آرشيو سوالات كميسيون بررسي امور حقوقي و قضائي 

جلسه هشتاد و هشتم

جلسه هشتاد و نهم

جلسه نودم

جلسه نود و يكم

جلسه نود و دوم

جلسه نود و سوم

جلسه نود و چهارم

جلسه نود و پنجم

جلسه نود و ششم

جلسه نود و هفتم

جلسه نود و هشتم

جلسه نود و نهم

جلسه صدم

جلسه صد و يكم

جلسه صد و دوم

جلسه صد و سوم

جلسه صد و چهارم

جلسه صد و پنجم

جلسه صد و ششم

جلسه صد و هفتم

جلسه صد و هشتم

جلسه صد و نهم

جلسه صد و دهم

جلسه صد و يازدهم

جلسه صد و دوازدهم

جلسه صد و سيزدهم

جلسه صد و چهاردهم

جلسه صد و پانزدهم

جلسه صد و شانزدهم

جلسه صد و هفدهم

جلسه صد و هجدهم

جلسه صد و نوزدهم

جلسه صد و بيستم

جلسه صد و بيست و يكم

جلسه صد و بيست و دوم

جلسه صد و بيست و سوم

جلسه صد و بيست و چهارم

جلسه صد و بيست و پنجم

جلسه صد و بيست و ششم

جلسه صد و بيست و هفتم

جلسه صد و بيست و هشتم

جلسه صد و بيست و نهم

جلسه صد و سي ام

جلسه صد و سي و يكم

جلسه صد و سي و دوم

جلسه صد و سي و سوم

جلسه صدو سي و پنجم

جلسه صدو سي و ششم

جلسه صدو سي و هفتم

جلسه صدو سي و هشتم

جلسه صدو سي و نهم

جلسه صدو چهلم

جلسه هشتاد و هشتم

سوآل 327- چنانچه در دعاوي مالي تعيين بهاي خواسته در هنگام تقديم دادخواست ممكن نباشد ( موضوع بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين) و به طور علي الحساب تعيين شود و قبل از تعيين آن توسط دادگاه پرونده منجر به صدور رأي شود آيا رأي صادره قابل تجديدنظر است يا خير؟
سوآل 328 – آيا قبول تقاضاي اعاده دادرسي موضوع بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مستلزم اثبات در محكمه است و متقاضي با ارائه حكم مبني بر اثبات كتمان اسناد و مدارك مي تواند تقاضاي اعاده دادرسي نمايد ؟
سوآل 329- باتوجه به تبصره الحاقي مورخ 29/4/76 به ماده 1082 قانون مدني: « كساني كه بموجب حكم دادگاه محكوم به پرداخت مهريه شده‌اند چنانچه تا اجراي آن براساس شاخص قيمت سالانه ميزان آن افزايش يافته باشد آيا مابه‌التفاوت آن قابل مطالبه است؟
كساني كه بموجب حكم دادگاه يا طوعاً قبل از سال 76 مهريه هاي خود را دريافت داشته‌اند آيا مي توانند مابه‌التفاوت آنرا براساس نرخ زمان تأديه مطالبه نمايند.
در صورت صدور حكم اعسار زوج ، زمان تأديه مابه‌التفاوت آن باتوجه به نرخ شاخص بانك مركزي ( در صورت افزايش) قابل مطالبه است».
سوآل 330- تشريفات رسيدگي به موضوع ممانعت از ملاقات طفل باتوجه به قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاه موضوع اصل 21 قانون اساسي ( خانواده) و ماده 14 قانون حمايت خانواده چگونه است؟
سوآل 331- آيا وثيقه يا كفالت در پرونده هاي كيفري از اشخاص حقوقي قابل پذيرش است؟
سوآل 332- منظور از دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز موضوع تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامي چيست ؟
سوآل 333- حمل مشروبات الكلي وارداتي داراي چه عنوان جزائي است ؟
سوآل 334- با توجه به مفاد ماده 10 مكرر قانون تملك آپارتمانها مديريا هيأت مديره ساختمان مي توانند در خصوص مطالبه هزينه هاي مشترك مستقيماً با تقديم دادخواست اقدام نمايند ؟
سوآل 335- آيا مراد از تبصره 82 و 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت اين است كه كارآموزان وكالت از ابتدا حقي براي قبول دعاوي كه مرجع تجديدنظر آنها ديوانعالي كشور است ندارند يا اينكه ممنوعيت ناظر به عدم مداخله عملي در ديوان است ،‌با وكيل سرپرست چطور ؟
سوآل 336- مرجع تقديم دادخواست ضرروزيان موقعي كه پرونده در دادسرا در حال رسيدگي است كجا است؟ آيا استثنائاً جزء اختيارات دادستان مي باشد؟
 

جلسه هشتاد و نهم

سوآل 331- آيا وثيقه يا كفالت در پرونده هاي كيفري از اشخاص حقوقي قابل پذيرش است؟
سوآل 332- منظور از دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز موضوع تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامي چيست ؟
سوآل 333- حمل مشروبات الكلي وارداتي داراي چه عنوان جزائي است ؟
سوآل 334- با توجه به مفاد ماده 10 مكرر قانون تملك آپارتمانها مديريا هيأت مديره ساختمان مي توانند در خصوص مطالبه هزينه هاي مشترك مستقيماً با تقديم دادخواست اقدام نمايند ؟
سوآل 335- آيا مراد از تبصره 82 و 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت اين است كه كارآموزان وكالت از ابتدا حقي براي قبول دعاوي كه مرجع تجديدنظر آنها ديوانعالي كشور است ندارند يا اينكه ممنوعيت ناظر به عدم مداخله عملي در ديوان است ،‌با وكيل سرپرست چطور ؟
سوآل 336- مرجع تقديم دادخواست ضرروزيان موقعي كه پرونده در دادسرا در حال رسيدگي است كجا است؟ آيا استثنائاً جزء اختيارات دادستان مي باشد؟
سوآل 337- آيا اعتراض به تشديد قرار تأمين كيفري در صورت پذيرش موكول به تبديل نوع قرار موصوف مي‌باشد يا تخفيف در ميزان همان قرار صادره را در برمي‌گيرد؟
سوآل 338 – آيا مقررات ماده 9 قانون راجع به دلالان مصوب 8 اسفند 1317 باتوجه به تصويب قوانين بعدي به قوت خود باقي است؟
سوآل 339 – در صورت اثبات سفيد امضاء بودن سندي آيا مندرجات بعدي در اين سند بنحو اطلاق الزام آور است؟
 

جلسه نودم

سوآل 334- با توجه به مفاد ماده 10 مكرر قانون تملك آپارتمانها آيا مدير يا هيأت مديره ساختمان مي توانند در خصوص مطالبه هزينه هاي مشترك مستقيماً با تقديم دادخواست اقدام نمايند ؟
سوآل 335- آيا مراد از تبصره3 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت اين است كه كارآموزان وكالت از ابتدا حقي براي قبول دعاوي كه مرجع تجديدنظر آنها ديوانعالي كشور است ندارند يا اينكه ممنوعيت ناظر به عدم مداخله عملي در ديوان است ،‌با وكيل سرپرست چطور ؟
سوآل 336- مرجع تقديم دادخواست ضرروزيان موقعي كه پرونده در دادسرا در حال رسيدگي مي‌باشد كجا است؟
سوآل 337- آيا اعتراض به تشديد قرار تأمين كيفري در صورت پذيرش موكول به تبديل نوع قرار موصوف مي‌باشد يا تخفيف در ميزان همان قرار صادره را نيز در برمي‌گيرد؟
سوآل 338 – آيا مقررات ماده 9 قانون راجع به دلالان مصوب 8 اسفند 1317 باتوجه به تصويب قوانين بعدي به قوت خود باقي است؟
سوآل 339 – در صورت اثبات سفيد امضاء بودن سند، آيا مندرجات بعدي در اين سند بنحو مطلق الزام آور است؟
سوآل340- آيا وارد كردن ( حسب مورد صادركردن) تجهيزات دريافت از ماهواره ، مشروبات الكلي، آلات قمار و اشياء مذكور در ماده 640 قانون مجازات اسلامي قاچاق محسوب مي شود؟
سوآل 341- تكليف متهماني كه مثلاً به شش ماه حبس غير قطعي محكوم شده‌اند و در زندان بسر مي‌برند و نسبت به حكم مذكور تقاضاي تجديدنظر نموده‌اند كه در جريان رسيدگي است در اين بين مدت محكوميت آنها به اتمام رسيده چيست؟
سوآل 342- افرادي كه هويت خود را بر خلاف واقع اعلام مي‌كنند ( خصوصاً افرادي كه داراي سابقه سوء هستند) در صورت جرم بودن موضوع مشمول كداميك از مواد قانوني خواهد بود؟
 

جلسه نود و يكم

سوآل 337- آيا اعتراض به تشديد قرار تأمين كيفري در صورت پذيرش موكول به تبديل نوع قرار موصوف مي‌باشد يا تخفيف در ميزان همان قرار صادره را نيز در برمي‌گيرد؟
سوآل 338 – آيا مقررات ماده 9 قانون راجع به دلالان مصوب 8 اسفند 1317 باتوجه به تصويب قوانين بعدي به قوت خود باقي است؟
سوآل 339 – در صورت اثبات سفيد امضاء بودن سند، آيا مندرجات بعدي در اين سند بنحو مطلق الزام آور است؟
سوآل340- آيا وارد كردن ( حسب مورد صادركردن) تجهيزات دريافت از ماهواره ، مشروبات الكلي، آلات قمار و اشياء مذكور در ماده 640 قانون مجازات اسلامي قاچاق محسوب مي شود؟
سوآل 341- تكليف متهماني كه مثلاً به شش ماه حبس غير قطعي محكوم شده‌اند و در زندان بسر مي‌برند و نسبت به حكم مذكور تقاضاي تجديدنظر نموده‌اند كه در جريان رسيدگي است در اين بين مدت محكوميت آنها به اتمام رسيده چيست؟
سوآل 342- افرادي كه هويت خود را بر خلاف واقع اعلام مي‌كنند ( خصوصاً افرادي كه داراي سابقه سوء هستند) در صورت جرم بودن موضوع مشمول كداميك از مواد قانوني خواهد بود؟
سوآل 343- در اجراي حكم غيابي براساس تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي مدني ، اولاً – منظور از ضامن معتبر چيست؟ثانياً – تأمين مأخوذه چه مدت بايد در اجرا بماند؟ ثالثاً – در صورتي كه دادنامه يا اجرائيه به محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي نشده باشد و نامبرده در موقع اجراي حكم ( مزايده) شركت نمايد آيا اعمال تبصره 2 ماده مذكور مرتفع مي‌شود؟
سوآل 344- طفلي كه از مادر ايراني و پدر خارجي در ايران متولد شده آيا ايراني محسوب مي‌شود؟
سوآل 345- ملكي كه در رهن بانك است توسط مالك آن بفروش برسد طوري كه وام مأخوذه و سود متعلقه بيش از مبلغ فروش باشد آيا موضوع جنبه كلاهبرداري دارد؟
 

جلسه نود و دوم

سوآل340- آيا وارد كردن ( حسب مورد صادركردن) تجهيزات دريافت از ماهواره ، مشروبات الكلي، آلات قمار و اشياء مذكور در ماده 640 قانون مجازات اسلامي قاچاق محسوب مي شود؟
سوآل 341- تكليف متهماني كه مثلاً به شش ماه حبس غير قطعي محكوم شده‌اند و در زندان بسر مي‌برند و نسبت به حكم مذكور تقاضاي تجديدنظر نموده‌اند كه در جريان رسيدگي است در اين بين مدت محكوميت آنها به اتمام رسيده چيست؟
سوآل 342- افرادي كه هويت خود را بر خلاف واقع اعلام مي‌كنند ( خصوصاً افرادي كه داراي سابقه سوء هستند) در صورت جرم بودن موضوع مشمول كداميك از مواد قانوني خواهد بود؟
سوآل 343- در اجراي حكم غيابي براساس تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي مدني ، اولاً – منظور از ضامن معتبر چيست؟ثانياً – تأمين مأخوذه چه مدت بايد در اجرا بماند؟ ثالثاً – در صورتي كه دادنامه يا اجرائيه به محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي نشده باشد اما نامبرده در موقع اجراي حكم ( مزايده) شركت نمايد آيا حضور وي ابلاغ واقعي محسوب مي‌شود و چنانچه واخواهي ننمايد مي‌توان از تأميني كه محكوم له سپرده رفع اثر نمود يا خير؟
سوآل 344- طفلي كه از مادر ايراني و پدر خارجي در ايران متولد شده آيا ايراني محسوب مي‌شود؟
سوآل 345- چنانچه ملكي كه در رهن بانك است توسط مالك آن بفروش برسد طوري كه وام مأخوذه و سود متعلقه بيش از مبلغ فروش باشد آيا موضوع جنبه كلاهبرداري دارد؟
سوآل 346- در پرونده‌اي حكم به محكوميت فردي به تحمل حبس تعزيري و پرداخت ديه صادر شده و پس از قطعيت درخصوص محكوميت حبس حكم اجرا شده است اما چون پرداخت ديه داراي مهلت بوده و محكوم عليه قبل از انقضاي مهلت حاضر به پرداخت نيست ، 1- آيا قرار تأمين كيفري صادره ملغي‌الاثر مي‌شود يا خير؟ 2- آيا دادگاه مي‌تواند باتوجه به اجراي مجازات تعزيري نوع تأمين را تبديل و يا ميزان آن را تخفيف دهد؟
سوآل 347- آيا منظور از «مرجع ديگري» مندرج در ماده 10 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صرفاً مراجع قضائي را در بر‌مي‌گيرد يا شامل مراجع غيرقضائي هم مي‌شود كه بموجب قانون تكليف به رسيدگي به پاره‌اي از اختلافات و دعاوي را دارند؟
سوآل 348- آيا مسئوليت تضامني صاحب حساب و صادركننده چك موضوع ماده 19 قانون چك منوط به صدور گواهي عدم پرداخت و اقامه دعوي در مهلت قانوني مذكور در قانون تجارت است؟
 

جلسه نود و سوم

سوآل 342- افرادي كه هويت خود را بر خلاف واقع اعلام مي‌كنند ( خصوصاً افرادي كه داراي سابقه سوء هستند) در صورت جرم بودن موضوع مشمول كداميك از مواد قانوني خواهد بود؟
سوآل 343- در اجراي حكم غيابي براساس تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي مدني ، اولاً – منظور از ضامن معتبر چيست؟ثانياً – تأمين مأخوذه چه مدت بايد در اجرا بماند؟ ثالثاً – در صورتي كه دادنامه يا اجرائيه به محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي نشده باشد اما نامبرده در موقع اجراي حكم ( مزايده) شركت نمايد آيا حضور وي ابلاغ واقعي محسوب مي‌شود و چنانچه واخواهي ننمايد مي‌توان از تأميني كه محكوم له سپرده رفع اثر نمود يا خير؟
سوآل 344- طفلي كه از مادر ايراني و پدر خارجي در ايران متولد شده آيا ايراني محسوب مي‌شود؟
سوآل 345- چنانچه ملكي كه در رهن بانك است توسط مالك آن بفروش برسد طوري كه وام مأخوذه و سود متعلقه بيش از مبلغ فروش باشد آيا موضوع جنبه كلاهبرداري دارد؟
سوآل 346- در پرونده‌اي حكم به محكوميت فردي به تحمل حبس تعزيري و پرداخت ديه صادر شده و پس از قطعيت درخصوص محكوميت حبس حكم اجرا شده است اما چون پرداخت ديه داراي مهلت بوده و محكوم عليه قبل از انقضاي مهلت حاضر به پرداخت نيست ، 1- آيا قرار تأمين كيفري صادره ملغي‌الاثر مي‌شود يا خير؟ 2- آيا دادگاه مي‌تواند باتوجه به اجراي مجازات تعزيري نوع تأمين را تبديل و يا ميزان آن را تخفيف دهد؟
سوآل 347- آيا منظور از «مرجع ديگري» مندرج در ماده 10 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صرفاً مراجع قضائي را در بر‌مي‌گيرد يا شامل مراجع غيرقضائي هم مي‌شود كه بموجب قانون تكليف به رسيدگي به پاره‌اي از اختلافات و دعاوي را دارند؟
سوآل 348- آيا مسئوليت تضامني صاحب حساب و صادركننده چك موضوع ماده 19 قانون چك منوط به صدور گواهي عدم پرداخت و اقامه دعوي در مهلت قانوني مذكور در قانون تجارت است؟
سوآل 349-محول كردن تعيين درصد تأثير در ورود خسارت ( مالي يا جاني) به كارشناس وجاهت قانوني دارد؟
سوآل 350- چنانچه شكايت تعدادي از اعضاي شركت تعاوني مسكن عليه هيأت مديره داير بر خيانت در امانت نسبت به مال معين منتهي به قرار منع پيگرد شده باشد. آيا شكايت بعدي تعداد ديگر از اعضاي شركت ياد شده عليه هيأت مديره درخصوص همان موضوع قابل رسيدگي مي‌باشد؟ يا امر مختومه تلقي مي‌گردد؟
سوآل 351 – در اثر حادثه رانندگي عابر پياده مصدم و كارشناس رسمي دادگستري راننده اتومبيل را صددرصد مقصر شناخته ليكن مصدوم با گذشت بيست روز از تصادف فوت مي‌نمايد. پزشكي قانوني علت آن را بيماري قلبي تشخيص و وقوع تصادف را به ميزان 30% در فوت مؤثر مي‌شناسد ضمن تعيين عنوان اتهام مشخص شود تعيين درصد از سوي كارشناس ملاك اعتبار دادگاه مي‌باشد يا خير؟
سوآل 352- چنانچه دو نفر شريك حق كسب و پيشه و سرقفلي باشند ( بدون اينكه صاحب عين مستأجره باشند) و يكي از آنها ادعاي تخليه يا خلع يد عليه شريك ديگر داشته باشد آيا دعاوي مذكور قابل طرح مي‌باشد؟
سوآل 353- آيا ماده 7 قانون حمايت خانواده درخصوص تعيين دادگاه صالح بقوت خود باقي است؟
 

جلسه نود و چهارم

سوآل 344- طفلي كه از مادر ايراني و پدر خارجي در ايران متولد شده آيا ايراني محسوب مي‌شود؟
سوآل 345- چنانچه ملكي كه در رهن بانك است توسط مالك آن بفروش برسد طوري كه وام مأخوذه و سود متعلقه بيش از مبلغ فروش باشد آيا موضوع جنبه كلاهبرداري دارد؟
سوآل 346- در پرونده‌اي حكم به محكوميت فردي به تحمل حبس تعزيري و پرداخت ديه صادر شده و پس از قطعيت درخصوص محكوميت حبس حكم اجرا شده است اما چون پرداخت ديه داراي مهلت بوده و محكوم عليه قبل از انقضاي مهلت حاضر به پرداخت نيست ، 1- آيا قرار تأمين كيفري صادره ملغي‌الاثر مي‌شود يا خير؟ 2- آيا دادگاه مي‌تواند باتوجه به اجراي مجازات تعزيري نوع تأمين را تبديل و يا ميزان آن را تخفيف دهد؟
سوآل 347- آيا منظور از «مرجع ديگري» مندرج در ماده 10 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صرفاً مراجع قضائي را در بر‌مي‌گيرد يا شامل مراجع غيرقضائي هم مي‌شود كه بموجب قانون تكليف به رسيدگي به پاره‌اي از اختلافات و دعاوي را دارند؟
سوآل 348- آيا مسئوليت تضامني صاحب حساب و صادركننده چك موضوع ماده 19 قانون چك منوط به صدور گواهي عدم پرداخت و اقامه دعوي در مهلت قانوني مذكور در قانون تجارت است؟
سوآل 349-بلحاظ تشابه با سوآل 351 حذف شد.
سوآل 350- چنانچه شكايت تعدادي از اعضاي شركت تعاوني مسكن عليه هيأت مديره داير بر خيانت در امانت نسبت به مال معين منتهي به قرار منع پيگرد شده باشد. آيا شكايت بعدي تعداد ديگر از اعضاي شركت ياد شده عليه هيأت مديره درخصوص همان موضوع قابل رسيدگي مي‌باشد؟ يا امر مختومه تلقي مي‌گردد؟
سوآل 351 – در اثر حادثه رانندگي عابر پياده مصدم و كارشناس رسمي دادگستري راننده اتومبيل را صددرصد مقصر شناخته ليكن مصدوم با گذشت بيست روز از تصادف فوت مي‌نمايد. پزشكي قانوني علت آن را بيماري قلبي تشخيص و وقوع تصادف را به ميزان 30% در فوت مؤثر مي‌شناسد ضمن تعيين عنوان اتهام مشخص شود تعيين درصد از سوي كارشناس ملاك اعتبار دادگاه مي‌باشد يا خير؟
سوآل 352- چنانچه دو نفر شريك حق كسب و پيشه و سرقفلي باشند ( بدون اينكه صاحب عين مستأجره باشند) و يكي از آنها ادعاي تخليه يا خلع يد عليه شريك ديگر داشته باشد آيا دعاوي مذكور قابل طرح مي‌باشد؟
سوآل 353- آيا ماده 7 قانون حمايت خانواده درخصوص تعيين دادگاه صالح بقوت خود باقي است؟
 

جلسه نود و پنجم

سوآل 347- آيا منظور از «مرجع ديگري» مندرج در ماده 10 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صرفاً مراجع قضائي را در بر‌مي‌گيرد يا شامل مراجع غيرقضائي هم مي‌شود كه بموجب قانون تكليف به رسيدگي به پاره‌اي از اختلافات و دعاوي را دارند؟
سوآل 348- آيا مسئوليت تضامني صاحب حساب و صادركننده چك موضوع ماده 19 قانون چك منوط به صدور گواهي عدم پرداخت و اقامه دعوي در مهلت قانوني مذكور در قانون تجارت است؟
سوآل 349-بلحاظ تشابه با سوآل 351 حذف شد.
سوآل 350- چنانچه شكايت تعدادي از اعضاي شركت تعاوني مسكن عليه هيأت مديره داير بر خيانت در امانت نسبت به مال معين منتهي به قرار منع پيگرد شده باشد. آيا شكايت بعدي تعداد ديگر از اعضاي شركت ياد شده عليه هيأت مديره درخصوص همان موضوع قابل رسيدگي مي‌باشد؟ يا امر مختومه تلقي مي‌گردد؟
سوآل 351 – در اثر حادثه رانندگي عابر پياده مصدم و كارشناس رسمي دادگستري راننده اتومبيل را صددرصد مقصر شناخته ليكن مصدوم با گذشت بيست روز از تصادف فوت مي‌نمايد. پزشكي قانوني علت آن را بيماري قلبي تشخيص و وقوع تصادف را به ميزان 30% در فوت مؤثر مي‌شناسد ضمن تعيين عنوان اتهام مشخص شود تعيين درصد از سوي كارشناس ملاك اعتبار دادگاه مي‌باشد يا خير؟
سوآل 352- چنانچه دو نفر شريك حق كسب و پيشه و سرقفلي باشند ( بدون اينكه صاحب عين مستأجره باشند) و يكي از آنها ادعاي تخليه يا خلع يد عليه شريك ديگر داشته باشد آيا دعاوي مذكور قابل طرح مي‌باشد؟
سوآل 353- آيا ماده 7 قانون حمايت خانواده درخصوص تعيين دادگاه صالح بقوت خود باقي است؟
سوآل 354- آيا مجازات مندرج در ماده 541 قانون مجازات اسلامي صرفا مربوط به آزمونهاي آموزشي است ؟ يا ساير آزمونها از قبيل استخدامي و راهنمايي و رانندگي را نيز در بر مي گيرد ؟
سوآل 355- مستاجري بدون اذن انتقال به غير، عين مستاجره را براي همان شغل به ديگري انتقال داده انتقال گيرنده به كسب يا پيشه جديدي در عين مستاجره اشتغال دارد مالك به جهت تغيير شغل دادخواست تخليه مطرح نموده آيا مي توان تخليه به جهت تغيير شغل را پذيرفت ؟
سوآل 356-تصميمات هيئت بررسي ماده 17 قانون بورس داراي چه ماهيتي هستند و آيا قابل اعتراض مي‌باشد يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع رسيدگي آن كجا است و مدت زمان اعتراض بنظر هيئت مذكور چقدر است ؟
سوآل 357-با توجه به تفسير اخير شوراي نگهبان از اصل 173 قانون اساسي مبني بر انحصار صلاحيت ديوان نسبت به آيينامه‌هاي دولتي مرجع اعتراض نسبت به تصميمات و آيينامه‌هاي ساير قوا چه مرجعي است.

