كميسيون ابراز عقيده وتحقيق
اين كميسيون داراي 16 عضو است. هر شهروندي مي تواند شكايت خود را از عملكرد دستگاه قضائي در اين كميسيون طرح نمايد. كميسيون تحقيقات لازم را در مورد شكايت مطروحه انجام مي دهد و نتيجه را به دولت، مجلس، دادگستري و مردم اعلام مي كند. هدف از رسيدگي به اين شكايت ابراز عقيده در مورد عملكرد دستگاه قضائي و اعلام ناكارآمديهاي دستگاه قضائي است. در اين كميسيون حكمي عليه قاضي يا روند دادرسي صادر نمي شود بلكه توصيه هائي در مورد وضعيت عملكرد دستگاه قضائي به اطلاع مقامات فوق و به مردم اعلام مي شود. هدف فقط توصيه براي بهبود وضع موجود است. اين توصيه ها ممكن است مبناي قانونگذاري، اصلاح قوانين و يا اصلاح فرآيندها در دستگاه قضائي باشد. صلاحيت ديگر اين شورا اعلام نظر در مورد فرآيندهاي ناكارآمدي دستگاه قضائي و قانون است. شوراي عالي دادگستري جهت عمل به توصيههاي اعلام شده، پيگيري لازم را انجام ميدهد ونتيجة پيگيريها را نيز به صورت انتقادي اعلام مي نمايد.

كميسيون انتصابات و تعيين

اين كميسيون 28 عضو دارد و وظايف آن عبارتند از:
استخدام قضات (كارآموزان قضائي) با آزمون
پيشنهاد افراد براي مناصب قضائي 3- آموزش كارآموزان قضائي، براي استخدام قاضي از بين دارندگان شرايط، آزمون به عمل مي آيد. افرادي مي توانند وارد كار قضائي شوندكه اولاً؛ داراي ليسانس حقوق قضائي باشند ثانياً؛ داراي حداقل يكسال سابقه كار مرتبط با كار قضائي مثل وكالت باشند البته براي افرادي كه تجربه هاي بيشتري دارند نيز آزمون به عمل مي آيد ومستقيماً بدون كارآموزي در مناصب قضائي خاص مثل مستشار موقت دادگاههاي تجديد نظر، منصوب مي شوند.
شيوة انتصاب قضات بدين شكل است كه پس از اتمام دورة كارآموزي وزارت دادگستري منصبهاي خالي را اعلام مي نمايد، كارآموزان حسب علاقه كانديد اين سمتها مي شوند ومراتب را به شوراي عالي عدالت اعلام مي كنند، شورا مراتب را بررسي مي كند ودر صورت احراز صلاحيت به وزير دادگستري پيشنهاد مي كند، وزير اگر بپذيرد مراتب را جهت صدور ابلاغ به حضور شاه بلژيك اعلام مي كند، چنانچه وزير با پيشنهاد شوراي عالي عدالت موافق نباشد تا دو نوبت مي تواند مراتب را با مخالفت به شورا اعاده نمايد وچنانچه نفر سوم را نيز نپذيرد آن منصب تا مراحل بعدي استخدام قضات بلاتصدي مي ماند.