مفهوم بکارت
سؤال
الف. منظور از باکره چیست؟ آیا منظور عدم ازاله پرده بکارت است؟ آیا منظور عدم آمیزش جنسی است؟ حتی اگر پرده بکارت سالم باشد؟ زیرا در پرده بکارت از نوع اتساعی آمیزش صورت می‌گیرد اما پرده به قوت خود باقی است. آیا منظور عدم ازدواج قبلی است؟ بدین معنا که معقودۀ کسی نبوده باشد؟
ب. آیا عدم بکارت (ثیبوبت) عیب محسوب می‌شود و نقش عرف در این مورد چیست؟
پاسخ
الف. تشخیص مفهوم بکارت در موارد مختلف فرق می‌کند و در هر صورت در مورد شرطیت اجازۀ ولی (پدر یا جد پدری) برای ازدواج دختر باکره در موارد سه گانه (ازاله بکارت توسط دست و امثال آن، عقد بدون ازاله و آمیزش بدون ازاله بکارت) باید احتیاط شود و از ولی اجازه گرفته شود.