سوآل 358-آيا منظور از :«... مال مورد مزايده به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند به فروش خواهد رفت...» مندرج در ماده 131 قانون احكام مدني فروش آن مال زير قيمت ارزيابي شده است؟ يا منظور فروش هر مقدار از مال مورد مزايده در صورت وجود خريدار و با رعايت قيمت ارزيابي شده مي‌باشد؟

سوآل 359-دادگاه بدوي دعوي خواهان نسبت به مطالبه مبلغ پنج ميليون تومان بابت ورود خسارت را پذيرفته و نسبت به مازاد آن حكم به رد دعوي صادر نموده و محكوم عليه نسبت به راي صادره در خصوص محكوميت خودتجديدنظر خواهي نموده ، دادگاه تجديدنظر با پذيرش اعتراض بلحاظ عدم ورود خسارت حكم بر بيحقي خواهان بدوي صادر كرده است خواهان نيز نسبت به رد دعوي خود نسبت به مازاد برخواسته اوليه بدون درخواست تجديدنظر خواهي فرجام خواهي نموده و ديوان عالي كشور با پذيرش اعتراض حكم دادگاه بدوي ( حكم فرجام خواسته ) را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض بدوي ارسال داشته است تكليف دادگاه بدوي مرجوع اليه چيست ؟
 

جلسه نود و ششم

سوآل 347- اين سوآل به شرح ذيل اصلاح گرديد: منظور از ساير مراجع كه در ماده 1 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ( در مقام رسيدگي به دعاوي) مكلف به رعايت آن مي‌باشند كدامند؟
سوآل 348- (بحث شد.)
سوآل 349-بلحاظ تشابه با سوآل 351 حذف شد.
سوآل 350- (بحث شد.)
سوآل 351 – در اثر حادثه رانندگي عابر پياده مصدم و كارشناس رسمي دادگستري راننده اتومبيل را صددرصد مقصر شناخته ليكن مصدوم با گذشت بيست روز از تصادف فوت مي‌نمايد. پزشكي قانوني علت آن را بيماري قلبي تشخيص و وقوع تصادف را به ميزان 30% در فوت مؤثر مي‌شناسد ضمن تعيين عنوان اتهام مشخص شود تعيين درصد از سوي كارشناس ملاك اعتبار دادگاه مي‌باشد يا خير؟
سوآل 352- چنانچه دو نفر شريك حق كسب و پيشه و سرقفلي باشند ( بدون اينكه صاحب عين مستأجره باشند) و يكي از آنها ادعاي تخليه يا خلع يد عليه شريك ديگر داشته باشد آيا دعاوي مذكور قابل طرح مي‌باشد؟
سوآل 353- آيا ماده 7 قانون حمايت خانواده درخصوص تعيين دادگاه صالح بقوت خود باقي است؟
سوآل 354- آيا مجازات مندرج در ماده 541 قانون مجازات اسلامي صرفاً مربوط به آزمونهاي آموزشي است ؟ يا ساير آزمونها از قبيل استخدامي و راهنمايي و رانندگي را نيز در بر مي گيرد ؟
سوآل 355- مستاجري بدون اذن انتقال به غير، عين مستاجره را براي همان شغل به ديگري انتقال داده انتقال گيرنده به كسب يا پيشه جديدي در عين مستاجره اشتغال دارد مالك به جهت تغيير شغل دادخواست تخليه مطرح نموده آيا مي توان تخليه به جهت تغيير شغل را پذيرفت ؟
سوآل 356-تصميمات هيئت بررسي ماده 17 قانون بورس داراي چه ماهيتي هستند و آيا قابل اعتراض مي‌باشد يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع رسيدگي آن كجا است و مدت زمان اعتراض بنظر هيئت مذكور چه مدتي است ؟
سوآل 357-با توجه به تفسير اخير شوراي نگهبان از اصل 173 قانون اساسي مبني بر انحصار صلاحيت ديوان نسبت به آيين‌نامه‌هاي دولتي مرجع اعتراض نسبت به تصميمات و آيين‌نامه‌هاي ساير قوا چه مرجعي است؟
سوآل 358-آيا منظور از :«... مال مورد مزايده به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند به فروش خواهد رفت...» مندرج در ماده 131 قانون اجراي احكام مدني فروش آن مال حتي زير قيمت ارزيابي شده است؟ يا منظور فروش هر مقدار از مال مورد مزايده در صورت وجود خريدار با رعايت قيمت ارزيابي شده مي‌باشد؟
سوآل 359-دادگاه بدوي دعوي خواهان نسبت به مطالبه مبلغ پنج ميليون تومان بابت ورود خسارت را پذيرفته و نسبت به مازاد آن حكم به رد دعوي صادر نموده و محكوم عليه نسبت به راي صادره در خصوص محكوميت خودتجديدنظر خواهي نموده ، دادگاه تجديدنظر با پذيرش اعتراض بلحاظ عدم ورود خسارت حكم بر بيحقي خواهان بدوي صادر كرده است خواهان نيز نسبت به رد دعوي خود نسبت به مازاد برخواسته اوليه پس از پايان مهلت تجديدنظرخواهي، فرجام خواهي نموده و ديوان عالي كشور با پذيرش اعتراض حكم دادگاه بدوي ( حكم فرجام خواسته ) را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض بدوي ارسال داشته است تكليف دادگاه بدوي مرجوع اليه چيست ؟
 

جلسه نود و هفتم

سوآل 352- چنانچه دو نفر شريك حق كسب و پيشه و سرقفلي باشند ( بدون اينكه صاحب عين مستأجره باشند) و يكي از آنها ادعاي تخليه يا خلع يد عليه شريك ديگر داشته باشد آيا دعوي مذكور قابل طرح است؟
سوآل 353- آيا ماده 7 قانون حمايت خانواده درخصوص تعيين دادگاه صالح بقوت خود باقي است؟
سوآل 354- آيا مجازات مندرج در ماده 541 قانون مجازات اسلامي صرفا مربوط به آزمونهاي آموزشي است ؟ يا ساير آزمونها از قبيل استخدامي و راهنمايي و رانندگي را نيز در بر مي گيرد ؟
سوآل 355- مستاجري بدون اذن انتقال به غير، عين مستاجره را براي همان شغل به ديگري انتقال داده انتقال گيرنده به كسب يا پيشه جديدي در عين مستاجره اشتغال دارد مالك به جهت تغيير شغل دادخواست تخليه مطرح نموده آيا مي توان تخليه به جهت تغيير شغل را پذيرفت ؟
سوآل 356-تصميمات هيئت بررسي ماده 17 قانون بورس آيا قابل اعتراض مي‌باشد يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع رسيدگي آن كجا است و مهلت زمان اعتراض بنظر هيئت مذكور چه مدتي است؟
سوآل 357-باتوجه به تفسير اخير شوراي نگهبان از اصل 173 قانون اساسي مبني بر انحصار صلاحيت ديوان نسبت به آيين‌نامه‌هاي دولتي مرجع اعتراض نسبت به تصميمات و آيين‌نامه‌هاي ساير قوا چه مرجعي است؟
سوآل 358-آيا منظور از :«... مال مورد مزايده به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند به فروش خواهد رفت...» مندرج در ماده 131 قانون اجراي احكام مدني فروش آن مال حتي زير قيمت ارزيابي شده است؟ يا منظور فروش هر مقدار از مال مورد مزايده در صورت وجود خريدار با رعايت قيمت ارزيابي منظور نظر است؟
سوآل 359-دادگاه بدوي دعوي خواهان نسبت به مطالبه مبلغ پنج ميليون تومان بابت ورود خسارت را پذيرفته و نسبت به مازاد آن حكم به رد دعوي صادر نموده و محكوم عليه نسبت به راي صادره در خصوص محكوميت خودتجديدنظر خواهي نموده ، دادگاه تجديدنظر با پذيرش اعتراض بلحاظ عدم ورود خسارت حكم بر بيحقي خواهان بدوي صادر كرده است خواهان نيز نسبت به رد دعوي خود نسبت به مازاد برخواسته اوليه پس از پايان مهلت تجديدنظر خواهي، فرجام خواهي نموده و ديوان عالي كشور با پذيرش اعتراض حكم دادگاه بدوي ( حكم فرجام خواسته ) را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض بدوي ارسال داشته است تكليف دادگاه بدوي مرجوع اليه چيست ؟
سوآل 360 – دادخواستي از ناحيه زوج به خواسته مجوز طلاق و صدور گواهي عدم امكان سازش بطرفيت زوجه تقديم و منجر به صدور حكم عدم امكان سازش با پرداخت مهريه مي‌گردد. آيا زوجه مي تواند درخواست صدور اجرائيه و استيفاء مهريه از اموال زوج را نمايد؟ در صورت تقاضاي زوج مبني بر اجرا حكم طلاق زوجه مي‌تواند با توسل به اجرائيه صادره اجراي مهريه خود را درخواست نمايد؟
سوآل 361- چنانچه دستور موقت از سوي دادگاه تجديدنظر جاير باشد جهت اجرا نياز به موافقت رئيس حوزه قضائي دارد؟
سوآل 362- در جرايمي كه حضور وكيل متهم در جلسه دادرسي الزامي است ، چنانچه متهم متواري و دستگير نشده باشد و كيفرخواست هم غيابي صادر شده باشد آيا دادگاه مي‌تواند رأساً وكيل تسخيري تعيين و رسيدگي نمايد؟
 

جلسه نود و هشتم

سوآل 355- مستاجري بدون اذن انتقال به غير، عين مستاجره را براي همان شغل به ديگري انتقال داده انتقال گيرنده به كسب يا پيشه جديدي در عين مستاجره اشتغال دارد مالك به جهت تغيير شغل دادخواست تخليه مطرح نموده آيا مي توان تخليه به جهت تغيير شغل را پذيرفت ؟
سوآل 356-تصميمات هيئت بررسي ماده 17 قانون بورس آيا قابل اعتراض مي‌باشد يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع رسيدگي آن كجا است و مهلت زمان اعتراض بنظر هيئت مذكور چه مدتي است؟
سوآل 357-باتوجه به تفسير اخير شوراي نگهبان از اصل 173 قانون اساسي مبني بر انحصار صلاحيت ديوان نسبت به آيين‌نامه‌هاي دولتي مرجع اعتراض نسبت به تصميمات و آيين‌نامه‌هاي ساير قوا چه مرجعي است؟
سوآل 358-آيا منظور از :«... مال مورد مزايده به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند به فروش خواهد رفت...» مندرج در ماده 131 قانون اجراي احكام مدني فروش آن مال حتي زير قيمت ارزيابي شده است؟ يا منظور فروش هر مقدار از مال مورد مزايده در صورت وجود خريدار با رعايت قيمت ارزيابي منظور نظر است؟
سوآل 359-دادگاه بدوي دعوي خواهان نسبت به مطالبه مبلغ پنج ميليون تومان بابت ورود خسارت را پذيرفته و نسبت به مازاد آن حكم به رد دعوي صادر نموده و محكوم عليه نسبت به راي صادره در خصوص محكوميت خودتجديدنظر خواهي نموده ، دادگاه تجديدنظر با پذيرش اعتراض بلحاظ عدم ورود خسارت حكم بر بيحقي خواهان بدوي صادر كرده است خواهان نيز نسبت به رد دعوي خود نسبت به مازاد برخواسته اوليه پس از پايان مهلت تجديدنظر خواهي، فرجام خواهي نموده و ديوان عالي كشور با پذيرش اعتراض حكم دادگاه بدوي ( حكم فرجام خواسته ) را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض بدوي ارسال داشته است تكليف دادگاه بدوي مرجوع اليه چيست ؟
سوآل 360 – دادخواستي از ناحيه زوج به خواسته مجوز طلاق و صدور گواهي عدم امكان سازش بطرفيت زوجه تقديم و منجر به صدور حكم عدم امكان سازش با پرداخت مهريه مي‌گردد. آيا زوجه مي تواند درخواست صدور اجرائيه و استيفاء مهريه از اموال زوج را نمايد؟ در صورت تقاضاي زوج مبني بر اجرا حكم طلاق زوجه مي‌تواند با توسل به اجرائيه صادره اجراي مهريه خود را درخواست نمايد؟
سوآل 361- چنانچه دستور موقت از سوي دادگاه تجديدنظر جايز باشد جهت اجرا نياز به موافقت رئيس حوزه قضائي دارد؟
سوآل 362- در جرايمي كه حضور وكيل متهم در جلسه دادرسي الزامي است ، چنانچه متهم متواري و دستگير نشده باشد و كيفرخواست هم غيابي صادر شده باشد آيا دادگاه مي‌تواند رأساً وكيل تسخيري تعيين و رسيدگي نمايد؟
سوآل 363 – مرجع رسيدگي به اعتراض ضبط وثيقه توسط دادستان دادگاه عمومي است يا دادگاه تجديدنظر؟
سوآل 364- چنانچه شرط شده باشد كه زن وكيل از سوي زوج است كه هرگاه بخواهد با انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه كند آيا ذكر بذل مهريه و وكالت در بذل نيز لازم است؟
سوآل 365 – آيا امكان صدور قرار بازداشت و ساير قرارهاي تأميني توسط شعب سازمان تعزيرات حكومتي با عنايت به ماده 16 آئين‌نامه اجرائي قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال 1379 هيأت محترم وزيران وجود دارد؟
 

جلسه نود و نهم

سوآل 357-باتوجه به تفسير اخير شوراي نگهبان از اصل 173 قانون اساسي مبني بر انحصار صلاحيت ديوان نسبت به آيين‌نامه‌هاي دولتي مرجع اعتراض نسبت به تصميمات و آيين‌نامه‌هاي ساير قوا چه مرجعي است؟
سوآل 358-آيا منظور از :«... مال مورد مزايده به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند به فروش خواهد رفت...» مندرج در ماده 131 قانون اجراي احكام مدني فروش آن مال حتي زير قيمت ارزيابي شده است؟ يا منظور فروش هر مقدار از مال مورد مزايده در صورت وجود خريدار با رعايت قيمت ارزيابي منظور نظر است؟
سوآل 359-دادگاه بدوي دعوي خواهان نسبت به مطالبه مبلغ پنج ميليون تومان بابت ورود خسارت را پذيرفته و نسبت به مازاد آن حكم به رد دعوي صادر نموده و محكوم عليه نسبت به راي صادره در خصوص محكوميت خودتجديدنظر خواهي نموده ، دادگاه تجديدنظر با پذيرش اعتراض بلحاظ عدم ورود خسارت حكم بر بيحقي خواهان بدوي صادر كرده است خواهان نيز نسبت به رد دعوي خود نسبت به مازاد برخواسته اوليه پس از پايان مهلت تجديدنظر خواهي، فرجام خواهي نموده و ديوان عالي كشور با پذيرش اعتراض حكم دادگاه بدوي ( حكم فرجام خواسته ) را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض بدوي ارسال داشته است تكليف دادگاه بدوي مرجوع اليه چيست ؟
سوآل 360 – دادخواستي از ناحيه زوج به خواسته مجوز طلاق و صدور گواهي عدم امكان سازش بطرفيت زوجه تقديم و منجر به صدور حكم عدم امكان سازش با پرداخت مهريه مي‌گردد. آيا زوجه مي تواند درخواست صدور اجرائيه و استيفاء مهريه از اموال زوج را نمايد؟ در صورت تقاضاي زوج مبني بر اجرا حكم طلاق زوجه مي‌تواند با توسل به اجرائيه صادره اجراي مهريه خود را درخواست نمايد؟
سوآل 361- چنانچه دستور موقت از سوي دادگاه تجديدنظر جايز باشد جهت اجرا نياز به موافقت رئيس حوزه قضائي دارد؟
سوآل 362- در جرايمي كه حضور وكيل متهم در جلسه دادرسي الزامي است ، چنانچه متهم متواري و دستگير نشده باشد و كيفرخواست هم غيابي صادر شده باشد آيا دادگاه مي‌تواند رأساً وكيل تسخيري تعيين و رسيدگي نمايد؟
سوآل 363 – مرجع رسيدگي به اعتراض ضبط وثيقه توسط دادستان دادگاه عمومي است يا دادگاه تجديدنظر؟
سوآل 364- چنانچه شرط شده باشد كه زن وكيل از سوي زوج است كه هرگاه بخواهد با انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه كند آيا ذكر بذل مهريه و وكالت در بذل نيز لازم است؟
سوآل 365 – آيا امكان صدور قرار بازداشت و ساير قرارهاي تأميني توسط شعب سازمان تعزيرات حكومتي با عنايت به ماده 16 آئين‌نامه اجرائي قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال 1379 هيأت محترم وزيران وجود دارد؟
سوآل 366- آيا اخذ خسارت احتمالي موضوع ماده 319 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني درخصوص صدور دستور موقت ملاقات يا حضانت طفل ضروري است؟
سوآل 367- ماده 17 قانون گذرنامه اشعار مي‌دارد: « دولت مي‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعي مالياتي و اجراي دادگستري و ثبت اسناد و متخلفين از انجام تعهدات ارزي طبق ضوابط و مقرراتي كه در آئين‌نامه تعيين مي‌شود جلوگيري نمايد؟»
سوآل – آيا در صورت عدم تصويب آئين‌نامه مذكور مفاد ماده فوق‌الذكر قابل اجرا است؟
سوآل 368- اطفال بالغ غير رشيد چگونه مي‌توانند مطالبه نفقه نمايند؟
 

