سؤال:
آیا جریمه و جزای نقدی دین است یا مجازات و در صورت نپرداختن جریمه از ناحیه محکوم آیا می‌شود جریمه را تبدیل به حبس نمود یا خیر؟
پاسخ
جریمه و جزای نقدی مجرم و متخلف عنوان مجازات دارد و تبدیل آن به حبس تابع مقررات قانونی و نظر قاضی است.