يكي از ابزارهاي اجراي قانون در امر دادرسي، رجوع به كارشناس هر امريست، قانون آئين دادرسي مدني ايران به اين مهم پرداخته است. به منظور كشف حق و براساس ضرورت و بــه تشخيص قاضي يا درخواسـت اصحاب دعوا، نظر كارشناس يـا كارشناسان هر مورد اخــذ مي شود . پذيرش نظرية كارشناس منتخب براي قاضي الزامي نيست .
براي كارشناس رسمي دادگستري اين شرائط لازم است :

داشتن تخصص كامل در علم يا فن مورد نظر .
داشتن بيش از 25 سال سن .
عدم شهرت به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر و افيون .
عدم محكوميت بــه جنايت يا محروميـــت از حقوق اجتماعي و يــا مشاغل تخصصي يا كلاهبرداري ، خيانت در امانت ، سرقت ، ورشكستگي به تقلب و انفصال دائم از خدمات دولتي .
پس از موفقيت داوطلب در آزمون ورودي كارشناسي كه هيأت مديره كانون كارشناسان برگزار مي نمايد ، مدت يك سال زير نظر يك نفر كارشناس رسمي با حداقل 10 سال سابقه كار ، كارآموزي مي نمايد ، درصورت موفقيت و اداي سوگند ، كانون كارشناسان دادگستري به او پروانه اعطاء مي كند . هيچ كس حق ندارد كارشناس را از اعلام نظر منع كند و استقلال او را به خطر اندازد . مرجع رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي كارشناسان ، دادگاه انتظامي كارشناسان است.

كارمندان

امور اداري هر دايرة قضائي با يك مدير دفتر انجام مي شود . هر مدير دفتر براي اداره دفتر تعدادي كارمند نظير منشي ، ثبّات و بايگان در اختيار دارد . همه كارمندان زير نظر و امر قاضي انجام وظيفه مي كنند . كارمندان دادگستري برابر مقررات قانون امور استخدامي كشور از ميان داوطلبان پس از آزمون ورودي كتبي و شفاهي انتخاب مي شوند . هرگونه تخلف كارمندان اداري مانند ديگر مأموران دولتي به موجب مقررات خاص محاكم اداري قابل تعقيب است . ترفيعات كارمندان اداري به موجب قانون است.