جلسه صدم

سوآل 359-دادگاه بدوي دعوي خواهان نسبت به مطالبه مبلغ پنج ميليون تومان بابت ورود خسارت را پذيرفته و نسبت به مازاد آن حكم به رد دعوي صادر نموده و محكوم عليه نسبت به راي صادره در خصوص محكوميت خودتجديدنظر خواهي نموده ، دادگاه تجديدنظر با پذيرش اعتراض بلحاظ عدم ورود خسارت حكم بر بيحقي خواهان بدوي صادر كرده است خواهان نيز نسبت به رد دعوي خود نسبت به مازاد برخواسته اوليه پس از پايان مهلت تجديدنظر خواهي، فرجام خواهي نموده و ديوان عالي كشور با پذيرش اعتراض حكم دادگاه بدوي ( حكم فرجام خواسته ) را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض بدوي ارسال داشته است تكليف دادگاه بدوي مرجوع اليه چيست ؟
سوآل 360 – دادخواستي از ناحيه زوج به خواسته مجوز طلاق و صدور گواهي عدم امكان سازش بطرفيت زوجه تقديم و منجر به صدور حكم عدم امكان سازش با پرداخت مهريه مي‌گردد. آيا زوجه مي تواند درخواست صدور اجرائيه و استيفاء مهريه از اموال زوج را نمايد؟ در صورت تقاضاي زوج مبني بر اجرا حكم طلاق زوجه مي‌تواند با توسل به اجرائيه صادره اجراي مهريه خود را درخواست نمايد؟
سوآل 361- چنانچه دستور موقت از سوي دادگاه تجديدنظر جايز باشد آيا جهت اجرا نياز به موافقت رئيس حوزه قضائي دارد؟
سوآل 362- در جرايمي كه حضور وكيل متهم در جلسه دادرسي الزامي است ، چنانچه متهم متواري و دستگير نشده باشد و كيفرخواست هم غيابي صادر شده باشد آيا دادگاه مي‌تواند رأساً وكيل تسخيري تعيين و رسيدگي نمايد؟
سوآل 363 – مرجع رسيدگي به اعتراض ضبط وثيقه توسط دادستان دادگاه عمومي است يا دادگاه تجديدنظر؟
سوآل 364- چنانچه شرط شده باشد كه زن وكيل از سوي زوج است كه هرگاه بخواهد با انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه كند آيا ذكر بذل مهريه و وكالت در بذل نيز لازم است؟
سوآل 365 – آيا امكان صدور قرار بازداشت و ساير قرارهاي تأميني توسط شعب سازمان تعزيرات حكومتي با عنايت به ماده 16 آئين‌نامه اجرائي قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال 1379 هيأت محترم وزيران وجود دارد؟
سوآل 366- آيا اخذ خسارت احتمالي موضوع ماده 319 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني درخصوص صدور دستور موقت ملاقات يا حضانت طفل ضروري است؟
سوآل 367- ماده 17 قانون گذرنامه اشعار مي‌دارد: « دولت مي‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعي مالياتي و اجراي دادگستري و ثبت اسناد و متخلفين از انجام تعهدات ارزي طبق ضوابط و مقرراتي كه در آئين‌نامه تعيين مي‌شود جلوگيري نمايد؟»
سوآل – آيا در صورت عدم تصويب آئين‌نامه مذكور مفاد ماده فوق‌الذكر قابل اجرا است؟
سوآل 368- اطفال بالغ غير رشيد چگونه مي‌توانند مطالبه نفقه نمايند؟
سوآل 369- آراء صادره از هيأت مديره بورس يا هيأت داوري درخصوص ادعاي خسارت ديدگان (سرمايه‌گذراني كه در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به دليل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اوليه كه ناشي از فعل يا ترك فعل آنها باشد متضرر گرديده‌اند) در چه مرجعي و ظرف چه مهلتي قابل اعتراض است؟
 

جلسه صد و يكم

سوآل 362- در جرايمي كه حضور وكيل متهم در جلسه دادرسي الزامي است ، چنانچه متهم متواري و دستگير نشده باشد و كيفرخواست هم غيابي صادر شده باشد آيا دادگاه مي‌تواند رأساً وكيل تسخيري تعيين و رسيدگي نمايد؟
سوآل 363 – مرجع رسيدگي به اعتراض ضبط وثيقه توسط دادستان دادگاه عمومي است يا دادگاه تجديدنظر؟
سوآل 364- چنانچه شرط شده باشد كه زن وكيل از سوي زوج است كه هرگاه بخواهد با انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه كند آيا ذكر بذل مهريه و وكالت در بذل نيز لازم است؟
سوآل 365 – آيا امكان صدور قرار بازداشت و ساير قرارهاي تأميني توسط شعب سازمان تعزيرات حكومتي با عنايت به ماده 16 آئين‌نامه اجرائي قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال 1379 هيأت محترم وزيران وجود دارد؟
سوآل 366- آيا اخذ خسارت احتمالي موضوع ماده 319 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني درخصوص صدور دستور موقت ملاقات يا حضانت طفل ضروري است؟
سوآل 367- ماده 17 قانون گذرنامه اشعار مي‌دارد: « دولت مي‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعي مالياتي و اجراي دادگستري و ثبت اسناد و متخلفين از انجام تعهدات ارزي طبق ضوابط و مقرراتي كه در آئين‌نامه تعيين مي‌شود جلوگيري نمايد؟»
سوآل – آيا در صورت عدم تصويب آئين‌نامه مذكور مفاد ماده فوق‌الذكر قابل اجرا است؟
سوآل 368- اطفال بالغ غير رشيد چگونه مي‌توانند مطالبه نفقه نمايند؟
سوآل 369- آراء صادره از هيأت مديره بورس يا هيأت داوري درخصوص ادعاي خسارت ديدگان (سرمايه‌گذراني كه در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به دليل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اوليه كه ناشي از فعل يا ترك فعل آنها باشد متضرر گرديده‌اند) در چه مرجعي و ظرف چه مهلتي قابل اعتراض است؟
سوآل370 - آيا ماده 547 قانون مجازات اسلامي شامل مواردي كه متهم به دادسرا يا دادگاه يا بيمارستان اعزام شده و مرتكب فرار مي‌گردد نيز مي‌شود؟
سوآل371 – آيا ميزان مهريه موضوع بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني بايد براساس نرخ روز احتساب شود؟
سوآل 372 – آيا كميسيونهاي قانوني از قبيل ماده 12 زمين شهري مجاز به تصميم گيري و اعلام موات نمودن اراضي واگذار شده به افراد كه مسبوق به مالكيت دولتي مي باشند هستند ؟
سوآل 373 – چنانچه هيأت هفت نفره بخشي از پلاكي را كه در خارج از محدوده شهر موات اعلام نموده به عنوان سهم مالك مستثني اعلام نمايد چنانچه اراضي مذكور بعداً داخل در محدوده شهر قرار گيرد آيا كميسيون ماده 12 مي تواند محل مذكور را موات اعلام نمايد ؟
سوآل 374- دادسراي شهرستان نسبت بجرمي كه در صلاحيت دادسراي مركز بوده وارد رسيدگي مي شود و با كيفرخواست پرونده به دادگاه عمومي جزائي شهرستان ارجاع و دادگاه مذكور با اعلام صلاحيت دادگاه عمومي جزائي مركز پرونده را به مرجع مزبور ارسال مي نمايد آيا مرجع اخيرالذكر بر مبناي كيفرخواست دادسراي شهرستان مي تواند وارد رسيدگي شود؟
 

جلسه صد و دوم

سوآل 365 – آيا امكان صدور قرار بازداشت و ساير قرارهاي تأميني توسط شعب سازمان تعزيرات حكومتي با عنايت به ماده 16 آئين‌نامه اجرائي قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال 1379 هيأت محترم وزيران وجود دارد؟
سوآل 366- آيا اخذ خسارت احتمالي موضوع ماده 319 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني درخصوص صدور دستور موقت ملاقات يا حضانت طفل ضروري است؟
سوآل 367- ماده 17 قانون گذرنامه اشعار مي‌دارد: « دولت مي‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعي مالياتي و اجراي دادگستري و ثبت اسناد و متخلفين از انجام تعهدات ارزي طبق ضوابط و مقرراتي كه در آئين‌نامه تعيين مي‌شود جلوگيري نمايد؟»
سوآل – آيا در صورت عدم تصويب آئين‌نامه مذكور مفاد ماده فوق‌الذكر قابل اجرا است؟
سوآل 368- اطفال بالغ غير رشيد چگونه مي‌توانند مطالبه نفقه نمايند؟
سوآل 369- آراء صادره از هيأت مديره بورس يا هيأت داوري درخصوص ادعاي خسارت ديدگان (سرمايه‌گذاراني كه در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به دليل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اوليه كه ناشي از فعل يا ترك فعل آنها باشد متضرر گرديده‌اند) در چه مرجعي و ظرف چه مهلتي قابل اعتراض است؟
سوآل370 - آيا ماده 547 قانون مجازات اسلامي شامل مواردي كه متهم به دادسرا يا دادگاه يا بيمارستان اعزام شده و مرتكب فرار مي‌گردد نيز مي‌شود؟
سوآل371 – آيا ميزان مهريه موضوع بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني بايد براساس نرخ روز احتساب شود؟
سوآل 372 – آيا كميسيونهاي قانوني از قبيل ماده 12 زمين شهري مجاز به تصميم گيري و اعلام موات نمودن اراضي واگذار شده به افراد كه مسبوق به مالكيت دولتي مي باشند هستند ؟
سوآل 373 – چنانچه هيأت هفت نفره بخشي از پلاكي را كه در خارج از محدوده شهر موات اعلام نموده به عنوان سهم مالك مستثني اعلام نمايد چنانچه اراضي مذكور بعداً داخل در محدوده شهر قرار گيرد آيا كميسيون ماده 12 مي تواند محل مذكور را موات اعلام نمايد ؟
سوآل 374- دادسراي شهرستان نسبت بجرمي كه در صلاحيت دادسراي مركز بوده وارد رسيدگي مي شود و با كيفرخواست پرونده به دادگاه عمومي جزائي شهرستان ارجاع و دادگاه مذكور با اعلام صلاحيت دادگاه عمومي جزائي مركز پرونده را به مرجع مزبور ارسال مي نمايد آيا مرجع اخيرالذكر بر مبناي كيفرخواست دادسراي شهرستان مي تواند وارد رسيدگي شود؟
سوآل 375 – آيا اعمال قانون زمين شهري متوقف بر تصويب حريم و محدوده قانون شهر از سوي وزارتين مسكن و كشور و تأئيد هيأت وزيران است؟
سوآل 376- قاضي شعبه اي ( دادگاه يا دادسرا) در جريان رسيدگي به اتهام متهمي مبني بر كلاهبرداري متوجه جعل امضاي خود و مهر شعبه توسط متهم مذكور مي شود ضمن شكايت عليه وي درخصوص ادامه رسيدگي به اتهام كلاهبرداري برابر بند (هـ) از ماده 46 قانون آئين دادرسي كيفري قرار امتناع از رسيدگي صادر مي نمايد آيا قرار صادره وجاهت قانوني دارد؟
سوآل 377- اگر كسي فاقد شرايط دريافت گواهينامه يا تصديق نامه باشد ليكن در قبال پرداخت مبلغي به مأمور صلاحيت دار موفق به دريافت گواهينامه يا تصديق نامه مذكور گردد، آيا مدارك اخذ شده جعلي و استفاده از آن مشمول استفاده از سند مجعول محسوب است؟در غير اين صورت مأمور مربوطه و دريافت كننده مدارك ياد شده تحت چه عنوان جزائي قابل تعقيب خواهند بود؟
سوآل 378- اگر شخصي با پاسپورت جعلي مربوط به كشور ديگري وارد ايران شود آيا جرم استفاده از سند مجعول محقق شده است يا خير؟ و آيا جعل پاسپورت مذكور در ايران قابل رسيدگي مي باشد يا خير؟
 

جلسه صد و سوم

سوآل 365 - آيا امكان صدور قرار بازداشت و ساير قرارهاي تأميني توسط شعب سازمان تعزيرات حكومتي با عنايت به ماده 16 آئين‌نامه اجرائي قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال 1379 هيأت محترم وزيران وجود دارد؟) طرح مجدد)
سوآل 368 – آيا كميسيونهاي قانوني از قبيل ماده 12 زمين شهري مجاز به تصميم گيري و اعلام موات نمودن اراضي واگذار شده به افراد كه مسبوق به مالكيت دولتي مي باشند هستند ؟
سوآل 369- چنانچه هيأت هفت نفره بخشي از پلاكي را كه در خارج از محدوده شهر موات اعلام نموده به عنوان سهم مالك مستثني اعلام نمايد و اراضي مذكور بعداً داخل در محدوده شهر قرار گيرد آيا كميسيون ماده 12 مي تواند محل مذكور را موات اعلام نمايد ؟
سوآل 370- آيا اعمال قانون زمين شهري متوقف بر تصويب حريم و محدوده قانون شهر از سوي وزارتين مسكن و كشور و تأئيد هيأت وزيران است؟
سوآل 371- اطفال بالغ غير رشيد چگونه مي‌توانند مطالبه نفقه نمايند؟
سوآل 372- آراء صادره از هيأت مديره بورس يا هيأت داوري درخصوص ادعاي خسارت ديدگان (سرمايه‌گذاراني كه در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به دليل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اوليه كه ناشي از فعل يا ترك فعل آنها باشد متضرر گرديده‌اند) در چه مرجعي و ظرف چه مهلتي قابل اعتراض است؟
سوآل 373- آيا ماده 547 قانون مجازات اسلامي شامل مواردي كه متهم به دادسرا يا دادگاه يا بيمارستان اعزام شده و مرتكب فرار مي‌گردد نيز مي‌شود؟
سوآل 374– آيا ميزان مهريه موضوع بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني بايد براساس نرخ روز احتساب شود؟
سوآل 375- دادسراي شهرستان نسبت بجرمي كه در صلاحيت دادسراي مركز بوده وارد رسيدگي مي شود و با كيفرخواست پرونده به دادگاه عمومي جزائي شهرستان ارجاع و دادگاه مذكور با اعلام صلاحيت دادگاه عمومي جزائي مركز پرونده را به مرجع مزبور ارسال مي نمايد آيا مرجع اخيرالذكر بر مبناي كيفرخواست دادسراي شهرستان مي تواند وارد رسيدگي شود؟
سوآل 376- قاضي شعبه اي ( دادگاه يا دادسرا) در جريان رسيدگي به اتهام متهمي مبني بر كلاهبرداري متوجه جعل امضاي خود و مهر شعبه توسط متهم مذكور مي شود ضمن شكايت عليه وي درخصوص ادامه رسيدگي به اتهام كلاهبرداري برابر بند (هـ) از ماده 46 قانون آئين دادرسي كيفري قرار امتناع از رسيدگي صادر مي نمايد آيا قرار صادره وجاهت قانوني دارد؟
سوآل 377- اگر كسي فاقد شرايط دريافت گواهينامه يا تصديق نامه باشد ليكن در قبال پرداخت مبلغي به مأمور صلاحيت دار موفق به دريافت گواهينامه يا تصديق نامه مذكور گردد، آيا مدارك اخذ شده جعلي و استفاده از آن مشمول استفاده از سند مجعول محسوب است؟در غير اين صورت مأمور مربوطه و دريافت كننده مدارك ياد شده تحت چه عنوان جزائي قابل تعقيب خواهند بود؟
سوآل 378- اگر شخصي با پاسپورت جعلي مربوط به كشور ديگري وارد ايران شود آيا جرم استفاده از سند مجعول محقق شده است يا خير؟ و آيا جعل پاسپورت مذكور در ايران قابل رسيدگي مي باشد يا خير؟
سوآل 379- باتوجه به مقررات جزائي مواد 174 به بعد قانون كار (و صرفنظر از ماده 173 همان قانون ) ، درخصوص ميزان جزاي نقدي ، حداقل مزد روزانه يك كارگر در چه زماني ملاك عمل مي باشد؟ تاريخ صدور حكم، تاريخ تأديه و يا .....
سوآل 380- در ماده 183 قانون كار ، در صدور حكم به تأديه كليه حقوق متعلق به كارگر(سهم كارفرما) چه زماني ملاك اجرا مي باشد آيا بايد ميزان سهم كارفرما و واريز به حساب سازمان تأمين اجتماعي براساس زمان وقوع جرم يعني تاريخ بيمه ننمودن يا زمان صدور حكم يا تاريخ اجراء و تأديه از سوي كارفرما محاسبه شود؟
سوآل 381- در بزه مزاحمت تلفني كدام مرجع قضائي صالح به رسيدگي است؟ محل تماس گيرنده يا مخاطب ؟
سوآل 382- در اجراي ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت حضور دادستان يا نماينده او صرفاً جنبه تشريفاتي دارد يا مي تواند در ماهيت امر (فوريت يا عدم فوريت اجراي طرح) اظهارنظر نمايد؟
 

جلسه صد و چهارم

سوآل 369- چنانچه هيأت هفت نفره بخشي از پلاكي را كه در خارج از محدودة شهر موات اعلام نموده به عنوان سهم مالك مستثني اعلام نمايد و اراضي مذكور بعداً داخل در محدوده شهر قرار گيرد آيا كميسيون ماده 12 مي تواند محل مذكور را موات اعلام نمايد ؟
سوآل 370- آيا اعمال قانون زمين شهري متوقف بر تصويب حريم و محدودة قانون شهر از سوي وزارتخانه‌هاي مسكن و كشور و تأييد هيأت وزيران است؟
سوآل 371- اطفال بالغ غير رشيد چگونه مي‌توانند مطالبه نفقه نمايند؟
سوآل 372- آراي صادره از هيأت مديرة بورس يا هيأت داوري درخصوص ادعاي خسارت ديدگان (سرمايه‌گذاراني كه در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به دليل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اوليه كه ناشي از فعل يا ترك فعل آنها باشد متضرر گرديده‌اند) در چه مرجعي و ظرف چه مهلتي قابل اعتراض است؟
سوآل 373- آيا مادة 547 قانون مجازات اسلامي شامل مواردي كه متهم به دادسرا يا دادگاه يا بيمارستان اعزام شده و مرتكب فرار مي‌گردد نيز مي‌شود؟
سوآل 374– آيا ميزان مهرية موضوع بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني بايد براساس نرخ روز احتساب شود؟
سوآل 375- دادسراي شهرستان نسبت بجرمي كه در صلاحيت دادسراي مركز بوده وارد رسيدگي مي شود و با كيفرخواست پرونده به دادگاه عمومي جزائي شهرستان ارجاع و دادگاه مذكور با اعلام صلاحيت دادگاه عمومي جزائي مركز پرونده را به مرجع مزبور ارسال مي نمايد آيا مرجع اخيرالذكر بر مبناي كيفرخواست دادسراي شهرستان مي تواند وارد رسيدگي شود؟
سوآل 376- قاضي شعبه اي ( دادگاه يا دادسرا) در جريان رسيدگي به اتهام متهمي مبني بر كلاهبرداري متوجه جعل امضاي خود و مهر شعبه توسط متهم مذكور مي شود ضمن شكايت عليه وي درخصوص ادامه رسيدگي به اتهام كلاهبرداري برابر بند (هـ) از ماده 46 قانون آئين دادرسي كيفري قرار امتناع از رسيدگي صادر مي نمايد آيا قرار صادره وجاهت قانوني دارد؟
سوآل 377- اگر كسي فاقد شرايط دريافت گواهينامه يا تصديق نامه باشد ليكن در قبال پرداخت مبلغي به مأمور صلاحيت دار موفق به دريافت گواهينامه يا تصديق نامة مذكور گردد، آيا مدارك اخذ شده جعلي و استفاده از آن مشمول استفاده از سند مجعول محسوب است؟در غير اين صورت مأمور مربوطه و دريافت كننده مدارك ياد شده تحت چه عنوان جزائي قابل تعقيب خواهند بود؟
سوآل 378- اگر شخصي با پاسپورت جعلي مربوط به كشور ديگري وارد ايران شود آيا جرم استفاده از سند مجعول محقق شده است يا خير؟ و آيا جعل پاسپورت مذكور در ايران قابل رسيدگي مي باشد يا خير؟
سوآل 379- باتوجه به مقررات جزائي مواد 174 به بعد قانون كار (و صرفنظر از ماده 173 همان قانون ) ، درخصوص ميزان جزاي نقدي ، حداقل مزد روزانه يك كارگر در چه زماني ملاك عمل مي باشد؟ تاريخ صدور حكم، تاريخ تأدية و يا .....
سوآل 380- در ماده 183 قانون كار ، در صدور حكم به تأدية كليه حقوق متعلق به كارگر(سهم كارفرما) چه زماني ملاك اجرا مي باشد آيا بايد ميزان سهم كارفرما و واريز به حساب سازمان تأمين اجتماعي براساس زمان وقوع جرم يعني تاريخ بيمه ننمودن يا زمان صدور حكم يا تاريخ اجراي و تأدية از سوي كارفرما محاسبه شود؟
سوآل 381- در بزه مزاحمت تلفني كدام مرجع قضائي صالح به رسيدگي است؟ محل تماس گيرنده يا مخاطب ؟
سوآل 382- در اجراي مادة 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت حضور دادستان يا نماينده او صرفاً جنبه تشريفاتي دارد يا مي تواند در ماهيت امر (فوريت يا عدم فوريت اجراي طرح) اظهارنظر نمايد؟
 

