- بلوغ
مجازات زنای نابالغ با محارم
سؤال
طبق فتاوای مراجع عظام مجازات زنا با محارم قتل است. ظهور فتاوای صادره در این است که طرفین خلافکار هر دو کبیر و مکلف باشند. اگر یکی از طرفین به سن تکلیف نرسیده و صغیر محسوب شود یعنی مثلاً پسر پانزده سال را تمام نکرده و دختر سیزده ساله باشد تکلیف چیست؟
پاسخ
شرط ثبوت حد بلوغ است و برای غیر بالغ حد ثابت نیست ولی تعزیر ثابت است و دختر سیزده ساله بالغه است و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی باشد و در صورت احراز بلوغ شرعی آنان حکم سایر بالغین را دارند.
2- اختیار
حکم ادعای اکراه از سوی زانی و زانیه
سؤال
اگر مرد و زنی هر دو ادعای اکراه در زنا می‌کنند قول کدام مقدم است؟
پاسخ
تقدمی در بین نیست و قاضی طبق موازین عمل می‌کند.