آیا اشخاص حقوقی هم دارای تابعیتند؟

تابعیت وجود نوعی علقه و وابستگی حقوقی و سیاسی یك شخص به یك جامعه سیاسی، کشور است كه متضمن حقوق و تكالیفی برای آن شخص در قبال آن جامعه سیاسی است.

 یكی از حقوقی كه از طریق تابعیت شخص به یك كشور برای او ایجاد می‌شود حمایت دولت مربوطه از آن شخص در مقابل سایر دولت‌هاست.


واژه تابعیت (citizenship)و مشتقات آن همچون تبعه و اتباع كه از موضوعات مهم حقوق بین‌الملل خصوصی است.

اگرچه موضوع تابعیت و علقه و وابستگی حقوقی اشخاص به یك دولت بیشتر در اشخاص طبیعی (حقیقی) مصداق دارد اما با این حال اشخاص حقوقی و نیز اشیایی همچون هواپیماها و كشتی‌ها نیز دارای تابعیت یك كشور خاص هستند.

 شركت‌ها معمولاً دارای تابعیت كشوری هستند كه در آن و طبق قوانین آن به ثبت رسیده و هواپیماها و كشتی ها نیز تابعیت كشوری را دارند كه با پرچم آن حركت می كنند و قوانین و مقررات آن كشور بر آن حاكم است.

كشورهای جهان برای ایجاد تابعیت از دو قاعده «خاك» و «خون» به طور جداگانه یا از تركیبی از آنها طبق مورد،استفاده می‌كنند. طبق قاعده خاك كه معمولاً كشورهای مهاجرپذیر آن را اعمال می‌كنند هر كودكی كه در سرزمین آن كشور متولد شود صرفنظر از این كه والدینش تابعیت كدام كشور را داشته باشند، به تابعیت كشور محل تولد در می‌آید.

مفاد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در بحث تابعیت تركیبی از دو قاعده خاك و خون است. همچنین در این قانون مقرراتی برای اعطای تابعیت ایران به خارجی‌هایی كه خدمت بزرگی به ایران كرده‌اند در نظر گرفته شده است.