اعضاي دولت ارسال كنند.

به سؤالات كتبي حداكثر ظرف سي (30) روز كتباً پاسخ داده مي شود.

به سؤالات شفاهي در ضمن مجلس پاسخ داده مي شود.

چنانچه يكي از دو مجلس پاسخ، شفاهي يا كتبي، وزير مورد نظر را توجيه كننده تلقي نمايد، بحث با شرايطي كه آيين نامة داخلي مجلس ملي خلق و شوراي ملت پيش بيني كرده است آغاز مي شود.

پرسش و پاسخ با همان شرايط دستور جلسات مباحث مجلسين منتشر مي شود.

اصل صد و سي و پنجم

مجلس ملي خلق مي تواند در مباحث مربوط به بيانيه سياست كلي، با پيشنهاد استيضاح به مسؤوليت دولت معترض شود.

پيشنهاد مزبور فقط با امضا حداقل يك هفتم تعداد كل وكلا قابل بررسي است.اصل صد و سي و ششم

پيشنهاد استيضاح بايد به تصويب اكثريت دوسوم وكلا برسد.

رأي گيري سه (3) روز پس از اراية پيشنهاد استيضاح انجام مي گيرد.اصل صد و سي و هفتم

هنگامي كه پيشنهاد استيضاح به تصويب مجلس ملي خلق برسد، رئيس دولت استعفاي دول خود را تقديم رئيس جمهور مي كند.مبحث سوم

قوة قضاييهاصل صد و سي و هشتم

قوة قضاييه مستقل است و در چارچوب قانون عمل مي كند.اصل صد و سي و نهم

قوة قضاييه از جامعه و آزاديها حمايت و حفظ آزاديهاي بنيادين را براي همگان و براي آحاد ملت تضمين كند.اصل صد و چهلم

عدالت بر اصول مشروعيت و مساوات پايه گذاري شده است.

عدالت براي همگان و در دسترس همگان است و در رعايت حقوق نمود مي بايد.اصل صد و چهل و يكم

عدالت به نام مردم جاري مي شود.اصل صد و چهل و دوم

مجازاتهاي كيفري تابع اصول مشروعيت و شخصيت هستند.اصل صد و چهل و سوم

مراجع قضايي در برخورد با اعمال مرتكبة مسؤولين اداري شكايات مطروحه را به رسميت مي شناسند.اصل صد و چهل و چهارم

آراء مراجع قضايي در جلسة علني اتخاذ و اعلام مي شود.اصل صد و چهل و پنجم

تمامي سازمانهاي ذيصلاح حكومتي در هر زمان، در هر مكان و در هر وضعيتي موظف به اجراي آراء مراجع قضايي هستند.اصل صد و چهل و ششم

صاحبمنصبان قضايي عدالت را جاري مي سازند. دستياران خلقي، در شرايط معين در قانون، صاحبمنصبان قضايي را ياري مي دهند.اصل صد و چهل و هفتم

قاضي فقط تابع قانون است.اصل صد و چهل و هشتم

قاضي در مقابل هر نوع فشار، دخالت يا اقدامي، به منظور خدشه وارد نمودن به انجام مأموريت يا به رعايت قضاوت آزادانه وي، حمايت مي شود.اصل صد و چهل و نهم

صاحبمنصبان قضايي به انحاء معين در قانون در برابر شوراي عالي قضايي، در خصوص نحوه انجام مسؤوليت خود مسؤولند.اصل صد و پنجاهم

قانون از محكومين در مقابل هر نوع سوء استفاده يا انحراف قاضي حمايت مي كند.اصل صد و پنجاه و يكم

حق دفاع به رسميت شناخته مي شود.

حق مزبور در زمينه كيفري تضمين مي شود.اصل صد و پنجاه و دوم

ديوان عالي، نقش سازمان تنظيم كنندة فعاليت محاكم عالي و محاكم تالي را ايفا مي كند.

شوراي حكومتي به مثابه سازمان تنظيم كنندة فعاليت محاكم اداري بايد تشكيل گردد.