جلسه صد و پنجم

سوآل 371- اشخاص بالغ غير رشيد چگونه مي‌توانند مطالبه نفقه نمايند؟
سوآل 372- آراي صادره از هيأت مديرة بورس يا هيأت داوري درخصوص ادعاي خسارت ديدگان (سرمايه‌گذاراني كه در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به دليل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اوليه كه ناشي از فعل يا ترك فعل آنها باشد متضرر گرديده‌اند) در چه مرجعي و ظرف چه مهلتي قابل اعتراض است؟
سوآل 373- آيا مادة 547 قانون مجازات اسلامي شامل مواردي كه متهم به دادسرا يا دادگاه يا بيمارستان اعزام شده و مرتكب فرار مي‌گردد نيز مي‌شود؟
سوآل 374– آيا ميزان مهرية موضوع بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني بايد براساس نرخ روز احتساب شود؟
سوآل 375- دادسراي شهرستان نسبت بجرمي كه در صلاحيت دادسراي مركز بوده وارد رسيدگي مي شود و با كيفرخواست پرونده به دادگاه عمومي جزائي شهرستان ارجاع و دادگاه مذكور با اعلام صلاحيت دادگاه عمومي جزائي مركز پرونده را به مرجع مزبور ارسال مي نمايد آيا مرجع اخيرالذكر بر مبناي كيفرخواست دادسراي شهرستان مي تواند وارد رسيدگي شود؟
سوآل 376- قاضي شعبه اي ( دادگاه يا دادسرا) در جريان رسيدگي به اتهام متهمي مبني بر كلاهبرداري متوجه جعل امضاي خود و مهر شعبه توسط متهم مذكور مي شود ضمن شكايت عليه وي درخصوص ادامه رسيدگي به اتهام كلاهبرداري برابر بند (هـ) از ماده 46 قانون آئين دادرسي كيفري قرار امتناع از رسيدگي صادر مي نمايد آيا قرار صادره وجاهت قانوني دارد؟
سوآل 377- اگر كسي فاقد شرايط دريافت گواهينامه يا تصديق نامه باشد ليكن در قبال پرداخت مبلغي به مأمور صلاحيت دار موفق به دريافت گواهينامه يا تصديق نامة مذكور گردد، آيا مدارك اخذ شده جعلي و استفاده از آن مشمول استفاده از سند مجعول محسوب است؟در غير اين صورت مأمور مربوطه و دريافت كننده مدارك ياد شده تحت چه عنوان جزائي قابل تعقيب خواهند بود؟
سوآل 378- اگر شخصي با پاسپورت جعلي مربوط به كشور ديگري وارد ايران شود آيا جرم استفاده از سند مجعول محقق شده است يا خير؟ و آيا جعل پاسپورت مذكور در ايران قابل رسيدگي مي باشد يا خير؟
سوآل 379- باتوجه به مقررات جزائي مواد 174 به بعد قانون كار (و صرفنظر از ماده 173 همان قانون ) ، درخصوص ميزان جزاي نقدي ، حداقل مزد روزانه يك كارگر در چه زماني ملاك عمل مي باشد؟ تاريخ صدور حكم، تاريخ تأدية و يا .....
سوآل 380- در ماده 183 قانون كار ، در صدور حكم به تأدية كليه حقوق متعلق به كارگر(سهم كارفرما) چه زماني ملاك اجرا مي باشد آيا بايد ميزان سهم كارفرما و واريز به حساب سازمان تأمين اجتماعي براساس زمان وقوع جرم يعني تاريخ بيمه ننمودن يا زمان صدور حكم يا تاريخ اجراي و تأدية از سوي كارفرما محاسبه شود؟
سوآل 381- در بزه مزاحمت تلفني كدام مرجع قضائي صالح به رسيدگي است؟ محل تماس گيرنده يا مخاطب ؟
سوآل 382- در اجراي مادة 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت حضور دادستان يا نماينده او صرفاً جنبه تشريفاتي دارد يا مي تواند در ماهيت امر (فوريت يا عدم فوريت اجراي طرح) اظهارنظر نمايد؟
 

جلسه صد و ششم

سوآل 373- آيا مادة 547 قانون مجازات اسلامي شامل مواردي كه متهم به دادسرا يا دادگاه يا بيمارستان اعزام شده و مرتكب فرار مي‌گردد نيز مي‌شود؟
سوآل 374– آيا ميزان مهرية موضوع بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني بايد براساس نرخ روز احتساب شود؟
سوآل 375- دادسراي شهرستان نسبت بجرمي كه در صلاحيت دادسراي مركز بوده وارد رسيدگي مي شود و با كيفرخواست پرونده به دادگاه عمومي جزائي شهرستان ارجاع و دادگاه مذكور با اعلام صلاحيت دادگاه عمومي جزائي مركز پرونده را به مرجع مزبور ارسال مي نمايد آيا مرجع اخيرالذكر بر مبناي كيفرخواست دادسراي شهرستان مي تواند وارد رسيدگي شود؟
سوآل 376- قاضي شعبه اي ( دادگاه يا دادسرا) در جريان رسيدگي به اتهام متهمي مبني بر كلاهبرداري متوجه جعل امضاي خود و مهر شعبه توسط متهم مذكور مي شود ضمن شكايت عليه وي درخصوص ادامه رسيدگي به اتهام كلاهبرداري برابر بند (هـ) از ماده 46 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قرار امتناع از رسيدگي صادر مي نمايد آيا قرار صادره وجاهت قانوني دارد؟
سوآل 377- اگر كسي فاقد شرايط دريافت گواهينامه يا تصديق نامه باشد ليكن در قبال پرداخت مبلغي به مأمور صلاحيت دار موفق به دريافت گواهينامه يا تصديق نامة مذكور گردد، آيا مدارك اخذ شده جعلي و استفاده از آن استفاده از سند مجعول محسوب مي شود؟در غير اين صورت مأمور مربوطه و دريافت كننده مدارك ياد شده تحت چه عنوان جزائي قابل تعقيب خواهند بود؟
سوآل 378- اگر شخصي با پاسپورت جعلي مربوط به كشور ديگري وارد ايران شود آيا جرم استفاده از سند مجعول محقق شده است يا خير؟ و آيا جعل پاسپورت مذكور در ايران قابل رسيدگي مي باشد يا خير؟
سوآل 379- باتوجه به مقررات جزائي مواد 174 به بعد قانون كار (و صرفنظر از ماده 173 همان قانون ) ، درخصوص ميزان جزاي نقدي ، حداقل مزد روزانه يك كارگر در چه زماني ملاك عمل مي باشد؟ تاريخ صدور حكم، تاريخ تأدية و يا .....
سوآل 380- در ماده 183 قانون كار ، در صدور حكم به تأدية كليه حقوق متعلق به كارگر(سهم كارفرما) چه زماني ملاك اجرا مي باشد آيا بايد ميزان سهم كارفرما و واريز به حساب سازمان تأمين اجتماعي براساس زمان وقوع جرم يعني تاريخ بيمه ننمودن يا زمان صدور حكم يا تاريخ اجراي و تأدية از سوي كارفرما محاسبه شود؟
سوآل 381- در بزه مزاحمت تلفني كدام مرجع قضائي صالح به رسيدگي است؟ محل تماس گيرنده يا مخاطب ؟
سوآل 382- در اجراي مادة 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت حضور دادستان يا نماينده او صرفاً جنبه تشريفاتي دارد يا مي تواند در ماهيت امر (فوريت يا عدم فوريت اجراي طرح) اظهارنظر نمايد؟
سوآل 383- ماده 282ق.م اشعار مي دارد:« اگر كسي به يك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تأديه از بابت كدام دين است با مديون مي باشد .»
آيا مقررات ماده مذكور نسبت به اسناد تجاري هم جاري است ؟ يعني اگر شخصي ديون متعدده به يك نفر داشته باشد ادعا كند مبلغي كه تأديه كرده است بابت چكي است كه در يد خواهان است اين ادعا پذيرفته مي شود يا خير ؟
سوآل 384 – آيا تقاضاي تقسيم تركه دعوي ترافعي محسوب مي شود؟
در صورت صدور حكم اگر محكوم له درخواست اجرائيه نكند آيا محكوم عليه مي تواند چنين درخواستي داشته باشد ؟ با فرض اينكه پاسخ اين قسمت از سوآل مثبت باشد در صورتي كه حكم صادره نسبت به بعضي از ورثه غيابي باشد آيا اجراي اين حكم منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين مناسب از درخواست كننده اجرائيه است (‌تبصره 2 ماده 306 قانون آئين دادرسي مدني ).
 

جلسه صد و هفتم

سوآل 375- دادسراي شهرستان نسبت بجرمي كه در صلاحيت دادسراي مركز بوده وارد رسيدگي مي شود و با كيفرخواست پرونده به دادگاه عمومي جزائي شهرستان ارجاع و دادگاه مذكور با اعلام صلاحيت دادگاه عمومي جزائي مركز پرونده را به مرجع مزبور ارسال مي نمايد آيا مرجع اخيرالذكر بر مبناي كيفرخواست دادسراي شهرستان مي تواند وارد رسيدگي شود؟
سوآل 376- قاضي شعبه اي ( دادگاه يا دادسرا) در جريان رسيدگي به اتهام متهمي مبني بر كلاهبرداري متوجه جعل امضاي خود و مهر شعبه توسط متهم مذكور مي شود ضمن شكايت عليه وي درخصوص ادامه رسيدگي به اتهام كلاهبرداري برابر بند (هـ) از ماده 46 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قرار امتناع از رسيدگي صادر مي نمايد آيا قرار صادره وجاهت قانوني دارد؟
سوآل 377- اگر كسي فاقد شرايط دريافت گواهينامه يا تصديق نامه باشد ليكن در قبال پرداخت مبلغي به مأمور صلاحيت دار موفق به دريافت گواهينامه يا تصديق نامة مذكور گردد، آيا مدارك اخذ شده جعلي و استفاده از آن استفاده از سند مجعول محسوب مي شود؟در غير اين صورت مأمور مربوطه و دريافت كننده مدارك ياد شده تحت چه عنوان جزائي قابل تعقيب خواهند بود؟
سوآل 378- اگر شخصي با پاسپورت جعلي مربوط به كشور ديگري وارد ايران شود آيا جرم استفاده از سند مجعول محقق شده است يا خير؟ و آيا جعل پاسپورت مذكور در ايران قابل رسيدگي مي باشد يا خير؟
سوآل 379- باتوجه به مقررات جزائي مواد 174 به بعد قانون كار (و صرفنظر از ماده 173 همان قانون ) ، درخصوص ميزان جزاي نقدي ، حداقل مزد روزانه يك كارگر در چه زماني ملاك عمل مي باشد؟ تاريخ صدور حكم، تاريخ تأدية و يا .....
سوآل 380- در ماده 183 قانون كار ، در صدور حكم به تأدية كليه حقوق متعلق به كارگر(سهم كارفرما) چه زماني ملاك اجرا مي باشد آيا بايد ميزان سهم كارفرما و واريز به حساب سازمان تأمين اجتماعي براساس زمان وقوع جرم يعني تاريخ بيمه ننمودن يا زمان صدور حكم يا تاريخ اجراي و تأدية از سوي كارفرما محاسبه شود؟
سوآل 381- در بزه مزاحمت تلفني كدام مرجع قضائي صالح به رسيدگي است؟ محل تماس گيرنده يا مخاطب ؟
سوآل 382- در اجراي مادة 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت حضور دادستان يا نماينده او صرفاً جنبه تشريفاتي دارد يا مي تواند در ماهيت امر (فوريت يا عدم فوريت اجراي طرح) اظهارنظر نمايد؟
سوآل 383- ماده 282ق.م اشعار مي دارد:« اگر كسي به يك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تأديه از بابت كدام دين است با مديون مي باشد .»
آيا مقررات ماده مذكور نسبت به اسناد تجاري هم جاري است ؟ يعني اگر شخصي ديون متعدده به يك نفر داشته باشد ادعا كند مبلغي كه تأديه كرده است بابت چكي است كه در يد خواهان است اين ادعا پذيرفته مي شود يا خير ؟
سوآل 384 – آيا تقاضاي تقسيم تركه دعوي ترافعي محسوب مي شود؟
در صورت صدور حكم اگر محكوم له درخواست اجرائيه نكند آيا محكوم عليه مي تواند چنين درخواستي داشته باشد ؟ با فرض اينكه پاسخ اين قسمت از سوآل مثبت باشد در صورتي كه حكم صادره نسبت به بعضي از ورثه غيابي باشد آيا اجراي اين حكم منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين مناسب از درخواست كننده اجرائيه است (‌تبصره 2 ماده 306 قانون آئين دادرسي مدني ).
 

جلسه صد و هشتم

سوآل 378- اگر شخصي با پاسپورت جعلي مربوط به كشور ديگري وارد ايران شود آيا جرم استفاده از سند مجعول محقق شده است يا خير؟ و آيا جعل پاسپورت مذكور در ايران قابل رسيدگي مي باشد يا خير؟
سوآل 379- باتوجه به مقررات جزائي مواد 174 به بعد قانون كار (و صرفنظر از ماده 173 همان قانون ) ، درخصوص ميزان جزاي نقدي ، حداقل مزد روزانه يك كارگر در چه زماني ملاك عمل مي باشد؟ تاريخ صدور حكم، تاريخ تأدية و يا .....
سوآل 380- در ماده 183 قانون كار ، در صدور حكم به تأدية كليه حقوق متعلق به كارگر(سهم كارفرما) چه زماني ملاك اجرا مي باشد آيا بايد ميزان سهم كارفرما و واريز به حساب سازمان تأمين اجتماعي براساس زمان وقوع جرم يعني تاريخ بيمه ننمودن يا زمان صدور حكم يا تاريخ اجراي و تأدية از سوي كارفرما محاسبه شود؟
سوآل 381- در بزه مزاحمت تلفني كدام مرجع قضائي صالح به رسيدگي است؟ محل تماس گيرنده يا مخاطب ؟
سوآل 382- در اجراي مادة 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت حضور دادستان يا نماينده او صرفاً جنبه تشريفاتي دارد يا مي تواند در ماهيت امر (فوريت يا عدم فوريت اجراي طرح) اظهارنظر نمايد؟
سوآل 383- ماده 282ق.م اشعار مي دارد:« اگر كسي به يك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تأديه از بابت كدام دين است با مديون مي باشد .»
آيا مقررات ماده مذكور نسبت به اسناد تجاري هم جاري است ؟ يعني اگر شخصي ديون متعدده به يك نفر داشته باشد ادعا كند مبلغي كه تأديه كرده است بابت چكي است كه در يد خواهان است اين ادعا پذيرفته مي شود يا خير ؟
سوآل 384 – آيا تقاضاي تقسيم تركه دعوي ترافعي محسوب مي شود؟
در صورت صدور حكم اگر محكوم له درخواست اجرائيه نكند آيا محكوم عليه مي تواند چنين درخواستي داشته باشد ؟ با فرض اينكه پاسخ اين قسمت از سوآل مثبت باشد در صورتي كه حكم صادره نسبت به بعضي از ورثه غيابي باشد آيا اجراي اين حكم منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين مناسب از درخواست كننده اجرائيه است (‌تبصره 2 ماده 306 قانون آئين دادرسي مدني ).
سوآل 385- آيا مأموران جهاد كشاورزي با توجه به تبصره 2 ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري زراعي باغها مصوب 85 بدون حكم دادگاه مي تواند به قلع و قمع بناء مستحدثات اقدام نمايند؟
سوآل 386- آيا صرف ابلاغ اوراق وقت دادرسي بصورت واقعي با فرض عدم حضور و عدم تقديم لايحه رأي را حضوري مي كند ؟
سوآل 387- منظور مقنن از دادگاه صالحه در بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب (1381) چه دادگاهي است؟ اگر منظور دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مقررات اين بند چگونه با مقررات بند «ط» همين ماده قابل جمع مي باشد؟
 

جلسه صد و نهم

سوآل – مرجع اجراء دستور ضبط وثيقه يا وجه الكفاله اجراء احكام مدني است يا اجراء احكام كيفري؟
سوآل – آيا احراز نياز شخصي يكي از مالكين ملك مشاع مي تواند از موجبات صدور حكم تخليه باشد؟
سوآل – چنانچه چك وعده دار يا سفيد امضاء يا مشروط از حساب مسدود صادر گردد عمل صادركننده واحد عنوان كيفري است يا خير؟
سوآل – در چه مواردي مي توان بدون اخذ آخرين دفاع از متهم، مبادرت به صدور رأي به محكوميت وي نمود؟ مستند قانوني ذكر شود.
سوآل – هرگاه زوجه بدون رعايت قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام با مراجعه به يكي از مراجع تقليد يا مجتهد جامع الشرايط به ادعاي عسر و حرج خود را مطلقه سازد آيا دادگاه خانواده مي تواند بدون ورود در ماهيت دعوي حكم به ثبت واقعه مذكور صادر نمايد؟ چنانچه زوج ادعاي عسر و حرج را انكار نمايد و ادله اي بر آن اقامه نمايد دادگاه مي تواند طلاق عادي را ابطال كند؟
سوآل – آيا محاكم كيفري حق تشديد يا تخفيف قرارهاي تأميني صادره توسط دادسرا براي متهم را در مرحله دادرسي دارند يا خير؟
سوآل – منظور از « غرامت» در مواد 263 و 391 قانون مدني چيست؟ و شامل چه مواردي مي شود؟
 

جلسه صد و دهم

سوآل 384 – آيا تقاضاي تقسيم تركه دعوي ترافعي محسوب مي شود؟
در صورت صدور حكم اگر محكوم له درخواست اجرائيه نكند آيا محكوم عليه مي تواند چنين درخواستي داشته باشد ؟ با فرض اينكه پاسخ اين قسمت از سوآل مثبت باشد در صورتي كه حكم صادره نسبت به بعضي از ورثه غيابي باشد آيا اجراي اين حكم منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين مناسب از درخواست كننده اجرائيه است (‌تبصره 2 ماده 306 قانون آئين دادرسي مدني ).
سوآل 385- آيا مأموران جهاد كشاورزي با توجه به تبصره 2 ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري زراعي باغها مصوب 85 بدون حكم دادگاه مي تواند به قلع و قمع بناء مستحدثات اقدام نمايند؟
سوآل 386- آيا صرف ابلاغ اوراق وقت دادرسي بصورت واقعي با فرض عدم حضور و عدم تقديم لايحه رأي را حضوري مي كند ؟
سوآل 387- منظور مقنن از دادگاه صالحه در بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب (1381) چه دادگاهي است؟ اگر منظور دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مقررات اين بند چگونه با مقررات بند «ط» همين ماده قابل جمع مي باشد؟
سوآل 388- باتوجه به تجويز رسيدگي ماهوي در شعبه تشخيص ديوان عالي كشور، در صورتي كه در يكي از شعب مذكور رأي بدوي و تجديدنظر تأييد يا با نقض آن حكم ديگري صادر شود، مرجع رسيدگي به درخواست اعطاي آزادي مشروط و يا اعمال ماده 277 قانون آئين دادرسي كيفري كدام مرجع خواهد بود؟
سوآل 389- فردي به اتهام كلاهبرداري به 2 سال حبس و پرداخت مبلغ 4 ميليون تومان جزاي نقدي محكوم مي شود و 21 ماه از مدت حبس خود را سپري مي كند. در مراحل بعدي رسيدگي ، ديوان عالي كشور مدت حبس وي را از 2 سال به 6 ماه كاهش مي دهد. درخصوص مدت حبس اضافه اي كه محكوم عليه سپري كرده است ، آيا مي توان مبلغ جزاي نقدي را به جاي حبس اضافي كه وي تحمل كرده ، به ازاي هر روز 15 هزار تومان محاسبه كرد؟
سوآل 390-آيا تقدم موضوع بند 1 ماده 148 نسبت به ملك غير منقولي كه در يك تاريخ براي دو نفر توقيف گرديده بين مشاراليهما لازم العمل است ؟ (يك ملك به نفع دو نفر با دو قرار تأمين در اداره ثبت در يك تاريخ اما با دو شماره توقيف شده)
سوآل 391- چنانچه محكوم له پرونده اي كه از حيث توقيف ملك مقدم مي باشد اقدامي در جهت صدور اجرائيه ننمايد تكليف محكوم له ديگر چنانچه ملك فقط كفايت محكوم به اول را نمايد چيست؟
سوآل 392- بعضي از مشتريان بانك كارگشايي جهت استفاده تسهيلات از اين بانك طلاجات بدلي يا كم عيار و بي ارزش ( باتوجه به ارزيابي) ارائه مي نمايند بديهي است كه نمي توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند نوع اقدام قانوني بانك در مورد آورنده وهمچنين تعيين تكليف طلاجات بدلي و كم عيار مكشوفه به چه نحو خواهد بود؟
سوآل 393- شخصي محكوم به تحويل يك واحد آپارتمان از مجموعه ( 20 واحدي) بدون تعيين شماره واحد به محكوم له گرديده است با فرض اينكه تمامي واحدها ( هر 20 واحد) به غير واگذار شده باشد ؛ آيا شكايت محكوم له تحت عنوان بزه انتقال مال غير قابل پذيرش است؟ در صورتي كه پاسخ مثبت باشد رد مال به چه كيفيتي صورت مي گيرد؟
 

