سؤال
1- اگر مردی العیاذ بالله با زنی زنا کند، آیا می تواند با دختر آن زن ازدواج نماید؟ ازدواج با دختر مزنی بها؟
2- آیا اعانه بر اثم و معاونت در جرم حرام است؟
پاسخ
1- بنابر احتیاط واجب جائز نیست.
2- کمک به معصیت جایز نیست.