ديوان عالي و شوراي حكومتي يكسان بودن روية قضايي در كشور را تضمين و رعايت قانون نظارت مي كنند.اصل صد و پنجاه و سوم

سازماندهي، عملكرد و ساير اختيارات ديوان عالي، شوراي حكومتي و محكمة حل اختلاف به موجب قانون بنيادي تعيين مي شود.اصل صد و پنجاه و چهارم

رئيس جمهور رياست شوراي عالي قضايي را عهده دار است.اصل صد و پنجاه و پنجم

شوراي عالي قضايي، با شرايط معين در قانون، در مورد انتصابات، تغيير مشاغل كاركنان و نحوه انجام كار صاحبمنصبان قضايي اعلام نظر مي كند.

شورا همچنين تحت رياست دبير اول شوراي عالي بر رعايت مفاد اساسنامه قضايي و نظارت تام بر انضباط صاحبمنصبان قضايي توجه دارد.اصل صد و پنجاه و ششم

شوراي عالي قضايي نظر مشورتي خود را پيش از صدور حكم عفو از سوي رئيس جمهور اعلام مي نمايد.اصل صد و پنجاه و هفتم

تركيب، عملكرد و ساير اختيارات شوراي عالي قضايي به موجب قانون بنيادي تعيين مي شود.اصل صد و پنجاه و هشتم

ديوان عالي حكومتي به منظور تشخيص آن دسته از اعمال رئيس جمهور كه خيانت بزرگ محسوب مي شوند و جرايم و جنحه هايي كه رئيس دولت در حين انجام وظيفه مرتكب مي شود بايد تشكيل گردد.

تركيب، سازماندهي و عملكرد ديوان عالي حكومتي و همچنين آيين دادرسي قابل اجرا به موجب قانون بنيادي تعيين مي شود.فصل سوم

نظارت تام و نهادهاي مشورتيمبحث نخست

نظارت تاماصل صد و پنجاه و نهم

مجالس منتخب وظيفة نظارت تام را در ابعاد خلقي خود بر عهده دارند.اصل صد و شصتم

دولت گزارش استفاده از اعتبارات بودجه اي را كه هر يك از مجالس مجلسين در مورد كليه عمليات بودجه اي براي دولت تصويب كرده اند تقديم هر يك از مجالس مي نمايد.

در مورد مجلسين عمليات با تصويب قانون مربوط به پرداخت بودجة عمليات مورد نظر توسط هر يك از مجالس، ختم مي شود.اصل صد و شصت و يكم

هر يك از مجالس مجلسين در چارچوب اختيارات و امتيازات خود، هر آن مي تواند نسبت به تشكيل كميسيون تحقيق در خصوص امور عام المنفع اقدام كند.اصل صد و شصت و دوم

سازمانها و نهادهاي ناظر موظفند مطابقت اقدامات قانوني و اجرايي را با قانون اساسي و همچنين شرايط استفاده و به كارگيري امكانات مادي و سرمايه هاي دولتي را بررسي كنند.اصل صد و شصت و سوم

شوراي قانون اساسي با هدف نظارت بر رعايت قانون اساسي بايد تشكيل شود.

شورا همچنين بر نظم همه پرسي انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجالس نظارت دارد و نتيجة عمليات مذكور را اعلام مي كند.اصل صد و شصت و چهارم

شوراي قانون اساسي داراي نه (9) عضو است كه سه (3) نفر از جمله رئيس شورا از طرف رئيس جمهور تعيين، دو (2) نفر از طرف مجلس ملي خلق، دو (2) نفر از طرف شوراي ملت و يك (1) نفر از طرف ديوان عالي و يك (1) نفر از طرف شوراي حكومتي، برگزيده مي شوند.

اين افراد به محض تعيين يا انتخاب هر نوع نمايندگي، شغل، وظيفه يا مأموريت ديگري را ترك مي كنند.

