سؤال
نظر فقهی خود را پیرامون سؤالات ذیل بفرمایید:
الف. سن بلوغ دختر از نظر شرعی چیست؟
ب. آیا برای دختر از حیث بلوغ می‌توان بین عبادیات، عقود و ایقاعات تفاوتی قائل شد؟
ج. برای اجرای حدود و قصاص چطور؟
پاسخ
الف. علی المشهور تمام شدن نه سال قمری است.
ب. از جهت بلوغ فرقی نیست، ولی نسبت به آنچه قدرت ندارد معذور است.
ج. فرقی نیست.