جلسه صد و يازدهم

سوآل 386- آيا صرف ابلاغ اوراق وقت دادرسي بصورت واقعي با فرض عدم حضور و عدم تقديم لايحه رأي را حضوري مي كند ؟
سوآل 387- منظور مقنن از دادگاه صالحه در بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب (1381) چه دادگاهي است؟ اگر منظور دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مقررات اين بند چگونه با مقررات بند «ط» همين ماده قابل جمع مي باشد؟
سوآل 388- باتوجه به تجويز رسيدگي ماهوي در شعبه تشخيص ديوان عالي كشور، در صورتي كه در يكي از شعب مذكور رأي بدوي و تجديدنظر تأييد يا با نقض آن حكم ديگري صادر شود، مرجع رسيدگي به درخواست اعطاي آزادي مشروط و يا اعمال ماده 277 قانون آئين دادرسي كيفري كدام مرجع خواهد بود؟
سوآل 389- فردي به اتهام كلاهبرداري به 2 سال حبس و پرداخت مبلغ 4 ميليون تومان جزاي نقدي محكوم مي شود و 21 ماه از مدت حبس خود را سپري مي كند. در مراحل بعدي رسيدگي ، ديوان عالي كشور مدت حبس وي را از 2 سال به 6 ماه كاهش مي دهد. درخصوص مدت حبس اضافه اي كه محكوم عليه سپري كرده است ، آيا مي توان مبلغ جزاي نقدي را به جاي حبس اضافي كه وي تحمل كرده ، به ازاي هر روز 15 هزار تومان محاسبه كرد؟
سوآل 390-آيا تقدم موضوع بند 1 ماده 148 نسبت به ملك غير منقولي كه در يك تاريخ براي دو نفر توقيف گرديده بين مشاراليهما لازم العمل است ؟ (يك ملك به نفع دو نفر با دو قرار تأمين در اداره ثبت در يك تاريخ اما با دو شماره توقيف شده)
سوآل 391- چنانچه محكوم له پرونده اي كه از حيث توقيف ملك مقدم مي باشد اقدامي در جهت صدور اجرائيه ننمايد تكليف محكوم له ديگر چنانچه ملك فقط كفايت محكوم به اول را نمايد چيست؟
سوآل 392- بعضي از مشتريان بانك كارگشايي جهت استفاده تسهيلات از اين بانك طلاجات بدلي يا كم عيار و بي ارزش ( باتوجه به ارزيابي) ارائه مي نمايند بديهي است كه نمي توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند نوع اقدام قانوني بانك در مورد آورنده وهمچنين تعيين تكليف طلاجات بدلي و كم عيار مكشوفه به چه نحو خواهد بود؟
سوآل 393- شخصي محكوم به تحويل يك واحد آپارتمان از مجموعه ( 20 واحدي) بدون تعيين شماره واحد به محكوم له گرديده است با فرض اينكه تمامي واحدها ( هر 20 واحد) به غير واگذار شده باش د ؛ آيا شكايت محكوم له تحت عنوان بزه انتقال مال غير قابل پذيرش است؟ در صورتي كه پاسخ مثبت باشد رد مال به چه كيفيتي صورت مي گيرد؟
سوآل 394- ورثه‌اي با علم و اطلاع از اينكه ملك توسط مورث آنان به شخص ثالث انتقال يافته است مبادرت به اخذ سند المثني از اداره ثبت مي‌نمايند آيا اين اقدام واجد عنوان مجرمانه است؟
 

جلسه صد و دوازدهم

سوآل 388- باتوجه به تجويز رسيدگي ماهوي در شعبه تشخيص ديوان عالي كشور، در صورتي كه در يكي از شعب مذكور رأي بدوي و تجديدنظر تأييد يا با نقض آن حكم ديگري صادر شود، مرجع رسيدگي به درخواست اعطاي آزادي مشروط و يا اعمال ماده 277 قانون آئين دادرسي كيفري كدام مرجع خواهد بود؟
سوآل 389- فردي به اتهام كلاهبرداري به 2 سال حبس و پرداخت مبلغ 4 ميليون تومان جزاي نقدي محكوم مي شود و 21 ماه از مدت حبس خود را سپري مي كند. در مراحل بعدي رسيدگي ، ديوان عالي كشور مدت حبس وي را از 2 سال به 6 ماه كاهش مي دهد. درخصوص مدت حبس اضافه اي كه محكوم عليه سپري كرده است ، آيا مي توان مبلغ جزاي نقدي را به جاي حبس اضافي كه وي تحمل كرده ، به ازاي هر روز 15 هزار تومان محاسبه كرد؟
سوآل 390-آيا تقدم موضوع بند 1 ماده 148 نسبت به ملك غير منقولي كه در يك تاريخ براي دو نفر توقيف گرديده بين مشاراليهما لازم العمل است ؟ (يك ملك به نفع دو نفر با دو قرار تأمين در اداره ثبت در يك تاريخ اما با دو شماره توقيف شده)
سوآل 391- چنانچه محكوم له پرونده اي كه از حيث توقيف ملك مقدم مي باشد اقدامي در جهت صدور اجرائيه ننمايد تكليف محكوم له ديگر چنانچه ملك فقط كفايت محكوم به اول را نمايد چيست؟
سوآل 392- بعضي از مشتريان بانك كارگشايي جهت استفاده تسهيلات از اين بانك طلاجات بدلي يا كم عيار و بي ارزش ( باتوجه به ارزيابي) ارائه مي نمايند بديهي است كه نمي توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند نوع اقدام قانوني بانك در مورد آورنده وهمچنين تعيين تكليف طلاجات بدلي و كم عيار مكشوفه به چه نحو خواهد بود؟
سوآل 393- شخصي محكوم به تحويل يك واحد آپارتمان از مجموعه ( 20 واحدي) بدون تعيين شماره واحد به محكوم له گرديده است با فرض اينكه تمامي واحدها ( هر 20 واحد) به غير واگذار شده باش د ؛ آيا شكايت محكوم له تحت عنوان بزه انتقال مال غير قابل پذيرش است؟ در صورتي كه پاسخ مثبت باشد رد مال به چه كيفيتي صورت مي گيرد؟
سوآل 394- ورثه‌اي با علم و اطلاع از اينكه ملك توسط مورث آنان به شخص ثالث انتقال يافته است مبادرت به اخذ سند المثني از اداره ثبت مي‌نمايند آيا اين اقدام واجد عنوان مجرمانه است؟
سوآل 395 – ملك شركتي در اجراي ماده 12قانون زمين شهري موات اعلام شده شركت مذكور ابطال نظريه كميسيون ماده 12 را از دادگاه درخواست نموده دادگاه پس از رسيدگي ضمن صدور حكم به ابطال نظريه مذكور انتقال سند ملك را به نام شركت صادر كرده است بعد از قطعيت حكم معلوم مي شود شركت ياد شده منحل گرديده و ختم عمليات تصفيه هم اعلام شده و شخصيت حقوقي آن زائل گرديده است اكنون نحوه اجراي حكم به چه صورت بايد انجام شود؟
سوآل 396- آيا پرداخت ديه از بيت المال در مورد شخصي كه مرتكب ايراد ضرب و جرح عمدي يا غيرعمدي بدني شده در صورتي كه مورد شناسايي قرار نگيرد جايز است يا خير ؟
سوآل 397- با توجه به ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري كه دريافت مال يا سند پرداخت وجه را توسط هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي در حكم مرتشي تلقي كرده و از سوي ديگر ماده 592 قانون مجازات اسلامي پرداخت هر نوع وجه يا مال را براي اقدام به امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده 3 ياد شده مي باشد در حكم راشي محسوب نموده آيا مجازات راشي به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (74) ضربه شلاق مقيد به آن است كه انجام امر مورد نظر از وظايف اشخاص مذكور در ماده 3 باشد يا خير؟
 

جلسه صد و سيزدهم

سوآل 390-آيا تقدم موضوع بند 1 ماده 148 نسبت به ملك غير منقولي كه در يك تاريخ براي دو نفر توقيف گرديده بين مشاراليهما لازم العمل است ؟ (يك ملك به نفع دو نفر با دو قرار تأمين در اداره ثبت در يك تاريخ اما با دو شماره توقيف شده)
سوآل 391- چنانچه محكوم له پرونده اي كه از حيث توقيف ملك مقدم مي باشد اقدامي در جهت صدور اجرائيه ننمايد تكليف محكوم له ديگر چنانچه ملك فقط كفايت محكوم به اول را نمايد چيست؟
سوآل 392- بعضي از مشتريان بانك كارگشايي جهت استفاده تسهيلات از اين بانك طلاجات بدلي يا كم عيار و بي ارزش ( باتوجه به ارزيابي) ارائه مي نمايند بديهي است كه نمي توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند نوع اقدام قانوني بانك در مورد آورنده وهمچنين تعيين تكليف طلاجات بدلي و كم عيار مكشوفه به چه نحو خواهد بود؟
سوآل 393- شخصي محكوم به تحويل يك واحد آپارتمان از مجموعه ( 20 واحدي) بدون تعيين شماره واحد به محكوم له گرديده است با فرض اينكه تمامي واحدها ( هر 20 واحد) به غير واگذار شده باشد ؛ آيا شكايت محكوم له تحت عنوان بزه انتقال مال غير قابل پذيرش است؟ در صورتي كه پاسخ مثبت باشد رد مال به چه كيفيتي صورت مي گيرد؟
سوآل 394- ورثه‌اي با علم و اطلاع از اينكه ملك توسط مورث آنان به شخص ثالث انتقال يافته است مبادرت به اخذ سند المثني از اداره ثبت مي‌نمايند آيا اين اقدام واجد عنوان مجرمانه است؟
سوآل 395 – ملك شركتي در اجراي ماده 12قانون زمين شهري موات اعلام شده شركت مذكور ابطال نظريه كميسيون ماده 12 را از دادگاه درخواست نموده دادگاه پس از رسيدگي ضمن صدور حكم به ابطال نظريه مذكور انتقال سند ملك را به نام شركت صادر كرده است بعد از قطعيت حكم معلوم مي شود شركت ياد شده منحل گرديده و ختم عمليات تصفيه هم اعلام شده و شخصيت حقوقي آن زائل گرديده است اكنون نحوه اجراي حكم به چه صورت بايد انجام شود؟
سوآل 396- آيا پرداخت ديه از بيت المال در مورد شخصي كه مرتكب ايراد ضرب و جرح عمدي يا غيرعمدي بدني شده در صورتي كه مورد شناسايي قرار نگيرد جايز است يا خير ؟
سوآل 397- با توجه به ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري كه دريافت مال يا سند پرداخت وجه را توسط هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي در حكم مرتشي تلقي كرده و از سوي ديگر ماده 592 قانون مجازات اسلامي پرداخت هر نوع وجه يا مال را براي اقدام به امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده 3 ياد شده مي باشد در حكم راشي محسوب نموده آيا مجازات راشي به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (74) ضربه شلاق مقيد به آن است كه انجام امر مورد نظر از وظايف اشخاص مذكور در ماده 3 باشد يا خير؟
سوآل 398 – باتوجه باينكه مقررات ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 دلالت بر محاسبه تأخير تأديه دين از نوع وجه رايج پس از مطالبه طلبكار دارد با اين وصف تعارض ماده مذكور با تبصره 2 ماده 515 همان قانون چگونه قابل حل خواهد بود؟
سوآل 399 – باتوجه به شروط و قيود مندرج در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني آيا مطالبه خسارت تأخير تأديه فقط با مطالبه اصل دين امكان پذير است؟
سوآل 400- رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به رأي داور كدام مرجع است ؟ ( دادگاه يا داور)
سوآل 401 – موجر دادخواست تعديل و الزام به تنظيم سند رسمي به طرفيت مستأجر تقديم نموده است و حكم به تنظيم سند رسمي صادر شده است ولي خواهان ( محكوم له) درخواست صدور اجرائيه نمي نمايد‏، آيا مستأجر مي تواند در همان پرونده با استناد به ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 درخواست تنظيم سند رسمي اجاره بنمايد؟
 

جلسه صد و چهاردهم

سوآل 392- بعضي از مشتريان بانك كارگشايي جهت استفاده تسهيلات از اين بانك طلاجات بدلي يا كم عيار و بي ارزش ( باتوجه به ارزيابي) ارائه مي نمايند بديهي است كه نمي توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند نوع اقدام قانوني بانك در مورد آورنده وهمچنين تعيين تكليف طلاجات بدلي و كم عيار مكشوفه به چه نحو خواهد بود؟
سوآل 393- شخصي محكوم به تحويل يك واحد آپارتمان از مجموعه ( 20 واحدي) بدون تعيين شماره واحد به محكوم له گرديده است با فرض اينكه تمامي واحدها ( هر 20 واحد) به غير واگذار شده باشد ؛ آيا شكايت محكوم له تحت عنوان بزه انتقال مال غير قابل پذيرش است؟ در صورتي كه پاسخ مثبت باشد رد مال به چه كيفيتي صورت مي گيرد؟
سوآل 394- ورثه‌اي با علم و اطلاع از اينكه ملك توسط مورث آنان به شخص ثالث انتقال يافته است مبادرت به اخذ سند المثني از اداره ثبت مي‌نمايند آيا اين اقدام واجد عنوان مجرمانه است؟
سوآل 395 – ملك شركتي در اجراي ماده 12قانون زمين شهري موات اعلام شده شركت مذكور ابطال نظريه كميسيون ماده 12 را از دادگاه درخواست نموده دادگاه پس از رسيدگي ضمن صدور حكم به ابطال نظريه مذكور انتقال سند ملك را به نام شركت صادر كرده است بعد از قطعيت حكم معلوم مي شود شركت ياد شده منحل گرديده و ختم عمليات تصفيه هم اعلام شده و شخصيت حقوقي آن زائل گرديده است اكنون نحوه اجراي حكم به چه صورت بايد انجام شود؟
سوآل 396- آيا پرداخت ديه از بيت المال در مورد شخصي كه مرتكب ايراد ضرب و جرح عمدي يا غيرعمدي بدني شده در صورتي كه مورد شناسايي قرار نگيرد جايز است يا خير ؟
سوآل 397- با توجه به ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري كه دريافت مال يا سند پرداخت وجه را توسط هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي در حكم مرتشي تلقي كرده و از سوي ديگر ماده 592 قانون مجازات اسلامي پرداخت هر نوع وجه يا مال را براي اقدام به امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده 3 ياد شده مي باشد در حكم راشي محسوب نموده آيا مجازات راشي به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (74) ضربه شلاق مقيد به آن است كه انجام امر مورد نظر از وظايف اشخاص مذكور در ماده 3 باشد يا خير؟
سوآل 398 – باتوجه باينكه مقررات ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 دلالت بر محاسبه تأخير تأديه دين از نوع وجه رايج پس از مطالبه طلبكار دارد با اين وصف تعارض ماده مذكور با تبصره 2 ماده 515 همان قانون چگونه قابل حل خواهد بود؟
سوآل 399 – باتوجه به شروط و قيود مندرج در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني آيا مطالبه خسارت تأخير تأديه فقط با مطالبه اصل دين امكان پذير است؟
سوآل 400- رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به رأي داور كدام مرجع است ؟ ( دادگاه يا داور)
سوآل 401 – موجر دادخواست تعديل و الزام به تنظيم سند رسمي به طرفيت مستأجر تقديم نموده است و حكم به تنظيم سند رسمي صادر شده است ولي خواهان ( محكوم له) درخواست صدور اجرائيه نمي نمايد‏، آيا مستأجر مي تواند در همان پرونده با استناد به ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 درخواست تنظيم سند رسمي اجاره بنمايد؟
 

جلسه صد و پانزدهم

سوآل 393- شخصي محكوم به تحويل يك واحد آپارتمان از مجموعه ( 20 واحدي) بدون تعيين شماره واحد به محكوم له گرديده است با فرض اينكه تمامي واحدها ( هر 20 واحد) به غير واگذار شده باشد ؛ آيا شكايت محكوم له تحت عنوان بزه انتقال مال غير قابل پذيرش است؟ در صورتي كه پاسخ مثبت باشد رد مال به چه كيفيتي صورت مي گيرد؟
سوآل 394- ورثه‌اي با علم و اطلاع از اينكه ملك توسط مورث آنان به شخص ثالث انتقال يافته است مبادرت به اخذ سند المثني از اداره ثبت مي‌نمايند آيا اين اقدام واجد عنوان مجرمانه است؟
سوآل 395 – ملك شركتي در اجراي ماده 12قانون زمين شهري موات اعلام شده شركت مذكور ابطال نظريه كميسيون ماده 12 را از دادگاه درخواست نموده دادگاه پس از رسيدگي ضمن صدور حكم به ابطال نظريه مذكور انتقال سند ملك را به نام شركت صادر كرده است بعد از قطعيت حكم معلوم مي شود شركت ياد شده منحل گرديده و ختم عمليات تصفيه هم اعلام شده و شخصيت حقوقي آن زائل گرديده است اكنون نحوه اجراي حكم به چه صورت بايد انجام شود؟
سوآل 396- آيا پرداخت ديه از بيت المال در مورد شخصي كه مرتكب ايراد ضرب و جرح عمدي يا غيرعمدي بدني شده در صورتي كه مورد شناسايي قرار نگيرد جايز است يا خير ؟
سوآل 397- با توجه به ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري كه دريافت مال يا سند پرداخت وجه را توسط هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي در حكم مرتشي تلقي كرده و از سوي ديگر ماده 592 قانون مجازات اسلامي پرداخت هر نوع وجه يا مال را براي اقدام به امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده 3 ياد شده مي باشد در حكم راشي محسوب نموده آيا مجازات راشي به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (74) ضربه شلاق مقيد به آن است كه انجام امر مورد نظر از وظايف اشخاص مذكور در ماده 3 باشد يا خير؟
سوآل 398 – باتوجه باينكه مقررات ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 دلالت بر محاسبه تأخير تأديه دين از نوع وجه رايج پس از مطالبه طلبكار دارد با اين وصف تعارض ماده مذكور با تبصره 2 ماده 515 همان قانون چگونه قابل حل خواهد بود؟
سوآل 399 – باتوجه به شروط و قيود مندرج در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني آيا مطالبه خسارت تأخير تأديه فقط با مطالبه اصل دين امكان پذير است؟
سوآل 400- رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به رأي داور با كدام مرجع است ؟ ( دادگاه يا داور)
سوآل 401 – موجر دادخواست تعديل و الزام به تنظيم سند رسمي به طرفيت مستأجر تقديم نموده است و حكم به تنظيم سند رسمي صادر شده است ولي خواهان ( محكوم له) درخواست صدور اجرائيه نمي نمايد‏، آيا مستأجر مي تواند در همان پرونده با استناد به ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 درخواست تنظيم سند رسمي اجاره بنمايد؟
 

جلسه صد و شانزدهم

سوآل 393- شخصي محكوم به تحويل يك واحد آپارتمان از مجموعه ( 20 واحدي) بدون تعيين شماره واحد به محكوم له گرديده است با فرض اينكه تمامي واحدها ( هر 20 واحد) به غير واگذار شده باشد ؛ آيا شكايت محكوم له تحت عنوان بزه انتقال مال غير قابل پذيرش است؟ در صورتي كه پاسخ مثبت باشد رد مال به چه كيفيتي صورت مي گيرد؟
سوآل 397- با توجه به ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري كه دريافت مال يا سند پرداخت وجه را توسط هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي در حكم مرتشي تلقي كرده است و از سوي ديگر ماده 592 قانون مجازات اسلامي پرداخت هر نوع وجه يا مال را براي اقدام به امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده 3 ياد شده مي باشد در حكم راشي محسوب نموده است، آيا مجازات راشي به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (74) ضربه شلاق مقيد به آن است كه انجام امر مورد نظر از وظايف اشخاص مذكور در ماده 3 باشد يا خير؟
سوآل 398 – با توجه به اينكه مقررات ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 دلالت بر محاسبه تأخير تأديه دين از نوع وجه رايج پس از مطالبه طلبكار دارد با اين وصف تعارض ماده مذكور با تبصره 2 ماده 515 همان قانون چگونه قابل حل خواهد بود؟
سوآل 399 – با توجه به شروط و قيود مندرج در ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني آيا مطالبه خسارت تأخير تأديه فقط با مطالبه اصل دين امكان پذير است؟
سوآل 400- رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به رأي داور با كدام مرجع( دادگاه يا داور) است ؟
سوآل 401 – موجر دادخواست تعديل و الزام به تنظيم سند رسمي بطرفيت مستأجر تقديم نموده است و حكم به تنظيم سند رسمي صادر شده است ولي خواهان ( محكوم له) درخواست صدور اجرائيه نمي نمايد‏، آيا مستأجر مي تواند در همان پرونده با استناد به ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 درخواست تنظيم سند رسمي اجاره بنمايد؟
سوآل 402 – باتوجه به مفهوم ماده 302 قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه (خصوصاً دیه شبه عمد منجمله تصادفات رانندگی) تعیین گردیده است و از طرفی باتوجه به مبانی فقهی و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه که حاکی از الزام محکوم علیه به پرداخت لااقل نصف یا ثلث دیه ( شبه عمد یا خطای محض) در پایان هر سال می باشد ؛ آیا :1- شاکی می تواند پس از قطعیت حکم و انقضای مهلت یکسال از وقوع حادثه، نصف یا ثلث دیه را از محکوم علیه مطالبه نماید. 2- بر فرض مثبت بودن پاسخ چنانچه محکوم علیه از پرداخت آن امتناع نماید آیا ممتنع محسوب شده و مطابق مواد 2 و 696 قانون مجازات اسلامی قابل بازداشت خواهد بود؟
سوآل 403 – آیا تشدید قرار به بازداشت موقت در محکمه باید مطابق ماده 33 قانون آئین دادرسی کیفری انجام گیرد؟
سوآل 404 – برابر تبصره ماده 484 قانون آئین دادرسی مدنی موقعی که مدت داوری مشخص نشده یا با توافق طرفین تمدید نگردیده است داور یا داوران باید ظرف سه ماه پس از ابلاغ نسبت به صدور رأی اقدام نمایند ( غیر از موارد قانونی از جمله ماده 478 قانون مذکور) در غیر اینصورت رأی صادره مشمول بند 4 ماده 489 قانون یاد شده بوده و باطل می باشد؟حال اگر معاذیری از قبیل وصول نظریه کارشناس یا وصول دلایل و مستندات اصحاب دعوی و.... موجب تأخیر در صدور رأی داوری گردد آیا این رأی هم مشمول بند 4 ماده 489 و باطل می باشد؟
سوآل 405 – دادگاه پس از اخذ تأمین مناسب دستور موقت مورد درخواست خواهان را صادر کرده است حال اگر نامبرده برابر ماده 318 قانون آئین دادرسی مدنی اقامه دعوا نکند و یا در صورت اقامه دعوا ادعای وی رد شود در اجرای مواد 323 و 324 قانون مذکور آیا طرف دعوا باید برای اخذ تأمین سپرده شده جهت جبران خسارت خود اقامۀ دعوا نماید یا صرف تقدیم درخواست کافی است؟
سوآل 406 – آیا اجرای احکام دادسرا پس از فوت محکوم علیه مجاز به ادامه عملیات اجرائی جهت اخذ دیه می باشد یا خیر؟
 