رئيس جمهور، رئيس شوراي قانون اساسي را براي يك مأموريت انحصاري شش (6) ساله به اين سمت بر مي گزيند. ساير اعضاي شوراي قانون اساسي نيز داراي مأموريت انحصاري شش (6) ساله هستند كه در مورد نيمي از آن ها هر سه (3) سال يكبار مجدداً انتخابات انجام مي گيرد.اصل صد و شصت و پنجم

علاوه بر اختياراتي كه نص صريح قانون اساسي به شوراي قانون اساسي واگذار كرده است، شورا در خصوص مطابقت قراردادها، قوانين و آيين نامه ها، پيش از اجراي آنها با اعلام نظر و در غير اين صورت با صدور حكم، نظر خود را اعلام مي دارد.

شوراي قانون اساسي به درخواست رئيس جمهور در خصوص مطابقت قوانين بنيادي با قانون اساسي پس از تصويب آنها در مجلسين رأي الزام آور خود را اعلام مي دارد.

شورا همچنين به انحاء پيش بيني شده در بند پيشين در مورد مطابقت مفاد آيين نامة داخلي هر يك از دو مجلس مجلسين با قانون اساسي نظر خود را اعلام مي كنند.اصل صد و شصت و ششم

رئيس جمهور يا رئيس مجلس ملي خلق يا رئيس شوراي ملت شوراي قانون اساسي را به تشكيل جلسه فرا مي خوانند.اصل صد و شصت و هفتم

شوراي قانون اساسي پشت درهاي بسته رأي گيري مي نمايد؛ نظرات يا آراء صادرة شورا بيست (20) روز پس از دريافت سند مورد نظر اعلام مي گردد.

شوراي قانون اساسي قواعد كاري خود را تعيين مي كند.اصل صد و شصت و هشتم

چنانچه شوراي قانون اساسي قرارداد، موافقتنامه يا كنوانسيوني را مغاير با قانون اساسي تشخيص دهد سند مزبور تنفيذ نمي شود.اصل صد و شصت و نهم

چنانچه شوراي قانون اساسي مقرراتي قانوني با آيين نامه اي را مغاير با قانون اساسي تشخيص دهد مقررات مزبور از تاريخ اخذ تصميم شورا فاقد اعتبار مي شود.

اصل صد و هفتادم

ديوان محاسبات با مسؤوليت نظارت نهايي بر دارايي حكومت، تقسيمات كشوري و بخش هاي عمومي بايد تأسيس شود.

ديوان محاسبات گزارش سالانة خود را تقديم رئيس جمهور مي نمايد.

قانون، اختيارات، سازماندهي و عملكرد ديوان محاسبات و همچنين مجازات مترتب بر بررسيهاي آن را تعيين مي كند.مبحث دوم

نهادهاي مشورتياصل صد و هفتاد و يكم

شوراي عالي اسلامي تحت نظر رئيس جمهور و با مسؤوليت:

ـ تشويق و رشد و توسعة اجتهاد؛

ـ اعلام نظر در مورد احكام مذهبي كه به شورا احاله شده؛

ـ اراية گزارش دوره اي فعاليت هاي انجام گرفته به رئيس جمهور؛ بايد تشكيل شود.اصل صد و هفتاد و دوم

شوراي عالي اسلامي مركب از پانزده (15) عضو مي باشد كه رئيس آن را رئيس جمهور از بين شخصيتهاي عاليرتبة ملي ذيصلاح در علوم مختلف تعيين مي كند.اصل صد و هفتاد و سوم

شوراي عالي امنيت به رياست رئيس جمهور تشكيل مي شود. شورا موظف است در مورد تمامي مسائل مربوط به امنيت ملي نظرات خود را به رئيس جمهور ارايه نمايد.

رئيس جمهور چگونگي سازماندهي و عملكرد شوراي عالي امنيت را تعيين مي كند.فصل چهارم

بازنگري قانون اساسياصل صد و هفتاد و چهارم

بازنگري قانون اساسي به ابتكار رئيس جمهور انجام مي شود.

طرح بازنگري قانون اساسي در همان شرايط يك متن قانوني با يك متن يكسان به تصويب مجلس ملي خلق و شوراي ملت مي رسد.

طرح بازنگري پنجاه (50) روز پس از تصويب به همه پرسي مردم گذاشته مي شود.

رئيس جمهور طرح بازنگري مصوب همه پرسي را توشيح مي نمايد.

