استرداد مجرمین به عنوان عاملی بازدارنده در وقوع جرایم

در گذشته مجرمین کمتر می‌توانستند به کشورهایی که با کشور محل وقوع جرم فاصله زیادی دارد بگریزند اما این در حالی است که درقرون اخیر مجرمین به دلیل تحول در وسایل حمل و نقل عمومی به راحتی به کشورهای مختلف جهان و نقاط دوردست متواری می‌شوند. لذا امر استرداد مجرمین بسیار حائز اهمیت شده است.
 
*استرداد مجرمین

استرداد، تحویل یک متهم یا فرد مجرم به کشوری است که متهم یا مجرم در قلمرو آن متهم به ارتکاب جرم یا مرتکب جرم شده است و در کشوری که از آن تقاضای تحویل شد ه بسر می‌برد.
 
استرداد مجرمان در اصطلاح عبارت است از "باز پس گرفتن مجرم كه از كشورى به كشور ديگر گريخته، به وسيله دولت تقاضاكننده، از دولتى كه مجرم به آن جا گريخته است. اين عمل مسبوق به توافق و قرارداد دو دولت است.
 
استرداد مجرمان پس از جنگ جهانى دوم، مورد توجه واقع شد. اولين قوانين بین‌المللى در سال 1945 ميلادى در اين زمينه تدوين شد. استرداد مجرمان در همه جا به صرف درخواست يك دولت، صورت نمى پذيرد، بلكه داراى شرايطى است كه در ذيل به برخى از آن ها اشاره مى شود.
 
1.استرداد مجرمان عملى است كه بر اساس تقاضاى كشورى كه جرم در قلمرو آن واقع شده موضوعيت پيدا مى‌كند.

2.متهم يا مجرم باید  از كشورى كه جرم در آن صورت گرفته به كشور ديگر فرار كرده يا پناهنده شده باشد، تا استرداد موضوعيت پيدا كند.
 
3.استرداد زمانى ممكن است كه مسبوق به توافق و قرارداد قبلى دو يا چند دولت باشد.
 
4. متهم يا مجرمى كه تقاضاى استرداد وی مى‌شود، ممكن است تابع دولت متقاضى يا تابع دولت متقاضى عنه و يا تابع دولت ثالث باشد.
 
5. استرداد مجرمان يك اقدام لازم دو يا چند جانبه بين كشورهاست كه به منظور اجراى احكام كيفرى و قضايى و تأمين نظم و امنيت صورت مى‌پذيرد.
 
موارد قانونی راجع به استرداد مجرمین مصوب 14 اردیبهشت ماه 1339 توسط  "کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین" صورت گرفته است.