جلسه صد و هفدهم

سوآل 398 – با توجه به اينكه مقررات ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 دلالت بر محاسبه تأخير تأديه دين از نوع وجه رايج پس از مطالبه طلبكار دارد با اين وصف تعارض ماده مذكور با تبصره 2 ماده 515 همان قانون چگونه قابل حل خواهد بود؟
سوآل 399 – با توجه به شروط و قيود مندرج در ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني آيا مطالبه خسارت تأخير تأديه فقط با مطالبه اصل دين امكان پذير است؟
سوآل 400- رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به رأي داور با كدام مرجع( دادگاه يا داور) است ؟
سوآل 401 – موجر دادخواست تعديل و الزام به تنظيم سند رسمي بطرفيت مستأجر تقديم نموده است و حكم به تنظيم سند رسمي صادر شده است ولي خواهان ( محكوم له) درخواست صدور اجرائيه نمي نمايد‏، آيا مستأجر مي تواند در همان پرونده با استناد به ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 درخواست تنظيم سند رسمي اجاره بنمايد؟
سوآل 402 – باتوجه به مفهوم ماده 302 قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه (خصوصاً دیه شبه عمد من جمله تصادفات رانندگی) تعیین گردیده است و از طرفی باتوجه به مبانی فقهی و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه که حاکی از الزام محکوم علیه به پرداخت لااقل نصف یا ثلث دیه ( شبه عمد یا خطای محض) در پایان هر سال می باشد ؛ آیا :1- شاکی می تواند پس از قطعیت حکم و انقضای مهلت یکسال از وقوع حادثه، نصف یا ثلث دیه را از محکوم علیه مطالبه نماید. 2- بر فرض مثبت بودن پاسخ چنانچه محکوم علیه از پرداخت آن امتناع نماید آیا ممتنع محسوب شده و مطابق ماده 2 قانون محکومیت های مالی و 696 قانون مجازات اسلامی قابل بازداشت خواهد بود؟
سوآل 403 – آیا تشدید قرار به بازداشت موقت در محکمه باید مطابق ماده 33 قانون آئین دادرسی کیفری انجام گیرد؟
سوآل 404 – برابر تبصره ماده 484 قانون آئین دادرسی مدنی موقعی که مدت داوری مشخص نشده یا با توافق طرفین تمدید نگردیده است داور یا داوران باید ظرف سه ماه پس از ابلاغ نسبت به صدور رأی اقدام نمایند ( غیر از موارد قانونی از جمله ماده 478 قانون مذکور) در غیر اینصورت رأی صادره مشمول بند 4 ماده 489 قانون یاد شده بوده و باطل می باشد حال اگر معاذیری از قبیل وصول نظریه کارشناس یا وصول دلایل و مستندات اصحاب دعوی و.... موجب تأخیر در صدور رأی داوری گردد آیا این رأی هم مشمول بند 4 ماده 489 و باطل می باشد؟
سوآل 405 – دادگاه پس از اخذ تأمین مناسب دستور موقت مورد درخواست خواهان را صادر کرده است حال اگر نامبرده برابر ماده 318 قانون آئین دادرسی مدنی اقامه دعوا نکند و یا در صورت اقامه دعوا ادعای وی رد شود در اجرای مواد 323 و 324 قانون مذکور آیا طرف دعوا باید برای اخذ تأمین سپرده شده جهت جبران خسارت خود اقامۀ دعوا نماید یا صرف تقدیم درخواست کافی است؟
سوآل 406 – آیا اجرای احکام دادسرا پس از فوت محکوم علیه مجاز به ادامه عملیات اجرائی جهت اخذ دیه می باشد یا خیر؟
سوآل 407 – باتوجه به ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری : آیا آراء وحدت رویه غیر قابل تغییر می باشند؟ در صورتی که دارای ابهام باشند آیا قابل تفسیر یا رفع ابهام خواهند بود یا خیر ؟ بر فرض مثبت بودن پاسخ مرجع تفسیر یا رفع ابهام کجاست؟
 

جلسه صد و هجدهم

 

جلسه صد و نوزدهم

سوآل 403 – آیا تشدید قرار به بازداشت موقت در محکمه باید مطابق ماده 33 قانون آئین دادرسی کیفری انجام گیرد؟
سوآل 404 – برابر تبصره ماده 484 قانون آئین دادرسی مدنی موقعی که مدت داوری مشخص نشده یا با توافق طرفین تمدید نگردیده است داور یا داوران باید ظرف سه ماه پس از ابلاغ نسبت به صدور رأی اقدام نمایند ( غیر از موارد قانونی از جمله ماده 478 قانون مذکور) در غیر اینصورت رأی صادره مشمول بند 4 ماده 489 قانون یاد شده بوده و باطل می باشد حال اگر معاذیری از قبیل وصول نظریه کارشناس یا وصول دلایل و مستندات اصحاب دعوی و.... موجب تأخیر در صدور رأی داوری گردد آیا این رأی هم مشمول بند 4 ماده 489 و باطل می باشد؟
سوآل 405 – دادگاه پس از اخذ تأمین مناسب دستور موقت مورد درخواست خواهان را صادر کرده است حال اگر نامبرده برابر ماده 318 قانون آئین دادرسی مدنی اقامه دعوا نکند و یا در صورت اقامه دعوا ادعای وی رد شود در اجرای مواد 323 و 324 قانون مذکور آیا طرف دعوا باید برای اخذ تأمین سپرده شده جهت جبران خسارت خود اقامۀ دعوا نماید یا صرف تقدیم درخواست کافی است؟
سوآل 406 – آیا اجرای احکام دادسرا پس از فوت محکوم علیه مجاز به ادامه عملیات اجرائی جهت اخذ دیه می باشد یا خیر؟
سوآل 407 – باتوجه به ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری : آیا آراء وحدت رویه غیر قابل تغییر می باشند؟ در صورتی که دارای ابهام باشند آیا قابل تفسیر یا رفع ابهام خواهند بود یا خیر ؟ بر فرض مثبت بودن پاسخ مرجع تفسیر یا رفع ابهام کجاست؟
سوآل 408- رد مال در انتقال مال غیر در صورتی که خریدار و صاحب مال هر دو شاکی باشند یا اینکه یک نفر از آنها شاکی باشد چگونه خواهد بود؟
سوآل 409- نحوه وصول هزینه انتشار محکومیت محکوم علیه در روزنامه موضوع تبصره 3 قانون اصلاح تبصره 1 ماده 188 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن چگونه خواهد بود؟
سوآل 410- آیا رای وحدت رویه شماره 706 – 20/9/86 دیوانعالی کشور قابل تسری به محاکم عمومی و کیفری استان هم می باشد؟
سوآل 411- شخصی در تصادف رانندگی دچار پارگی کلیه شده و دادگاه بابت این صدمه ارش تعیین کرده است حکم صادره قطعی و اجرا شده است سپس کلیه صدمه دیده کارائی خود را کاملاً از دست داده و شخص مذکور از این حیث دچار نقص عضو شده است نظر با اینکه مجازات راننده مقصر در حالت صدمه بدنی ساده و منتهی به نقص عضو متفاوت می باشد و میزان دیه نیز تغییر می کند شخص یاد شده چگونه می تواند احقاق حق نماید؟
 

جلسه صد و بيستم

سوآل 406 – آیا اجرای احکام دادسرا پس از فوت محکوم علیه مجاز به ادامه عملیات اجرائی جهت اخذ دیه می باشد یا خیر؟
سوآل 407 – باتوجه به ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری : آیا آراء وحدت رویه غیر قابل تغییر می باشند؟ در صورتی که دارای ابهام باشند آیا قابل تفسیر یا رفع ابهام خواهند بود یا خیر ؟ بر فرض مثبت بودن پاسخ مرجع تفسیر یا رفع ابهام کجاست؟
سوآل 408- رد مال در انتقال مال غیر در صورتی که خریدار و صاحب مال هر دو شاکی باشند یا اینکه یک نفر از آنها شاکی باشد چگونه خواهد بود؟
سوآل 409- نحوه وصول هزینه انتشار محکومیت محکوم علیه در روزنامه موضوع تبصره 3 قانون اصلاح تبصره 1 ماده 188 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن چگونه خواهد بود؟
سوآل 410- آیا رای وحدت رویه شماره 706 – 20/9/86 دیوانعالی کشور قابل تسری به محاکم عمومی و کیفری استان هم می باشد؟
سوآل 411- شخصی در تصادف رانندگی دچار پارگی کلیه شده و دادگاه بابت این صدمه ارش تعیین کرده است حکم صادره قطعی و اجرا شده است سپس کلیه صدمه دیده کارائی خود را کاملاً از دست داده و شخص مذکور از این حیث دچار نقص عضو شده است نظر با اینکه مجازات راننده مقصر در حالت صدمه بدنی ساده و منتهی به نقص عضو متفاوت می باشد و میزان دیه نیز تغییر می کند شخص یاد شده چگونه می تواند احقاق حق نماید؟
سوآل 412- تشریفات آیین دادرسی در کمیسیون های شبه قضایی مانند ماده صد شهرداری تا چه میزان لازم الرعایه است؟
سوآل 413- آیا شهرداری می تواند آراء کمیسیون را که قطعی شده اجرا نکند و با متخلف سازش دیگری نماید؟
سوآل 414- چنانچه مطالبه کننده دیه خسارت خود را سه سال پس از استقرار دین مطالبه کند ملاک در قیمت دیه زمان وقوع حادثه است یا روز پرداخت؟
415- در موارد تعارض صلاحیت به صورت مثبت چه راهکاری برای رفع اختلاف وجود دارد ؟
 

جلسه صد و بيست و يكم

سوآل 409- نحوه وصول هزینه انتشار محکومیت محکوم علیه در روزنامه موضوع تبصره 3 قانون اصلاح تبصره 1 ماده 188 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن چگونه خواهد بود؟
سوآل 410- آیا رای وحدت رویه شماره 706 – 20/9/86 دیوانعالی کشور قابل تسری به محاکم عمومی و کیفری استان هم می باشد؟
سوآل 411- شخصی در تصادف رانندگی دچار پارگی کلیه شده و دادگاه بابت این صدمه ارش تعیین کرده است حکم صادره قطعی و اجرا شده است سپس کلیه صدمه دیده کارائی خود را کاملاً از دست داده و شخص مذکور از این حیث دچار نقص عضو شده است نظر با اینکه مجازات راننده مقصر در حالت صدمه بدنی ساده و منتهی به نقص عضو متفاوت می باشد و میزان دیه نیز تغییر می کند شخص یاد شده چگونه می تواند احقاق حق نماید؟
سوآل 412- تشریفات آیین دادرسی در کمیسیون های شبه قضایی مانند ماده صد شهرداری تا چه میزان لازم الرعایه است؟
سوآل 413- آیا شهرداری می تواند آراء کمیسیون را که قطعی شده اجرا نکند و با متخلف سازش دیگری نماید؟
سوآل 414- چنانچه مطالبه کننده دیه خسارت خود را سه سال پس از استقرار دین مطالبه کند ملاک در قیمت دیه زمان وقوع حادثه است یا روز پرداخت؟
سوآل 415- در موارد تعارض صلاحیت به صورت مثبت چه راهکاری برای رفع اختلاف وجود دارد ؟
سوآل 416- رأی وحدت رویه شماره 664- 30/10/82 که رسیدگی به مجازات قانونی اعدام را منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب دانسته با رأی وحدت رویه شماره 687- 2/3/85 که رسیدگی به کلیه جرایم اشخاص بالغ زیر 18 سال را انحصاراً در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده چگونه قابل جمع است؟
سوآل 417- آیا تبصره 3 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی باتوجه به بند 2 ماده 30 قانون مجازات اسلامی قابل اعمال می باشد؟
سوآل 418- باتوجه به ماده 17 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری دادگاه در مقام صدور حکم مجازات تکمیلی مجاز به تعلیق یا ممنوع نمودن وکیل از وکالت می باشد؟
سوآل 419- در صورتی که حداقل مجازات اصلی برای متهم در نظر گرفته شده باشد صدور حکم مجازات تکمیلی جایز است؟
سوآل 420 – مصوباتی که در قوانین سنواتی بودجه کل کشور تصویب می شود مانند تبصره 7 قانون بودجه سال 86 و سایر تبصره هایی که جنبه دائمی و غیر موقت دارند برای سنوات آتی تا قبل از نسخ اعتبار دارند؟
 

جلسه صد و بيست و دوم

سوآل 406- آیا اجرای احکام دادسرا پس از فوت محکوم علیه مجاز به ادامه عملیات اجرائی جهت اخذ دیه می باشد یا خیر؟ ( قبلاً مطرح نشده است).
سوآل 409- (قبلاً مطرح شده است).
سوآل 410- (قبلاً مطرح شده است).
سوآل 411- شخصی در تصادف رانندگی دچار پارگی کلیه شده و دادگاه بابت این صدمه ارش تعیین کرده است حکم صادره قطعی و اجرا شده است سپس کلیه صدمه دیده کارائی خود را کاملاً از دست داده و شخص مذکور از این حیث دچار نقص عضو شده است نظر با اینکه مجازات راننده مقصر در حالت صدمه بدنی ساده و منتهی به نقص عضو متفاوت می باشد و میزان دیه نیز تغییر می کند شخص یاد شده چگونه می تواند احقاق حق نماید؟
سوآل 412- تشریفات آیین دادرسی در کمیسیون های شبه قضایی مانند ماده صد شهرداری تا چه میزان لازم الرعایه است؟
سوآل 413- آیا شهرداری می تواند آراء کمیسیون را که قطعی شده اجرا نکند و با متخلف سازش دیگری نماید؟
سوآل 414- چنانچه مطالبه کننده دیه خسارت خود را سه سال پس از استقرار دین مطالبه کند ملاک در قیمت دیه زمان وقوع حادثه است یا روز پرداخت؟
سوآل 415- در موارد تعارض صلاحیت به صورت مثبت چه راهکاری برای رفع اختلاف وجود دارد ؟
سوآل 416- رأی وحدت رویه شماره 664- 30/10/82 که رسیدگی به مجازات قانونی اعدام را منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب دانسته با رأی وحدت رویه شماره 687- 2/3/85 که رسیدگی به کلیه جرایم اشخاص بالغ زیر 18 سال را انحصاراً در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده چگونه قابل جمع است؟
سوآل 417- آیا تبصره 3 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی باتوجه به بند 2 ماده 30 قانون مجازات اسلامی قابل اعمال می باشد؟
سوآل 418- باتوجه به ماده 17 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری دادگاه در مقام صدور حکم مجازات تکمیلی مجاز به تعلیق یا ممنوع نمودن وکیل از وکالت می باشد؟
سوآل 419- در صورتی که حداقل مجازات اصلی برای متهم در نظر گرفته شده باشد صدور حکم مجازات تکمیلی جایز است؟
سوآل 420 – مصوباتی که در قوانین سنواتی بودجه کل کشور تصویب می شود مانند تبصره 7 قانون بودجه سال 86 و سایر تبصره هایی که جنبه دائمی و غیر موقت دارند برای سنوات آتی تا قبل از نسخ اعتبار دارند؟
 

جلسه صد و بيست و سوم

سوآل 408- رد مال در انتقال مال غیر در صورتی که خریدار و صاحب مال هر دو شاکی باشند یا اینکه یک نفر از آنها شاکی باشد چگونه خواهد بود؟
سوآل 412- تشریفات آیین دادرسی در کمیسیون های شبه قضایی مانند کمیسیون ماده صد شهرداری تا چه میزان لازم الرعایه است؟
سوآل 413- آیا شهرداری می تواند آراء کمیسیون را که قطعی شده اجرا نکند و با متخلف سازش دیگری نماید؟
سوآل 414- آیا منظور از ذینفع که در تبصره های 1و2و3 ماده صد قانون شهرداریها آمده همان مالک یا قائم مقام قانونی اوست؟
سوآل 415- چنانچه مطالبه کننده دیه خسارت خود را سه سال پس از استقرار دین مطالبه کند ملاک در قیمت دیه زمان وقوع حادثه است یا روز پرداخت؟
سوآل 416- در موارد تعارض صلاحیت به صورت مثبت چه راهکاری برای رفع اختلاف وجود دارد ؟
سوآل 417- رأی وحدت رویه شماره 664- 30/10/82 که رسیدگی به مجازات قانونی اعدام را منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب دانسته با رأی وحدت رویه شماره 687- 2/3/85 که رسیدگی به کلیه جرایم اشخاص بالغ زیر 18 سال را انحصاراً در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده چگونه قابل جمع است؟
سوآل 418- آیا تبصره 3 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی باتوجه به بند 2 ماده 30 قانون مجازات اسلامی قابل اعمال می باشد؟
سوآل 419- باتوجه به ماده 17 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری دادگاه در مقام صدور حکم مجازات تکمیلی مجاز به تعلیق یا ممنوع نمودن وکیل از وکالت می باشد؟
سوآل 420- در صورتی که حداقل مجازات اصلی برای متهم در نظر گرفته شده باشد صدور حکم مجازات تکمیلی جایز است؟
سوآل 421 – مصوباتی که در قوانین سنواتی بودجه کل کشور تصویب می شود مانند تبصره 7 قانون بودجه سال 86 و سایر تبصره هایی که جنبه دائمی و غیر موقت دارند برای سنوات آتی تا قبل از نسخ اعتبار دارند؟
سوآل 422- آیا دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به واخواهی حق تشدید مجازات مندرج در دادنامه صادره را دارد؟
سوآل 423- تا چه مدت دادرسی در موارد موضوع ماده 105 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی متوقف می ماند؟
سوآل 424- آیا صدور رأی موضوع ماده 9 قانون شورای حل اختلاف باید رأساً بوسیله قاضی شورا و بدون مشورت با اعضاء انجام گیرد؟
سوآل 425- آیا دادستان مرجع اجرای احکام کیفری موضوع ماده 9 قانون شورای حل اختلاف است و مشارالیه حق اعتراض به احکام کیفری مذکور را دارد؟
سوآل 426- در چه مواردی اعضاء شورای حل اختلاف حق صدور رأی بدون نظر قاضی شورا را دارند که در ماده 31 آمده است مرجع تجدیدنظر از آراء شورا ، قاضی شورا می باشد؟
 

جلسه صد و بيست و چهارم

سوآل 413- آیا شهرداری می تواند آراء کمیسیون را که قطعی شده اجرا نکند و با متخلف سازش دیگری نماید؟
سوآل 414- آیا منظور از ذینفع که در تبصره های 1و2و3 ماده صد قانون شهرداریها آمده همان مالک یا قائم مقام قانونی اوست؟
سوآل 415- چنانچه مطالبه کننده دیه خسارت خود را سه سال پس از استقرار دین مطالبه کند ملاک در قیمت دیه زمان وقوع حادثه است یا روز پرداخت؟
سوآل 416- در موارد تعارض صلاحیت به صورت مثبت چه راهکاری برای رفع اختلاف وجود دارد ؟
سوآل 417- رأی وحدت رویه شماره 664- 30/10/82 که رسیدگی به مجازات قانونی اعدام را منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب دانسته با رأی وحدت رویه شماره 687- 2/3/85 که رسیدگی به کلیه جرایم اشخاص بالغ زیر 18 سال را انحصاراً در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده چگونه قابل جمع است؟
سوآل 418- آیا تبصره 3 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی باتوجه به بند 2 ماده 30 قانون مجازات اسلامی قابل اعمال می باشد؟
سوآل 419- باتوجه به ماده 17 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری دادگاه در مقام صدور حکم مجازات تکمیلی مجاز به تعلیق یا ممنوع نمودن وکیل از وکالت می باشد؟
سوآل 420- در صورتی که حداقل مجازات اصلی برای متهم در نظر گرفته شده باشد صدور حکم مجازات تکمیلی جایز است؟
سوآل 421 – مصوباتی که در قوانین سنواتی بودجه کل کشور تصویب می شود مانند تبصره 7 قانون بودجه سال 86 و سایر تبصره هایی که جنبه دائمی و غیر موقت دارند برای سنوات آتی تا قبل از نسخ اعتبار دارند؟
سوآل 422- آیا دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به واخواهی حق تشدید مجازات مندرج در دادنامه صادره را دارد؟
سوآل 423- تا چه مدت دادرسی در موارد موضوع ماده 105 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی متوقف می ماند؟
سوآل 424- آیا صدور رأی موضوع ماده 9 قانون شورای حل اختلاف باید رأساً بوسیله قاضی شورا و بدون مشورت با اعضاء انجام گیرد؟
سوآل 425- آیا دادستان مرجع اجرای احکام کیفری موضوع ماده 9 قانون شورای حل اختلاف است و مشارالیه حق اعتراض به احکام کیفری مذکور را دارد؟
سوآل 426- در چه مواردی اعضاء شورای حل اختلاف حق صدور رأی بدون نظر قاضی شورا را دارند که در ماده 31 آمده است مرجع تجدیدنظر از آراء شورا ، قاضی شورا می باشد؟
سوآل 427- آیا تصرفات شاکی از ارکان تحقق بزه موضوع ماده 109 قانون ثبت است؟
سوآل 428- در فرضی که نسبت به حکمی غیرقطعی تقاضای رأی تصحیحی می شود آیا مبدأ مهلت اعتراض نسبت به آن از زمان ابلاغ رأی تصحیحی است ؟
 