اصل صد و هفتاد و پنجم

در صورت عدم تصويب قانون مربوط به طرح بازنگري قانون اساسي از سوي مردم، قانون مزبور كان لم يكن تلقي مي شود؛ قانون مزبور را نمي توان در طول اين دورة قانونگذاري مجدداً به همه پرسي گذارد.اصل صد و هفتاد و ششم

هرگاه طبق نظر مستدل شوراي قانون اساسي، طرح بازنگري قانون اساسي، اصول كلي حاكم بر جامعة الجزاير و حقوق و آزاديهاي بشر و اتباع را خدشه دار ننمايد و به هيچ وجه معادلات بنيادين اختيارات و نهادها را متأثر نسازد، رئيس جمهور مي تواند مستقيماً قانون مربوط به بازنگري قانون اساسي را بدون ارجاع به همه پرسي، پس از كسب آراء سه چهارم اعضاي هر دو مجلس مجلسين، توشيح نمايد.اصل صد و هفتاد و هفتم

سه چهارم اعضاي هر دو مجلس مجلسين در نشست مشترك مي توانند بازنگري قانون اساسي را به رئيس جمهور پيشنهاد نمايند و وي مي تواند پيشنهاد مزبور را به همه پرسي گذارد.

چنانچه پيشنهاد مزبور در همه پرسي تصويب شد، توشيح مي گردد.اصل صد و هفتاد و هشتم

هر طرح بازنگري موارد ذيل را نبايد خدشه دار نمايد:

ـ ويژگي جمهوريت حكومت؛

ـ نظم دمكراتيك مبتني بر تحزب؛

ـ اسلام، به عنوان دين حكومت؛

ـ زبان عربي، به عنوان زبان ملي و رسمي؛

ـ آزاديهاي بنيادين، حقوق بشر و اتباع؛

ـ يكپارچگي و وحدت سرزمين ملي.مقررات انتقالياصل صد و هفتاد و نهم

دستگاه قانونگذاري موجود در زمان توشيح قانون اساسي حاضر و تا پايان دورة قانونگذاري آن و رئيس جمهور پس از مأموريت دستگاه قانونگذاري و تا انتخابات مجلس ملي خلق، از طريق صدور دستورالعمل، از جمله در حيطة جديد قوانين بنيادي، اقدام به وضع قانون مي نمايند.اصل صد و هشتادم

تا استقرار نهادهاي پيش بني شده در قانون اساسي حاضر:

قوانين مجرا، موجود در حيطه قوانين بنيادي تا اصلاح يا جايگزيني طبق روية پيش بيني شده در قانون اساسي، كماكان قابل اجرا مي باشند. شوراي قانون اساسي در موجوديت فعلي خود اختياراتي را اعمال مي نمايد كه قانون اساسي حاضر تا استقرار نهادهايي كه معرفي نموده به آن شورا اعطا كرده است. هرگونه اصلاح يا اضافه اي بايد با رعايت اصل صدوشصت و چهارم (بند 3) قانون اساسي حاضر و با توسل به قرعه، در صورت نياز، انجام گيرد.

مجلس ملي خلق تا استقرار شوراي ملت كليه اختيارات قانونگذاري را اعمال خواهد كرد. معذالك رئيس جمهور مي تواند توشيح قوانين مصوب وكلا را تا تصويب شوراي ملت به تأخير اندازد.

اصل صد و هشتاد و يكم

انتخابات مجدد در مورد نيمي از اعضاي شوراي ملت در طول اولين دوره، پس از پايان سومين سال و از طريق قرعه انجام مي شود. جايگزيني اعضاي شوراي ملت از طريق قرعه طبق همان شرايط و نحوه حاكم بر انتخاب يا انتصاب آنها صورت مي گيرد.

معذالك قرعه كشي شامل حال رئيس شوراي ملت كه اولين مسؤوليت مأموريت شش (6) ساله را عهده دار است نمي شود.اصل صد و هشتاد و دوم

رئيس جمهور متن بازنگري قانون اساسي مصوب ملت را كه به مثابه قانون اساسي جمهوري اجرا خواهد شد، توشيح مي كند.