عزیزان بدیهی است در صورت تمایل چنانچه مقاله ، اطلاعات، اخبار و یا نقطه نظری دارند می توانند جهت درج در این وب سایت به ایمیل ghesmati@vakilmodafeh.com ارسال نمایند، بدیهی است به نام شخص فرستنده ثبت می گردد .