رئيس قوة قضائيه :
براساس اصل 158 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، وظائف رئيس قوة قضائيه به شرح زير است : 
 ايجاد تشكيــلات لازم در دادگستري بــه تناســب مسئوليتــهاي اصـــل 156قانون اساسي. 
 تهية لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي ايران. 
 استخدام قضات عادل و شايسته و عــــزل و نصب آنهـــا و تغيير محـل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و ماننــد اينــــها از امـــور اداري طبـق قانون.
رئيس قوة قضائيه مي تواند امور اداري و مالي از جمله استخدام كاركنان اداري مالي را به وزير دادگستري تفويض نمايد.

مسئوليتهاي رئيس قوة قضائيه را مي توان به دو قسمت تقسيم كرد :

  در ارتباط با قوة قضائيه :

علاوه بر وظائفي كه در اصل 158قانون اساسي تصريح شده و قبلاً ذكر شد ، به موجب بند 11 اصل 110 قانون اساسي ، پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات محكومين به مقام رهبري و نيز به موجب اصل 162 قانون اساسي انتصاب رئيس ديوانعالي و دادستان كل كشور با مشورت قضات اين ديوان ، به عهدة رئيس قوة قضائيه است.

  در غير امور قضائــي : 
 عضويت در شــــوراي امنيت مـلـي. (اصل 176 قانون اساســـي) 
 عضويــت درشوراي بازنگري قانون اساسـي. (اصل 177 قانــــون اساسي) 
 عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام. (اصل 112 قانـــــون اساسي) 
 عضويت در شـــــوراي مـوقــت رهـــبري. (اصل 111 قانــــون اساسي) 
 نظارت بر فعاليت صدا و سيماي كشــور از طريق تعيين نماينـــده. (اصل 5 قانون اساسي) 
 حضــور در مراسم ســـوگند رئيــس جمهور. (اصل 121 قانــون اساسي) 
رسيدگي به دارايي رهبر ، رئيس جمهور و معاونيــن او ، وزيــران همـــسر و فرزنــــدان ايشان قبـــل و بعـــد از دوران
تصــــدي. (اصل 142 قانون اساسي) 
 نظارت برسازمان بازرسي كل كشــور. (اصل 174 قانون اساسي)

 وزير دادگستري :
برابر اصل160 قانون اساسي وزير دادگستري مسئوليت كلية مسائل مربوط به روابط قوة قضائيه با قوة مجريه و قوة مقننه را برعهده دارد و از ميان كساني كه رئيس قوة قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند ، انتخاب مي گردد.