وظائف دادستان كل كشــور :

در ارتباط با رئيس قوة قضائيه :

اعلام نظر مشورتي در مورد تغيير سمت يا محل خدمت قاضي.
پيشنهاد انتصاب رئيس " سازمان زندانها و اقدامات تأميني " به رئيس قوة قضائيه

درارتباط با ديوانعالي كـشور :

حق در خواست و موافقت با تقاضاي تجديد نظـر و نقـض احكام قطعــي و اعادة دادرسي و صدور رأي وحدت رويه.
حضور در شعب مدني و جزائي ديوانعالي كشور يا اعزام نماينده.
درخواست احاله امر جزائي از ديوان عالي كشور .

در ارتباط با دادسراي انتظامي قضات :

دستور تعقيب قضــات و ارائه گزارش بازرسي عملكرد شـان بــه دادسـراي انتظامي قضات.
حل اختلاف بين دادستان و داديار دادسراي انتظامي قضات

در ارتباط با محاكم تالي :

دستور خود داري از رسيدگي به اختلاف طرفين تــا صدور حكم ديوانعالي كشور .
تأييد احكام اعدام صادره از دادگاههاي انقلاب در مورد مـواد مخدر و احاله پرونده و درخواست تجديد نظر نسبت به ساير احكام .

در ارتباط با ساير سازمانها :

حق ورود بـه زنـدانها و تعيين نمـاينده جـهت عضويـت در هيـأت مـديـرة انجمن حمايت زندانيان تهران.
احالة پروندة تخلف اعضاي هيئت مديرة كانون وكلا و دادرسـان و دادستان دادگاه انتظامي وكلا و كارشناسان به دادگاه عالي انتظامي قضات .
عضويت در :
مجمع عمومي سازمان جمـــع آوري و فـروش امــوال تمليـكي ؛ شوراي مشورتي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران ؛ كميسيون قانون خريد اراضي كشـاورزي ؛ هيأت موضوع مادة 3 لايحة قانوني اصـــــلاح مادة 3 قانــون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستانـي ؛ شــوراي سازمان اسناد ملـي ؛كميسيون بررســي تبليغات انتخابات رياسـت جمهـــوري شوراي بورس اوراق بهـادار ؛ شـــوراي پــول و اعتبارات ؛ هيأت نـظارت انـدوختـــــة اســكناس ؛ محكمة عالي انتظامي قضــات ؛ مجمــع تشخيص مصلحت نــظام؛ ستاد مبارزه با مواد مخدر.
مكلف كردن اشخاص ثالث جهت ارائة اسنــاد و مـدارك مــورد درخواست مميزين ماليات.
موافقت با ارائة اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضائي است بــه مميزين .
اقدام جهت ارائة اسناد و اطلاعات مربوط بــه مؤديان مالياتي كـه در بانكها مـوجود است.

معرفي نماينده جهت :

كميسيون موضوع مادة2 لايحة قانوني متمـم قانون حفاظت و توســــعةصنايــــع و عضويت در هيأت مركزي نظارت بــر انتخابات نظام پزشكـي ، هيأت عالــي انتظامــي پزشـكي رسيدگي كننده بـــه شكايات اشخــاص از هيأتهـــاي بــدوي انتـظامــي و تجديــدنظر در احــــكام آنها و عــزل و نصــب اعضاي آنهــا ، كميسيــون موضوع تبصـره 1 مــادة 18 قانـون گذرنامه ، هيأت انتظامي بانكها ، كميسيون صدور پروانه و نظارت بــــه فعاليت گروهها و احزاب و هيأت نظــارت بر چاپ تمبر و گذرنامه و اسناد مالكيت و سايــر اوراق و اسناد رسمي و دولتي.