جلسه صد و بيست و پنجم

 

جلسه صد و بيست و ششم

سوآل 416- در موارد تعارض صلاحیت به صورت مثبت چه راهکاری برای رفع اختلاف وجود دارد ؟
سوآل 417- رأی وحدت رویه شماره 664- 30/10/82 که رسیدگی به مجازات قانونی اعدام را منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب دانسته با رأی وحدت رویه شماره 687- 2/3/85 که رسیدگی به کلیه جرایم اشخاص بالغ زیر 18 سال را انحصاراً در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده چگونه قابل جمع است؟
سوآل 418- آیا تبصره 3 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی باتوجه به بند 2 ماده 30 قانون مجازات اسلامی قابل اعمال می باشد؟
سوآل 419- باتوجه به ماده 17 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری دادگاه در مقام صدور حکم مجازات تکمیلی مجاز به تعلیق یا ممنوع نمودن وکیل از وکالت می باشد؟
سوآل 420- در صورتی که حداقل مجازات اصلی برای متهم در نظر گرفته شده باشد صدور حکم مجازات تکمیلی جایز است؟
سوآل 421 – مصوباتی که در قوانین سنواتی بودجه کل کشور تصویب می شود مانند تبصره 7 قانون بودجه سال 86 و سایر تبصره هایی که جنبه دائمی و غیر موقت دارند برای سنوات آتی تا قبل از نسخ اعتبار دارند؟
سوآل 422- آیا دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به واخواهی حق تشدید مجازات مندرج در دادنامه صادره را دارد؟
سوآل 423- تا چه مدت دادرسی در موارد موضوع ماده 105 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی متوقف می ماند؟
سوآل 424- آیا صدور رأی موضوع ماده 9 قانون شورای حل اختلاف باید رأساً بوسیله قاضی شورا و بدون مشورت با اعضاء انجام گیرد؟
سوآل 425- آیا دادستان مرجع اجرای احکام کیفری موضوع ماده 9 قانون شورای حل اختلاف است و مشارالیه حق اعتراض به احکام کیفری مذکور را دارد؟
سوآل 426- در چه مواردی اعضاء شورای حل اختلاف حق صدور رأی بدون نظر قاضی شورا را دارند که در ماده 31 آمده است مرجع تجدیدنظر از آراء شورا ، قاضی شورا می باشد؟
سوآل 427- آیا تصرفات شاکی از ارکان تحقق بزه موضوع ماده 109 قانون ثبت است؟
سوآل 428- در فرضی که نسبت به حکمی غیرقطعی تقاضای رأی تصحیحی می شود آیا مبدأ مهلت اعتراض نسبت به آن از زمان ابلاغ رأی تصحیحی است ؟
سوآل 429- آیا کمیسیون های شبه قضائی که آراء شان از سوی دیوان عدالت اداری نقض می شود مکلف به متابعت از آراء دیوان عدالت اداری می باشند.؟
سوال 430- آیا شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض آراء کمیسیون های شبه قضایی مانند کمیسیون های مالیاتی و ماده صد را دارند ؟
سوال 431- چنانچه متهمی بعلت صدور قرار تأمین در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد و بازداشت وی تا میزان حداقل مجازات قانونی بزه اتهامی ادامه یابد تکلیف قانونی مرجع بازداشت کننده با توجه به قسمت اخیر بند ط ماده 3 ق . ا.د. ع و انقلاب سال 81 چیست ؟
 

جلسه صد و بيست و هفتم

سوآل 418- آیا تبصره 3 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی باتوجه به بند 2 ماده 30 قانون مجازات اسلامی قابل اعمال می باشد؟
سوآل 419- باتوجه به ماده 17 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری دادگاه در مقام صدور حکم مجازات تکمیلی مجاز به تعلیق یا ممنوع نمودن وکیل از وکالت می باشد؟
سوآل 420- در صورتی که حداقل مجازات اصلی برای متهم در نظر گرفته شده باشد صدور حکم مجازات تکمیلی جایز است؟
سوآل 421 – مصوباتی که در قوانین سنواتی بودجه کل کشور تصویب می شود مانند تبصره 7 قانون بودجه سال 86 و سایر تبصره هایی که جنبه دائمی و غیر موقت دارند برای سنوات آتی تا قبل از نسخ اعتبار دارند؟
سوآل 422- آیا دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به واخواهی حق تشدید مجازات مندرج در دادنامه صادره را دارد؟
سوآل 423- تا چه مدت دادرسی در موارد موضوع ماده 105 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی متوقف می ماند؟
سوآل 424- آیا صدور رأی موضوع ماده 9 قانون شورای حل اختلاف باید رأساً بوسیله قاضی شورا و بدون مشورت با اعضاء انجام گیرد؟
سوآل 425- آیا دادستان مرجع اجرای احکام کیفری موضوع ماده 9 قانون شورای حل اختلاف است و مشارالیه حق اعتراض به احکام کیفری مذکور را دارد؟
سوآل 426- در چه مواردی اعضاء شورای حل اختلاف حق صدور رأی بدون نظر قاضی شورا را دارند که در ماده 31 آمده است مرجع تجدیدنظر از آراء شورا ، قاضی شورا می باشد؟
سوآل 427- آیا تصرفات شاکی از ارکان تحقق بزه موضوع ماده 109 قانون ثبت است؟
سوآل 428- در فرضی که نسبت به حکمی غیرقطعی تقاضای رأی تصحیحی می شود آیا مبدأ مهلت اعتراض نسبت به آن از زمان ابلاغ رأی تصحیحی است ؟
سوآل 429- آیا کمیسیون های شبه قضائی که آراء شان از سوی دیوان عدالت اداری نقض می شود مکلف به متابعت از آراء دیوان عدالت اداری می باشند.؟
سوال 430- آیا شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض آراء کمیسیون های شبه قضایی مانند کمیسیون های مالیاتی و ماده صد را دارد ؟
سوال 431- چنانچه متهمی بعلت صدور قرار تأمین در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد و بازداشت وی تا میزان حداقل مجازات قانونی بزه اتهامی ادامه یابد تکلیف قانونی مرجع بازداشت کننده با توجه به قسمت اخیر بند ط ماده 3 ق . ا.د. ع و انقلاب سال 81 چیست ؟
 

جلسه صد و بيست و هشتم

سوآل 420- در صورتی که حداقل مجازات اصلی برای متهم در نظر گرفته شده باشد صدور حکم مجازات تکمیلی جایز است؟
سوآل 421 – مصوباتی که در قوانین سنواتی بودجه کل کشور تصویب می شود مانند تبصره 7 قانون بودجه سال 86 و سایر تبصره هایی که جنبه دائمی و غیر موقت دارند برای سنوات آتی تا قبل از نسخ اعتبار دارند؟
سوآل 422- آیا دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به واخواهی حق تشدید مجازات مندرج در دادنامه صادره را دارد؟
سوآل 423- تا چه مدت دادرسی در موارد موضوع ماده 105 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی متوقف می ماند؟
سوآل 424- آیا صدور رأی موضوع ماده 9 قانون شورای حل اختلاف باید رأساً بوسیله قاضی شورا و بدون مشورت با اعضاء انجام گیرد؟
سوآل 425- آیا دادستان مرجع اجرای احکام کیفری موضوع ماده 9 قانون شورای حل اختلاف است و مشارالیه حق اعتراض به احکام کیفری مذکور را دارد؟
سوآل 426- در چه مواردی اعضاء شورای حل اختلاف حق صدور رأی بدون نظر قاضی شورا را دارند که در ماده 31 آمده است مرجع تجدیدنظر از آراء شورا ، قاضی شورا می باشد؟
سوآل 427- آیا تصرفات شاکی از ارکان تحقق بزه موضوع ماده 109 قانون ثبت است؟
سوآل 428- در فرضی که نسبت به حکمی غیرقطعی تقاضای رأی تصحیحی می شود آیا مبدأ مهلت اعتراض نسبت به آن از زمان ابلاغ رأی تصحیحی است ؟
سوآل 429- آیا کمیسیون های شبه قضائی که آراء شان از سوی دیوان عدالت اداری نقض می شود مکلف به متابعت از آراء دیوان عدالت اداری می باشند.؟
سوال 430- آیا شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض آراء کمیسیون های شبه قضایی مانند کمیسیون های مالیاتی و ماده صد را دارد ؟
سوال 431- چنانچه متهمی بعلت صدور قرار تأمین در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد و بازداشت وی تا میزان حداقل مجازات قانونی بزه اتهامی ادامه یابد تکلیف قانونی مرجع بازداشت کننده با توجه به قسمت اخیر بند ط ماده 3 ق . ا.د. ع و انقلاب سال 81 چیست ؟
 

جلسه صد و بيست و نهم

سوآل 422- آیا دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به واخواهی حق تشدید مجازات مندرج در دادنامه صادره را دارد؟
سوآل 423- تا چه مدت دادرسی در موارد موضوع ماده 105 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی متوقف می ماند؟
سوآل 424- آیا صدور رأی موضوع ماده 9 قانون شورای حل اختلاف باید رأساً بوسیله قاضی شورا و بدون مشورت با اعضاء انجام گیرد؟
سوآل 425- آیا دادستان مرجع اجرای احکام کیفری موضوع ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف است و مشارالیه حق اعتراض به احکام کیفری مذکور را دارد؟
سوآل 426- باتوجه به ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف در چه مواردی اعضاء شورای حل اختلاف حق صدور رأی بدون نظر قاضی شورا را دارند؟
سوآل 427- آیا تصرفات شاکی از ارکان تحقق بزه موضوع ماده 109 قانون ثبت است؟
سوآل 428- در فرضی که نسبت به حکمی غیرقطعی تقاضای رأی تصحیحی می شود آیا مبدأ مهلت اعتراض نسبت به آن از زمان ابلاغ رأی تصحیحی است ؟
سوآل 429- آیا کمیسیون های شبه قضائی که آراء شان از سوی دیوان عدالت اداری نقض می شود مکلف به متابعت از آراء دیوان عدالت اداری می باشند.؟
سوال 430- آیا شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض آراء کمیسیون های شبه قضایی مانند کمیسیون های مالیاتی و ماده صد را دارد ؟
سوال 431- چنانچه متهمی بعلت صدور قرار تأمین در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد و بازداشت وی تا میزان حداقل مجازات قانونی بزه اتهامی ادامه یابد تکلیف قانونی مرجع بازداشت کننده با توجه به قسمت اخیر بند ط ماده 3 ق . ا.د. ع و انقلاب سال 81 چیست ؟
سوال 432- چنانچه اعلام مفقود شدن چک از سوی صادرکننده در مرجع قضایی ثابت نگردد آیا شکایت دارنده چک قابل گذشت است؟
سوال 433- در کلاهبرداری صرف کارمند دولت بودن کافی برای تشدید مجازات می باشد؟
سوال 434- تشریفات قانونی طرح ادعای ارائه وصیت نامه پس از صدور گواهی حصر وراثت باتوجه به غیر شرعی اعلام شدن محدودیت سه ماهه ماده 294 قانون امور حسبی چگونه است ؟
سوال 435- باتوجه به قانون مبارزه با پولشویی آیا صلاحیت دادگاه انقلاب در دعاوی راجع به اصل 49 بطور کلی منسوخ شده است ؟
سوال 436 – در قانون نحوه تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها مصوب سال 58 در اجرای ماده 9 قانون مذکور موافقت وزیر لازم دانسته شده در سازمانهایی که عالی ترین مقام وزیر است تقاضای مذکور چگونه قابل طرح است ؟
سوال 437- از جمله معاذیر قانونی برای کفیل جهت جلوگیری از ضبط وجه الکفاله معسر شدن وی می باشد آیا این عنوان قابل تسری به وثیقه گذار می باشد؟
سوال 438- باتوجه به الزام پذیرش بیمه نامه در حوادث رانندگی بعنوان وثیقه آیا اداره بیمه درخصوص جزای نقدی موضوع حکم و یا حبس در صورت عدم حضور متهم نیز مسئولیت دارد؟
 

جلسه صد و سي ام

سوآل 424- آیا صدور رأی موضوع ماده 9 قانون شورای حل اختلاف باید رأساً بوسیله قاضی شورا و بدون مشورت با اعضاء انجام گیرد؟
سوآل 425- آیا دادستان مرجع اجرای احکام کیفری موضوع ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف است و مشارالیه حق اعتراض به احکام کیفری مذکور را دارد؟
سوآل 426- باتوجه به ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف در چه مواردی اعضاء شورای حل اختلاف حق صدور رأی بدون نظر قاضی شورا را دارند؟
سوآل 427- آیا تصرفات شاکی از ارکان تحقق بزه موضوع ماده 109 قانون ثبت است؟
سوآل 428- در فرضی که نسبت به حکمی غیرقطعی تقاضای رأی تصحیحی می شود آیا مبدأ مهلت اعتراض نسبت به آن از زمان ابلاغ رأی تصحیحی است ؟
سوآل 429- آیا کمیسیون های شبه قضائی که آراء شان از سوی دیوان عدالت اداری نقض می شود مکلف به متابعت از آراء دیوان عدالت اداری می باشند.؟
سوال 430- آیا شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض آراء کمیسیون های شبه قضایی مانند کمیسیون های مالیاتی و ماده صد را دارد ؟
سوال 431- چنانچه متهمی بعلت صدور قرار تأمین در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد و بازداشت وی تا میزان حداقل مجازات قانونی بزه اتهامی ادامه یابد تکلیف قانونی مرجع بازداشت کننده با توجه به قسمت اخیر بند ط ماده 3 ق . ا.د. ع و انقلاب سال 81 چیست ؟
سوال 432- چنانچه اعلام مفقود شدن چک از سوی صادرکننده در مرجع قضایی ثابت نگردد آیا شکایت دارنده چک قابل گذشت است؟
سوال 433- در کلاهبرداری صرف کارمند دولت بودن کافی برای تشدید مجازات می باشد؟
سوال 434- تشریفات قانونی طرح ادعای ارائه وصیت نامه پس از صدور گواهی حصر وراثت باتوجه به غیر شرعی اعلام شدن محدودیت سه ماهه ماده 294 قانون امور حسبی چگونه است ؟
سوال 435- باتوجه به قانون مبارزه با پولشویی آیا صلاحیت دادگاه انقلاب در دعاوی راجع به اصل 49 بطور کلی منسوخ شده است ؟
سوال 436 – در قانون نحوه تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها مصوب سال 58 در اجرای ماده 9 قانون مذکور موافقت وزیر لازم دانسته شده در سازمانهایی که عالی ترین مقام وزیر است تقاضای مذکور چگونه قابل طرح است ؟
سوال 437- از جمله معاذیر قانونی برای کفیل جهت جلوگیری از ضبط وجه الکفاله معسر شدن وی می باشد آیا این عنوان قابل تسری به وثیقه گذار می باشد؟
سوال 438- باتوجه به الزام پذیرش بیمه نامه در حوادث رانندگی بعنوان وثیقه آیا اداره بیمه درخصوص جزای نقدی موضوع حکم و یا حبس در صورت عدم حضور متهم نیز مسئولیت دارد؟
 

جلسه صد و سي و يكم

سوآل 426- آیا اعضا شورا در مقام رسیدگی کیفری ( ماده 9 قانون شورای حل اختلاف) حق صدور مجوز بازرسی ، ورود به منزل ، توقیف ، صدور قرار تأمین منجر به بازداشت را دارند؟
سوآل 427- نظر با ینکه تبدیل جنس بجای جزای نقدی فقط در خصوص محاکم و سازمان تعزیرات حکومتی در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تجویز شده در صورت امتناع محکوم کیفری شورای حل اختلاف از پرداخت جزای نقدی و عدم دسترسی به اموال وی چه باید کرد؟
سوآل 428 - آیا تصرفات شاکی از ارکان تحقق بزه موضوع ماده 109 قانون ثبت است؟
سوآل 429- در فرضی که نسبت به حکمی غیرقطعی تقاضای رأی تصحیحی می شود آیا مبدأ مهلت اعتراض نسبت به آن از زمان ابلاغ رأی تصحیحی است ؟
سوال 430- آیا شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض آراء کمیسیون های شبه قضایی مانند کمیسیون های مالیاتی و ماده صد را دارد ؟
سوآل 431- آیا کمیسیون های شبه قضائی که آراء شان از سوی دیوان عدالت اداری نقض می شود مکلف به متابعت از آراء دیوان عدالت اداری می باشند.؟
سوال 432- چنانچه متهمی بعلت صدور قرار تأمین در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد و بازداشت وی تا میزان حداقل مجازات قانونی بزه اتهامی ادامه یابد تکلیف قانونی مرجع بازداشت کننده با توجه به قسمت اخیر بند ط ماده 3 ق . ا.د. ع و انقلاب سال 81 چیست ؟
سوال 433- چنانچه اعلام مفقود شدن چک از سوی صادرکننده در مرجع قضایی ثابت نگردد آیا شکایت دارنده چک قابل گذشت است؟
سوال 434- در کلاهبرداری صرف کارمند دولت بودن کافی برای تشدید مجازات می باشد؟
سوال 435- تشریفات قانونی طرح ادعای ارائه وصیت نامه پس از صدور گواهی حصر وراثت باتوجه به غیر شرعی اعلام شدن محدودیت سه ماهه ماده 294 قانون امور حسبی چگونه است ؟
سوال 436- باتوجه به قانون مبارزه با پولشویی آیا صلاحیت دادگاه انقلاب در دعاوی راجع به اصل 49 بطور کلی منسوخ شده است ؟
سوال 437 – در قانون نحوه تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها مصوب سال 58 در اجرای ماده 9 قانون مذکور موافقت وزیر لازم دانسته شده در سازمانهایی که عالی ترین مقام وزیر نیست تقاضای مذکور چگونه قابل طرح است ؟
سوال 438- از جمله معاذیر قانونی برای کفیل جهت جلوگیری از ضبط وجه الکفاله معسر شدن وی می باشد آیا این عنوان قابل تسری به وثیقه گذار می باشد؟
سوال 439- باتوجه به الزام پذیرش بیمه نامه در حوادث رانندگی بعنوان وثیقه آیا اداره بیمه درخصوص جزای نقدی موضوع حکم و یا حبس در صورت عدم حضور متهم نیز مسئولیت دارد؟
سوال 440- آیا تصدیق مطابقت رونوشت با اصل اسنادی که در مراجع دیگر مورد استفاده قرار می گیرد بر عهده دفاتر دادگاههاست؟
 

جلسه صد و سي و دوم

سوآل 428 - آیا تصرفات شاکی از ارکان تحقق بزه موضوع ماده 109 قانون ثبت است؟
سوآل 429- در فرضی که نسبت به حکمی غیرقطعی تقاضای رأی تصحیحی می شود آیا مبدأ مهلت اعتراض نسبت به آن از زمان ابلاغ رأی تصحیحی است ؟
سوال 430- آیا شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض آراء کمیسیون های شبه قضایی مانند کمیسیون های مالیاتی و ماده صد را دارد ؟
سوآل 431- آیا کمیسیون های شبه قضائی که آراء شان از سوی دیوان عدالت اداری نقض می شود مکلف به متابعت از آراء دیوان عدالت اداری می باشند.؟
سوال 432- چنانچه متهمی بعلت صدور قرار تأمین در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد و بازداشت وی تا میزان حداقل مجازات قانونی بزه اتهامی ادامه یابد تکلیف قانونی مرجع بازداشت کننده با توجه به قسمت اخیر بند ط ماده 3 ق . ا.د. ع و انقلاب سال 81 چیست ؟
سوال 433- چنانچه اعلام مفقود شدن چک از سوی صادرکننده در مرجع قضایی ثابت نگردد آیا شکایت دارنده چک قابل گذشت است؟
سوال 434- در کلاهبرداری صرف کارمند دولت بودن کافی برای تشدید مجازات می باشد؟
سوال 435- تشریفات قانونی طرح ادعای ارائه وصیت نامه پس از صدور گواهی حصر وراثت باتوجه به غیر شرعی اعلام شدن محدودیت سه ماهه ماده 294 قانون امور حسبی چگونه است ؟
سوال 436- باتوجه به قانون مبارزه با پولشویی آیا صلاحیت دادگاه انقلاب در دعاوی راجع به اصل 49 بطور کلی منسوخ شده است ؟
سوال 437 – در قانون نحوه تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها مصوب سال 58 در اجرای ماده 9 قانون مذکور موافقت وزیر لازم دانسته شده در سازمانهایی که عالی ترین مقام وزیر نیست تقاضای مذکور چگونه قابل طرح است ؟
سوال 438- از جمله معاذیر قانونی برای کفیل جهت جلوگیری از ضبط وجه الکفاله معسر شدن وی می باشد آیا این عنوان قابل تسری به وثیقه گذار می باشد؟
سوال 439- باتوجه به الزام پذیرش بیمه نامه در حوادث رانندگی بعنوان وثیقه آیا اداره بیمه درخصوص جزای نقدی موضوع حکم و یا حبس در صورت عدم حضور متهم نیز مسئولیت دارد؟
سوال 440- آیا تصدیق مطابقت رونوشت با اصل اسنادی که در مراجع دیگر مورد استفاده قرار می گیرد بر عهده دفاتر دادگاههاست؟
سوال 441- تکلیف پرونده هایی که در محاکم عمومی بخش به جانشینی بازپرس رسیدگی و منجر به صدور قرار نهایی نگردیده در صورت تبدیل حوزۀ قضایی بخش به شهرستان و استقرار دادسرا چگونه است؟
سوال 442- در صورت نقض حکم محکومیت اجرا شده به حبس و رد مال و صدور حکم برائت در مرحله اعاده دادرسی آیا جهت استرداد اموال امکان توقیف مال و اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد؟
سيد عليرضا آوايي
 

