سؤال
آیا اجرای حکم شلاق در ملاءعام که مستلزم هتک حیثیت مضروب می‌شود در هر مجازاتی وجهۀ شرعی دارد یا خیر؟
پاسخ
در شلاق‌های تعزیری تابع نظر قاضی صادر کننده حکم شلاق تعزیری است.
چگونگی تسری اجرای حد جلد به صورت ضعث در سایر مجازات‌ها
سؤال
آیا حکم تأخیر حد جلد یا اجرای آن به صورت ضغث که در باب زنا مطرح است، به تعزیرات و سایر حدود نیز قابل تسرّی و تعمیم است؟
پاسخ
حکم ضعث به موارد دیگر تعمیم داده نمی‌شود ولی تأخیر حد به سایر موارد قابل تعمیم است.