دعوی اعسار غیر مالی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.
رای وحدت رویه شماره 662مورخ 29/7/1382 هیات عمومی دیوان عالی کشور
 ١١:٣١ - 1389/11/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد.
رای وحدت رویه شماره 663 مورخ 2/10/1382 هیات عمومی دیوان عالی کشور
 ١١:٢٧ - 1389/11/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی (دادخواست اعسار) اهلیت دارند.
رای وحدت رویه شماره668 مورخ 14/7/1383هیات عمومی دیوان عالی کشور
 ١١:٠٤ - 1389/11/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
مطالبه وجه ناشی از کسر کالا که به گمرک وارد می شود در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.
رای وحدت رویه شماره 670 مورخ 10/9/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور
 ١٣:١٥ - 1389/11/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:١٣ - 1389/11/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:١٠ - 1389/11/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
عدم صدور سند مالکیت به نام دولت نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده نیست.
رای وحدت رویه شماره 681 مورخ 26/7/1384 هیات عمومی دیوان عالی کشور
 ١٣:٠٨ - 1389/11/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٠٧ - 1389/11/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٥٩ - 1389/11/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٥٣ - 1389/11/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل فرجام بودن احکام مربوط به طلاق
رای وحدت رویه شماره 666 مورخ 19/3/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور
 ١٠:٠٥ - 1389/11/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل تجدیدنظر بودن دعوی اعسار به لحاظ غیرمالی بودن آن
رای شماره 662 مورخ 29/7/1382 هیات عمومی دیوان عالی کشور
 ١٠:٠١ - 1389/11/17 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>