جلسه صد و سي و سوم

سوال 430- آیا شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری (آئین نامه مصوب 13/8/86) صلاحیت رسیدگی به اعتراض آراء کمیسیون های شبه قضایی مانند کمیسیون های مالیاتی و ماده صد را دارد ؟
سوآل 431- آیا کمیسیون های شبه قضائی که آراء شان از سوی دیوان عدالت اداری نقض می شود مکلف به متابعت از آراء دیوان عدالت اداری می باشند.؟
سوال 432- چنانچه متهمی بعلت صدور قرار تأمین در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد و بازداشت وی تا میزان حداقل مجازات قانونی بزه اتهامی ادامه یابد تکلیف قانونی مرجع بازداشت کننده با توجه به قسمت اخیر بند ط ماده 3 ق . ا.د. ع و انقلاب سال 81 چیست ؟
سوال 433- چنانچه اعلام مفقود شدن چک از سوی صادرکننده در مرجع قضایی ثابت نگردد آیا شکایت دارنده چک قابل گذشت است؟
سوال 434- در کلاهبرداری صرف کارمند دولت بودن کافی برای تشدید مجازات می باشد؟
سوال 435- تشریفات قانونی طرح ادعای ارائه وصیت نامه پس از صدور گواهی حصر وراثت باتوجه به غیر شرعی اعلام شدن محدودیت سه ماهه ماده 294 قانون امور حسبی چگونه است ؟
سوال 436- باتوجه به قانون مبارزه با پولشویی آیا صلاحیت دادگاه انقلاب در دعاوی راجع به اصل 49 بطور کلی منسوخ شده است ؟
سوال 437 – در قانون نحوه تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها مصوب سال 58 در اجرای ماده 9 قانون مذکور موافقت وزیر لازم دانسته شده در سازمانهایی که عالی ترین مقام وزیر نیست تقاضای مذکور چگونه قابل طرح است ؟
سوال 438- از جمله معاذیر قانونی برای کفیل جهت جلوگیری از ضبط وجه الکفاله معسر شدن وی می باشد آیا این عنوان قابل تسری به وثیقه گذار می باشد؟
سوال 439- باتوجه به الزام پذیرش بیمه نامه در حوادث رانندگی بعنوان وثیقه آیا اداره بیمه درخصوص جزای نقدی موضوع حکم و یا حبس در صورت عدم حضور متهم نیز مسئولیت دارد؟
سوال 440- آیا تصدیق مطابقت رونوشت با اصل اسنادی که در مراجع دیگر مورد استفاده قرار می گیرد بر عهده دفاتر دادگاههاست؟
سوال 441- تکلیف پرونده هایی که در محاکم عمومی بخش به جانشینی بازپرس رسیدگی و منجر به صدور قرار نهایی نگردیده در صورت تبدیل حوزۀ قضایی بخش به شهرستان و استقرار دادسرا چگونه است؟
سوال 442- در صورت نقض حکم محکومیت اجرا شده به حبس و رد مال و صدور حکم برائت در مرحله اعاده دادرسی آیا جهت استرداد اموال امکان توقیف مال و اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد؟
سوال 443- آیا دعاوی مالی موضوع ماده 11 قانون شورای حل اختلاف صرفاً ناظر به دعاوی مالی مطالبه وجه می باشد ؟
سوال 444- آیا برای تحقق تخلف بهداشتی موضوع ماده 13 اصلاحی قانون مواد خوردنی و آشامیدنی سال 79 صدور اخطاریه ضرورت دارد؟
سوال 445- آیا دعوی تنفیذ هبه نامه یا صلح نامه عادی در دادگستری قابل رسیدگی است؟
سوال 446 – آیا فقدان شهادت شهود در قرارداد اجاره موضوع قانون موجر و مستأجر سال 76 موجب خروج قرارداد از حکومت قانون مذکور خواهد شد؟
سوال 447- در صورت تجاوز به منابع طبیعی باتوجه بماده 690 قانون مجازات اسلامی ( به صورت جرم مشهود) آیا ضابطین عام بدون شکایت اداره منابع طبیعی مواجه با تکلیفی می باشند ؟
سوال 448- در صورت انجام وقوع طلاق، آیا باستناد ماده 42 قانون حمایت خانواده درخصوص شکایت ترک نفقه بدون رضایت زوجه می توان قرار موقوفی تعقیب صادر کرد؟

جلسه صد و سي و پنجم

سوال 436- باتوجه به قانون مبارزه با پولشویی آیا صلاحیت دادگاه انقلاب در دعاوی راجع به اصل 49 بطور کلی منسوخ شده است ؟
سوال 437 – در قانون نحوه تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها مصوب سال 58 در اجرای ماده 9 قانون مذکور موافقت وزیر لازم دانسته شده در سازمانهایی که عالی ترین مقام وزیر نیست تقاضای مذکور چگونه قابل طرح است ؟
سوال 438- از جمله معاذیر قانونی برای کفیل جهت جلوگیری از ضبط وجه الکفاله معسر شدن وی می باشد آیا این عنوان قابل تسری به وثیقه گذار می باشد؟
سوال 439- باتوجه به الزام پذیرش بیمه نامه در حوادث رانندگی بعنوان وثیقه آیا اداره بیمه درخصوص جزای نقدی موضوع حکم و یا حبس در صورت عدم حضور متهم نیز مسئولیت دارد؟
سوال 440- آیا تصدیق مطابقت رونوشت با اصل اسنادی که در مراجع دیگر مورد استفاده قرار می گیرد بر عهده دفاتر دادگاههاست؟
سوال 441- تکلیف پرونده هایی که در محاکم عمومی بخش به جانشینی بازپرس رسیدگی و منجر به صدور قرار نهایی نگردیده در صورت تبدیل حوزۀ قضایی بخش به شهرستان و استقرار دادسرا چگونه است؟
سوال 442- در صورت نقض حکم محکومیت اجرا شده به حبس و رد مال و صدور حکم برائت در مرحله اعاده دادرسی آیا جهت استرداد اموال امکان توقیف مال و اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد؟
سوال 443- آیا دعاوی مالی موضوع ماده 11 قانون شورای حل اختلاف صرفاً ناظر به دعاوی مالی مطالبه وجه می باشد ؟
سوال 444- آیا برای تحقق تخلف بهداشتی موضوع ماده 13 اصلاحی قانون مواد خوردنی و آشامیدنی سال 79 صدور اخطاریه ضرورت دارد؟
سوال 445- آیا دعوی تنفیذ هبه نامه یا صلح نامه عادی در دادگستری قابل رسیدگی است؟
سوال 446 – آیا فقدان شهادت شهود در قرارداد اجاره موضوع قانون موجر و مستأجر سال 76 موجب خروج قرارداد از حکومت قانون مذکور خواهد شد؟
سوال 447- در صورت تجاوز به منابع طبیعی باتوجه بماده 690 قانون مجازات اسلامی ( به صورت جرم مشهود) آیا ضابطین عام بدون شکایت اداره منابع طبیعی مواجه با تکلیفی می باشند ؟
سوال 448- در صورت انجام وقوع طلاق، آیا باستناد ماده 42 قانون حمایت خانواده درخصوص شکایت ترک نفقه بدون رضایت زوجه می توان قرار موقوفی تعقیب صادر کرد؟
سوال 449- در صورت صدور حکم به نفع خواهان در دادگاه بدوی آیا تقاضای دستور موقت قابل استماع است؟
سوال 450- با فرض تلقی عدم صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما در ورود به دعاوی اعضای هیئت علمی به طرفیت دانشگاه آزاد، آیا دادگاه ها با لحاظ اساسنامه دانشگاه صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند؟
سوال 451- آیا غرامت منظور در کنوانسیون 1929 ورشو مصوب خردادماه 1354 مربوط به یکسان سازی حمل و نقل بین المللی هوایی منصرف از دیه قانون مجازات اسلامی است؟

جلسه صدو سي هفتم

سوال 440- آیا تصدیق مطابقت رونوشت با اصل اسنادی که در مراجع دیگر مورد استفاده قرار می گیرد بر عهده دفاتر دادگاههاست؟
سوال 441- تکلیف پرونده هایی که در محاکم عمومی بخش به جانشینی بازپرس رسیدگی و منجر به صدور قرار نهایی نگردیده در صورت تبدیل حوزۀ قضایی بخش به شهرستان و استقرار دادسرا چگونه است؟
سوال 442- در صورت نقض حکم محکومیت اجرا شده به حبس و رد مال و صدور حکم برائت در مرحله اعاده دادرسی آیا جهت استرداد اموال امکان توقیف مال و اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد؟
سوال 443- آیا دعاوی مالی موضوع ماده 11 قانون شورای حل اختلاف صرفاً ناظر به دعاوی مالی مطالبه وجه می باشد ؟
سوال 444- آیا برای تحقق تخلف بهداشتی موضوع ماده 13 اصلاحی قانون مواد خوردنی و آشامیدنی سال 79 صدور اخطاریه ضرورت دارد؟
سوال 445- آیا دعوی تنفیذ هبه نامه یا صلح نامه عادی در دادگستری قابل رسیدگی است؟
سوال 446 – آیا فقدان شهادت شهود در قرارداد اجاره موضوع قانون موجر و مستأجر سال 76 موجب خروج قرارداد از حکومت قانون مذکور خواهد شد؟
سوال 447- در صورت تجاوز به منابع طبیعی باتوجه بماده 690 قانون مجازات اسلامی ( به صورت جرم مشهود) آیا ضابطین عام بدون شکایت اداره منابع طبیعی مواجه با تکلیفی می باشند ؟
سوال 448- در صورت انجام وقوع طلاق، آیا باستناد ماده 42 قانون حمایت خانواده درخصوص شکایت ترک نفقه بدون رضایت زوجه می توان قرار موقوفی تعقیب صادر کرد؟
سوال 449- در صورت صدور حکم به نفع خواهان در دادگاه بدوی آیا تقاضای دستور موقت قابل استماع است؟
سوال 450- با فرض تلقی عدم صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما در ورود به دعاوی اعضای هیئت علمی به طرفیت دانشگاه آزاد، آیا دادگاه ها با لحاظ اساسنامه دانشگاه صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند؟
سوال 451- آیا غرامت منظور در کنوانسیون 1929 ورشو مصوب خردادماه 1354 مربوط به یکسان سازی حمل و نقل بین المللی هوایی منصرف از دیه قانون مجازات اسلامی است؟
سوال 452- چنانچه وکیل به میزان مقرر قانونی نسبت به ابطال تمبر مالیاتی اقدام ننماید دفتر دادگاه باتوجه به تبصره های 1و4 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مواجه به چه تکلیفی است؟

جلسه صدو سي هشتم

سوال 442- در صورت نقض حکم محکومیت اجرا شده به حبس و رد مال و صدور حکم برائت در مرحله اعاده دادرسی آیا جهت استرداد اموال امکان توقیف مال و اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد؟
سوال 443- آیا دعاوی مالی موضوع ماده 11 قانون شورای حل اختلاف صرفاً ناظر به دعاوی مالی مطالبه وجه می باشد ؟
سوال 444- آیا برای تحقق تخلف بهداشتی موضوع ماده 13 اصلاحی قانون مواد خوردنی و آشامیدنی سال 79 صدور اخطاریه ضرورت دارد؟
سوال 445- آیا دعوی تنفیذ هبه نامه یا صلح نامه عادی در دادگستری قابل رسیدگی است؟
سوال 446 – آیا فقدان شهادت شهود در قرارداد اجاره موضوع قانون موجر و مستأجر سال 76 موجب خروج قرارداد از حکومت قانون مذکور خواهد شد؟
سوال 447- در صورت تجاوز به منابع طبیعی باتوجه بماده 690 قانون مجازات اسلامی ( به صورت جرم مشهود) آیا ضابطین عام بدون شکایت اداره منابع طبیعی مواجه با تکلیفی می باشند ؟
سوال 448- در صورت انجام وقوع طلاق، آیا باستناد ماده 42 قانون حمایت خانواده درخصوص شکایت ترک نفقه بدون رضایت زوجه می توان قرار موقوفی تعقیب صادر کرد؟
سوال 449- در صورت صدور حکم به نفع خواهان در دادگاه بدوی آیا تقاضای دستور موقت قابل استماع است؟
سوال 450- با فرض تلقی عدم صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما در ورود به دعاوی اعضای هیئت علمی به طرفیت دانشگاه آزاد، آیا دادگاه ها با لحاظ اساسنامه دانشگاه صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند؟
سوال 451- آیا غرامت منظور در کنوانسیون 1929 ورشو مصوب خردادماه 1354 مربوط به یکسان سازی حمل و نقل بین المللی هوایی منصرف از دیه قانون مجازات اسلامی است؟
سوال 452- چنانچه وکیل به میزان مقرر قانونی نسبت به ابطال تمبر مالیاتی اقدام ننماید دفتر دادگاه باتوجه به تبصره های 1و4 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مواجه به چه تکلیفی است؟
سوال 453 – با فرض تأیید حکم کیفری موضوع تقاضای اعاده دادرسی آیا دادگاه رسیدگی کننده حق تخفیف مجازات را دارد؟
سوال 454 – آیا کمیسیون تبصره الحاقی به ماده 99 قانون شهرداریها مصوب 1/12/72 صالح به رسیدگی موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از حریم شهرها قبل از تصویب تبصره الحاقی می باشد؟
سوال 455 – افزایش قیمت ملک مورد تصرف نهادهای حکومتی در راستای برنامه های عمرانی، نظامی ، از زمان تقویم قیمت کارشناسی تا زمان اجرا تحت چه عنوانی قابل مطالبه است؟


 جلسه صدو سي و نهم

سوال 444- آیا برای تحقق تخلف بهداشتی موضوع ماده 13 اصلاحی قانون مواد خوردنی و آشامیدنی سال 79 صدور اخطاریه ضرورت دارد؟
سوال 445- آیا دعوی تنفیذ هبه نامه یا صلح نامه عادی در دادگستری قابل رسیدگی است؟
سوال 446 – آیا فقدان شهادت شهود در قرارداد اجاره موضوع قانون موجر و مستأجر سال 76 موجب خروج قرارداد از حکومت قانون مذکور خواهد شد؟
سوال 447- در صورت تجاوز به منابع طبیعی باتوجه بماده 690 قانون مجازات اسلامی ( به صورت جرم مشهود) آیا ضابطین عام بدون شکایت اداره منابع طبیعی مواجه با تکلیفی می باشند ؟
سوال 448- در صورت انجام وقوع طلاق، آیا باستناد ماده 42 قانون حمایت خانواده درخصوص شکایت ترک نفقه بدون رضایت زوجه می توان قرار موقوفی تعقیب صادر کرد؟
سوال 449- در صورت صدور حکم به نفع خواهان در دادگاه بدوی آیا تقاضای دستور موقت قابل استماع است؟
سوال 450- با فرض تلقی عدم صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما در ورود به دعاوی اعضای هیئت علمی به طرفیت دانشگاه آزاد، آیا دادگاه ها با لحاظ اساسنامه دانشگاه صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند؟
سوال 451- آیا غرامت منظور در کنوانسیون 1929 ورشو مصوب خردادماه 1354 مربوط به یکسان سازی حمل و نقل بین المللی هوایی منصرف از دیه قانون مجازات اسلامی است؟
سوال 452- چنانچه وکیل به میزان مقرر قانونی نسبت به ابطال تمبر مالیاتی اقدام ننماید دفتر دادگاه باتوجه به تبصره های 1و4 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مواجه به چه تکلیفی است؟
سوال 453 – با فرض تأیید حکم کیفری موضوع تقاضای اعاده دادرسی آیا دادگاه رسیدگی کننده حق تخفیف مجازات را دارد؟
سوال 454 – آیا کمیسیون تبصره الحاقی به ماده 99 قانون شهرداریها مصوب 1/12/72 صالح به رسیدگی موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از حریم شهرها قبل از تصویب تبصره الحاقی می باشد؟
سوال 455 – افزایش قیمت ملک مورد تصرف نهادهای حکومتی در راستای برنامه های عمرانی، نظامی ، از زمان تقویم قیمت کارشناسی تا زمان اجرا تحت چه عنوانی قابل مطالبه است؟
سوال 456 – آیا دعاوی مدنی اتباع بیگانه مقیم غیرمجاز در ایران قابل استماع است؟
سوال 457 – در فرض اختلاف بین بازپرس و دادستان درصدور قرار مجرمیت و قرار منع پیگرد چنانچه دادگاه نظر دادستان را مبنی بر قرار منع پیگرد تایید نماید.آیا قرار منع پیگرد لازم الصدور از سوی بازپرس قابل اعتراض از سوی شاکی است؟
سوال 458 – بافرض فوت واخوانده پس از صدور حکم غیابی و واخواهی از سوی ورثه چنانچه حکم معترض عنه نهایتاً علیه ورثه قطعی شود آیا اعمال ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت مالی عندالاقتضاء علیه ورثه ممکن است؟


جلسه صدو چهلم

سوال 446 – آیا فقدان شهادت شهود در قرارداد اجاره موضوع قانون موجر و مستأجر سال 76 موجب خروج قرارداد از حکومت قانون مذکور خواهد شد؟
سوال 447- در صورت تجاوز به منابع طبیعی باتوجه بماده 690 قانون مجازات اسلامی ( به صورت جرم مشهود) آیا ضابطین عام بدون شکایت اداره منابع طبیعی مواجه با تکلیفی می باشند ؟
سوال 448- در صورت انجام وقوع طلاق، آیا باستناد ماده 42 قانون حمایت خانواده درخصوص شکایت ترک نفقه بدون گذشت زوجه می توان قرار موقوفی تعقیب صادر کرد؟
سوال 449- در صورت صدور حکم به نفع خواهان در دادگاه بدوی آیا تقاضای دستور موقت قابل استماع است؟
سوال 450- با فرض تلقی عدم صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما در ورود به دعاوی اعضای هیئت علمی به طرفیت دانشگاه آزاد، آیا دادگاه ها با لحاظ اساسنامه دانشگاه صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند؟
سوال 451- آیا غرامت منظور در کنوانسیون 1929 ورشو مصوب خردادماه 1354 مربوط به یکسان سازی حمل و نقل بین المللی هوایی منصرف از دیه قانون مجازات اسلامی است؟
سوال 452- چنانچه وکیل به میزان مقرر قانونی نسبت به ابطال تمبر مالیاتی اقدام ننماید دفتر دادگاه باتوجه به تبصره های 1و4 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مواجه به چه تکلیفی است؟
سوال 453 – با فرض تأیید حکم کیفری موضوع تقاضای اعاده دادرسی آیا دادگاه رسیدگی کننده حق تخفیف مجازات را دارد؟
سوال 454 – آیا کمیسیون تبصره الحاقی به ماده 99 قانون شهرداریها مصوب 1/12/72 صالح به رسیدگی موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از حریم شهرها قبل از تصویب تبصره الحاقی می باشد؟
سوال 455 – افزایش قیمت ملک مورد تصرف نهادهای حکومتی در راستای برنامه های عمرانی، نظامی ، از زمان تقویم قیمت کارشناسی تا زمان اجرا تحت چه عنوانی قابل مطالبه است؟
سوال 456 – آیا دعاوی مدنی اتباع بیگانه مقیم غیرمجاز در ایران قابل استماع است؟
سوال 457 – در فرض اختلاف بین بازپرس و دادستان درصدور قرار مجرمیت و قرار منع پیگرد چنانچه دادگاه نظر دادستان را مبنی بر قرار منع پیگرد تایید نماید.آیا قرار منع پیگرد لازم الصدور از سوی بازپرس قابل اعتراض از سوی شاکی است؟
سوال 458 – بافرض فوت واخوانده پس از صدور حکم غیابی و واخواهی از سوی ورثه چنانچه حکم معترض عنه نهایتاً علیه ورثه قطعی شود آیا اعمال ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت مالی عندالاقتضاء علیه ورثه ممکن است؟
سوال 459 – چنانچه در مواردی اصل سند وجود نداشته باشد آيا احراز اتهام جعلیت سند و استفاده از سند مجعول ممکن است؟
سوال 460 – آیا دادگاه مرجوع الیه پس از تجویز اعاده دادرسی محدود به تصمیم گیری جهت تجویز شده در قرار قبولی اعاده دادرسی است ؟
سوال 461 – چنانچه فردی باتهام جعل تحت پیگرد قرار گرفته بلحاظ عدم معرفی تأمین بازداشت سپس بسبب اتهام استفاده از سند مجعول قرار مزبور تشدید و بوثیقه تبدیل و آزاد و النهایه از اتهام جعل تبرئه اما نسبت به اتهام دیگر به حبس محکوم گردیده آیا مدت بازداشت در این خصوص قابل احتساب است؟
سوال 462 – رسیدگی به تخلف موضوع ماده 13 اصلاحی قانون مواد خوردنی و آشامیدنی سال 79 در صلاحیت کدام مرجع است؟